Statsrådsberedningen


Protokoll
I:4
vid regeringssammanträde
2010-07-01
SB2010/4537

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Regeringskansliet
Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:91) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1

Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet6 818 199
ap.1Till Regeringskansliets disposition (ram)6 818 199
Disponeras av Svenska institutet0
ap.2RK - del till Svenska institutet (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3RK - del till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget finansierar förvaltningskostnader för Regeringskansliet, inklusive utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m., samtliga departement, Statsrådsberedningen, Regeringskansliets förvaltningsavdelning och gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader m.m.).

Regeringskansliet får disponera 200 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2009 (anslagssparande). Resterande anslagssparande på får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

ap.2 RK - del till Svenska institutet

Posten får användas för aktiviteter enligt särskilt regeringsuppdrag i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd 2009.

ap.3 RK - del till Kammarkollegiet

Posten får användas för kostnader för administrativa uppgifter som från 1 januari 2009 förs från Regeringskansliet till Kammarkollegiet avseende t.ex. utbetalningar och kontrollmoment gällande vissa anslag, hantering av den ekonomiska redovisningen av statliga bolag.

Kammarkollegiet får disponera en särskild kredit i Riksgäldskontoret vid inrättandet av nya myndigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:1 Regeringskansliet m.m.
ap.1201 159300 0000
ap.20Allt0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:1 Regeringskansliet m.m.
4:1 ap.34:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 260 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)681 642
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25558 775
2010-02-25558 775
2010-03-25558 775
2010-04-25558 775
2010-05-25558 775
2010-06-25558 775
2010-07-25577 592
2010-08-25577 592
2010-09-25577 592
2010-10-25577 592
2010-11-25577 592
2010-12-25577 589
Summa6 818 199
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regeringskansliets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Till Regeringskansliets disposition
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.3RK - del till Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Sverigefrämjande002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter251100163 000163 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringskansliet får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen från vissa Sverigefrämjande tjänster.

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Regeringskansliet ska lämna delårsrapport enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Delårsrapporten ska dock inte innehålla någon prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter. Delårsrapporten ska skrivas under av förvaltningschefen.

Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

Utdrag till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/FCK
Kammarkollegiet
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket