Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2010-06-03
Ku2010/1008/MFI
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5513
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Talboksverksamhet

Målet är att produktionen och förvärven av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige.

Återrapportering talboksverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • produktion och förvärv av talböcker samt genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal låntagare,
 • utlåning.

Punktskriftsverksamhet

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och särskilt beakta tillgången till punktskrift och taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Återrapportering punktskriftsverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • antal producerade och förvärvade punktskriftsböcker,
 • antal sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
 • åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt
 • resultatet av dessa åtgärder,
 • tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning.

Studielitteraturverksamhet

Målet är att högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.

Återrapportering studielitteraturverksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:

 • antal låntagare,
 • produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
 • utlåning,
 • genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa hur man samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att öka tillgången till anpassade läromedel.

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010-2014

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 1:5 ska ha samma struktur som återrapporteringen för Studielitteraturverksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 • 18 januari 2010
 • 25 februari 2010
 • 6 maj 2010
 • 29 juli 2010
 • 28 oktober 2010

Bidrag och sponsormedel

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Samverkan med Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Taltidningsnämnden har i två rapporter identifierat möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna ska under 2010 fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet i den riktning som föreslås i rapporterna. Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Uppdrag att förbereda övertagande av särskild verksamhet

Regeringen uppdrar åt Talboks- och punktskriftsbiblioteket att förbereda och vidta åtgärder för övertagande av särskild verksamhet för personer med funktionsnedsättning från och med den 1 januari 2011. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar.

Den verksamhet som berörs syftar till att stimulera intresset för, användning av och utveckling av punktskrift som skriftspråk för synskadade barn, unga och vuxna, att erbjuda synskadade barn, unga och vuxna kompletterande information i lämpligt format och via tillgängliga medier för att ge dem jämlika förutsättningar att följa trender och skeenden i samhället.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Synskadades Riksförbund.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet). En slutrapport ska lämnas senast den 15 november 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:3

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket74 310
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)74 310

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Av anslaget får högst 400 000 kronor användas för bidrag till Synskadades Riksförbund för verksamhet med Punktklubben för barn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 2293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 0002 5002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 173
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 193
2010-02-256 193
2010-03-256 193
2010-04-256 193
2010-05-256 193
2010-06-256 193
2010-07-256 193
2010-08-256 193
2010-09-256 193
2010-10-256 193
2010-11-256 193
2010-12-256 187
Summa74 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter001 20001 2001 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Synskadades Riksförbund