Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2010-07-01
N2010/4800/MK
Patentombudsnämnden
c/o Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:202, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU20, rskr. 2009/10:383).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ansökningsavgift0040040000
Årsavgift001 0401 04000
Avgift kunskapsprov000000
Summa001 4401 44000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA, SF och ESA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket