Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2010-06-23
U2010/3874/F
Vetenskapsrådet
Klarabergsviadukten 82
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, och

- hur rådet arbetar med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag,

- genomsnittlig bidragsstorlek, och

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet, och

- hur de särskilda medel som har avsatts för genusforskning använts.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådet arbetat för att att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd, och

- de insatser som har vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet.

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att gå igenom samarbetet med samtliga länder med vilka Sverige har ett mellanstatligt avtal om forskningssamarbete. Vetenskapsrådet ska mot denna bakgrund redovisa och kommentera den samverkan som rådet har, eller förbereder, och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse, med samarbetsparter i  Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea. Redovisningen ska, när så är möjligt, innefatta en kortfattad redogörelse för resultaten av samarbetet.

Strategi och analys

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa bl.a. för forskningsstödet.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

- hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella forskningsanläggningar i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

- behovet av infrastruktur inom de närmaste åren och i vilken grad detta behov hittills har tillgodosetts.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa direkta och indirekta förändringar av forskningsfinansieringen mot bakgrund av de strategiska satsningar som skett med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, rskr. 2008/09:160, bet. 2008/09:UbU4).

Vetenskapsrådet ska särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén. 

Vetenskapsrådet ska redovisa sina insatser vad gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.

Vetenskapsrådet ska redovisa de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser som har gjorts för att öka kännedomen om det Europeiska universitetsinstitutet.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet har använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2014 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för det vetenskapliga området.

Strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning

Vetenskapsrådet ska ansvara för det femåriga program, som startade 2006, om strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning, omfattande 10 miljoner kronor per år. Programmet ska rapporteras vartannat år i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet). Nästa rapporteringstillfälle blir 2011.

EU och internationellt samarbete

Vetenskapsrådet ska bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a genom deltagande i EU:s kommittéarbete.

Vetenskapsrådet ska inom ramen för arbetet med Östersjöstrategin (European Union Strategy for the Baltic Sea Region, SEC[2009] 712) etablera ett nätverk mellan universitet, forskningsinstitut och företag inom livsvetenskaper och materialteknik i enlighet med vad som anges i strategin. Vid etablerandet av nätverket måste andra liknande initiativ beaktas. Rådet ska lämna en kortfattad rapport om hur arbetet fortskrider samt en tidsplan för det fortsatta arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2010.

Infrastruktur för forskning

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Tyskland inom materialforskning och strukturbiologi. Samarbetet genomförs i samband med en svensk forskningssatsning på synkrotronen i Hamburg, Petra III.

Vetenskapsrådet ska undersöka vilka vetenskapliga och ekonomiska fördelar samlokalisering av Max IV och den europeiska spallationskällan (ESS) kan ge. Vetenskapsrådet ska inkomma med resultat av undersökningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2010.

Forskningsprogram om det civila samhället

Vetenskapsrådet ska genomföra ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i regeringens proposition En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). Forskningsprogrammet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Även andra stödformer kan ingå i programmet. En kortfattad redogörelse ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 499 831
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)268 814
ap.2Forskning inom medicin och hälsa (ram)858 655
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 010 784
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)151 468
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)2 210 110

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslagsposten ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, och
- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Forskning inom medicin och hälsa

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom medicin och hälsa. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop.2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom utbildningsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som beviljats avseende sådan forskning. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning, om den kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare ska medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskning i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor ska samverka.

3. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop.2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

5. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning och forskningens infrastruktur. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop.2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten ska finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

6. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

7. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser driftskostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

8. Anslagsposten ska finansiera minst 39 miljoner kronor för forskning och utveckling i samband med planering av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS) och till kärnteknisk forskning.

9. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
- den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
- den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL).

10. Medel som beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

11. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medlen från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

12. Minst 22 miljoner kronor av anslagsposten ska användas för att finansiera genusforskning.

13. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

14. Anslaget ska finansiera minst 
- 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri,
- 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning,
- 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT),
- 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning,
- 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt,
- 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket, och
- 50 miljoner kronor för forskning inom det konstnärliga området och kulturområdet inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning om 7 miljoner kronor.

15. Anslaget ska finansiera de särskilda satsningarna inom infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som prresenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 80 miljoner kronor, varav minst
- 11 miljoner kronor till Biobanker/BBMRI,
-  4 miljoner kronor till BILS/ELIXIR,
-  6 miljoner kronor till LifeWatch,
- 26 miljoner kronor till MaxIV,
- 10 miljoner kronor till MyFab,
-  7 miljoner kronor till SNIC/PRACE, och
- 16 miljoner kronor till teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

16. Vetenskapsrådet ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi. Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

17. De medel som i enlighet med budgetpropositionen för 2010 har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) får inte användas förrän regeringen har beslutat om särskilda riktlinjer.

18. Anslagsposten ska finansiera svensk forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi med minst 10 miljoner kronor.

19. Anslagsposten ska finansiera sekretariatet för planering av European Spallation Source vid Lunds universitet med 20 miljoner kronor.

20. Från de medel på anslagsposten som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS), ska 51,2 miljoner kronor användas för finansiering av verksamheten i det svenska aktiebolaget för ESS.

3:2

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet115 211
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)115 211

3:7

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet42 146
ap.1Sunet (ram)42 146

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.113 4413 %0
ap.242 9333 %0
ap.350 5393 %0
ap.47 5733 %0
ap.5110 5063 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 4563 %0
3:7 Sunet
ap.12 1073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1532 116266 058266 0582015
ap.21 802 646901 323901 3232015
ap.32 229 1001 114 5501 114 5502015
ap.4312 484156 242156 2422015
ap.53 723 6541 861 8271 861 8272015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas att under 2010 fatta beslut, som inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter om högst 8 600 000 000 kronor under 2011-2015.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2513 113
2010-02-2513 113
2010-03-2513 113
2010-04-2513 113
2010-05-2513 113
2010-06-2513 113
2010-07-2513 113
2010-08-2513 113
2010-09-2513 113
2010-10-2513 113
2010-11-2513 113
2010-12-2513 114
Summa157 357
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:7 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
SUNET00109 000152 039-43 039-43 039
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet ska ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna ska motsvara de kostnader avseende budgetåret 2010 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 3:7 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad ska fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning ska baseras på uppgifter avseende budgetåret 2009.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna ska kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 3:7 Sunet.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Lunds universitet/ESS-sekretariatet