Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-06-23
IJ2010/1074/SAM (delvis)
IJ2010/1092/UF
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Ungdomsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115, prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Återrapportering

Redovisning av fördelning av statsbidrag till ungdomsorganisationer enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer:

  • vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder,
  • vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels överskott som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter i enlighet med regeringsbeslut den 3 december 2009 (IJ2009/2215/UF):

  • Redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder.
  • Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de nya regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.
  • Redovisning av medel från AB Svenska Spel som tilldelats Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) för att sprida information om det nya ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet inom Europeiska Unionen inklusive rekommendationen av Europeiska unionens råd om rörlighet för unga volontärer i Europa.
  • Redovisning av medel från AB Svenska Spel som fördelats till ungdomsorganisationer på lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider.

2. Övriga statsbidrag

Återrapportering 

Redovisning av fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering: Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

3

Uppdrag

1. Deltagande i internationella arbetsgrupper

Ungdomsstyrelsen ska vara Sveriges representant vid förhandlingar och möten inom arbetsgrupperna för ungdomsfrågor inom ramen för Barentsrådet och Östersjöstaternas råd. Ungdomsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet och vilka resultat som uppnåtts.

2. EU-programmet Ung och Aktiv i Europa

Ungdomsstyrelsen ska säkerställa internrevision av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa.

3. Tematisk analys av ungas inflytande

Ungdomsstyrelsen ska 2010 genomföra en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor inom huvudområdet inflytande och representation. Analysen ska beröra flera aspekter av ungas inflytande, såsom inflytande i den representativa demokratin, det ideella engagemanget och känslan av att ha inflytande över sitt eget liv. Analysen bör även belysa ungas känsla av delaktighet i samhället, attityden till och förtroendet för demokratin, ungdomsorganisationernas arbete i utanförskapområden samt de formella rättigheter som unga har. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 30 november 2010.

4. Analys av ungas kulturutövande

Ungdomsstyrelsen ska genomföra en analys av ungas kulturutövande samt av ungas upplevelser av betydelsen och konsekvenserna av detta. Syftet med studien är att öka kunskapen om ungas kulturutövande, belysa eventuella skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns kulturutövande samt synliggöra unga kvinnors fritidsaktiviteter. Riktlinjer för uppdraget framgår av bilaga 2. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 januari 2011.

För genomförande av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera högst 2 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11.

5. Stödja organisationers arbete mot diskriminering

Ungdomsstyrelsen ska föra samtal med ett tiotal organisationer inom det civila samhället om hur de kan utveckla sitt arbete mot diskriminering, särskilt könsdiskriminering, och för jämställdhet inom den egna verksamheten.

Ungdomsstyrelsen ska därefter utlysa medel som kan sökas av organisationer som vill intensifiera sitt arbete mot diskriminering, särskilt könsdiskriminering, och för jämställdhet inom den egna verksamheten. I uppdraget ingår även att dokumentera arbetet och redovisa resultatet till regeringen senast den 1 april 2011.

Ungdomsstyrelsen får disponera högst 5 miljoner kronor för genomförande av uppdraget och som ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Av dessa medel får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader för genomförandet av uppdraget.

6. Engagemangsguider

Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela medel till ungdomsorganisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå i enlighet med riktlinjer i regeringens beslut den 3 december 2009 (IJ2009/2215/UF). Enligt det beslutet ska Ungdomsstyrelsen fördela 8 miljoner kronor av AB Svenska Spels överskott från 2008. Därutöver ska Ungdomsstyrelsen utlysa och fördela 4 miljoner kronor från utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap. 11. Av dessa medel får Ungdomsstyrelsen använda högst 10 procent för administrativa kostnader för genomförandet av uppdraget.

Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 april 2011 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) redovisa hur medlen har använts.

7. Uppföljning och utvärdering av fördelning av medel från Svenska spel

Ungdomsstyrelsen ska göra en uppföljning och utvärdering av hur de medel från överskottet från Svenska spel AB har använts.

8. Skolval 2010

Ungdomsstyrelsen ska genomföra projektet Skolval 2010 som riktas till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7-9. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera genomförandet av Skolval 2010.

Ungdomsstyrelsen disponerar 2 miljoner kronor 2010 för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 10.

I genomförandet av projektet Skolval 2010 ska Ungdomsstyrelsen samråda med Valmyndigheten och Skolverket.

Ungdomsstyrelsen ska senast den 15 december 2010 redovisa uppdraget och lämna en slutlig redovisning senast den 1 juni 2011.

Befintliga uppdrag

Ungdomsstyrelsens befintliga uppdrag, med vissa justeringar, framgår av bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen27 203
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)27 203

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 453
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 179
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 194
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)580
Disponeras av Ungdomsstyrelsen95 907
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 942
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 600
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.4Stöd till expertgruppen EGYA inom Östersjöstaternas råd (ram)105
ap.9Stöd till arbetsgruppen WGYP inom Barentsrådet (ram)160
ap.10Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011 (ram)15 100

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för Europeiska Unionens program Ung och aktiv i Europa.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av kommunernas utvecklingsinsatser för en kunskapsbaserad ungdomspolitik.

ap.4 Stöd till expertgruppen EGYA inom Östersjöstaternas råd

Från anslagsposten finansieras Sveriges stöd för ungdomspolitiskt samarbete inom Östersjöstaternas råd, inom expertgruppen Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs (EGYA) som ansvarar för Östersjösekretariatet för ungdomsfrågor i Kiel, Tyskland. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2010. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2011.

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2010. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2011.

ap.8 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2010. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2011.

Rådet ska senast den 31 mars 2010 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartemenntet) redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.9 Stöd till arbetsgruppen WGYP inom Barentsrådet

Från anslagsposten finansieras Sveriges stöd till ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet, inom arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

Från anslagsposten finansieras Ungdomsstyrelsens kostnader i samband med det svenska ordförandeskapet i arbetsgruppen.  

ap.10 Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011

Medlen får användas till genomförandet av en världsscoutjamboree i Sverige 2011. Medlen betalas ut till Svenska scoutrådet efter rekvisition. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2010. Medel som inte utnyttjats för ändamålet ska återbetalas till Ungdomsstyrelsen senast den 1 december 2011.

Av medlen får

- 12 000 000 kronor betalas ut 2010 och

- 3 100 000 kronor betalas ut 2011.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen24 918
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)7 620
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)6 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)10 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet (ram)1 000
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.4Informations- och utbildningsinsatser om diskrimineringslagen (ram)0
ap.6Kartläggning av diskriminering på bostadsmarknaden (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

ap.4 Informations- och utbildningsinsatser om diskrimineringslagen

Medlen får användas till Diskrimineringsombudsmannens informations- och utbildningsinsatser om den nya diskrimineringslagen.

ap.6 Kartläggning av diskriminering på bostadsmarknaden

Medlen ska användas i enlighet med regeringens beslut den 15 oktober 2009 (IJ2009/1834/DISK) med uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att kartlägga förekomst och omfattning av diskriminering på bostadsmarknaden.

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet

Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition betala ut 1 000 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2010. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts.

Prognoser

Samtliga myndigheter ska för de anslagsdelar respektive myndighet disponerar redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Allt0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.18023 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
12:2 ap.712:2 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.5ram

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.2ram
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.7ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 225
2010-02-252 225
2010-03-252 225
2010-04-252 225
2010-05-252 225
2010-06-252 225
2010-07-252 725
2010-08-252 225
2010-09-252 225
2010-10-252 225
2010-11-252 225
2010-12-252 228
Summa27 203
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DISK
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Diskrimineringsombudsmannen