Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2010-07-01
JU2010/5143/SIM
(delvis)
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 08, bet. 2009/10:SfU2, rskr. 2009/10:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Prioriterade områden för Migrationsverket 2010 är asylprövning och återvändande.  

Migrationsverket ska utforma återrapporteringen i enlighet med anvisningarna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Det innebär att resultatredovisningen ska göras med utgångspunkt från myndighetens uppgifter i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. Återrapportering ska också ske av resultat, måluppfyllelse och verksamhetens kvalitet i enlighet med anvisningarna under Övrig återrapportering, Generella återrapporteringskrav nedan.

1.1 Verksamhetsområde Asyl

Tiden från ansökan till bosättning i kommun eller återvändande ska uppgå till högst tolv månader i minst sextio procent av de handlagda ärendena inom verksamhetsområdet.

1.1.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Beslut om uppehållstillstånd eller utvisning ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in. Beslut som rör ensamkommande barn och Dublinärenden, dvs. där sakprövning ska ske i annat land enligt Dublinförordningen, ska fattas senast inom tre månader från det att ansökan kommit in.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • en analys över utvecklingen av antalet öppna ärenden fördelat över året samt en analys av vad som utgör en rimlig arbetande ärendebalans,
 • hur uppenbart ogrundade ansökningar samt ansökningar där det framstår som klart att permanent uppehållstillstånd ska beviljas uppmärksammas så att dessa handläggs så effektivt som möjligt samt
 • hur myndigheten säkerställer att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten.

1.1.2 Verksamhetsgren Prövning av hinder mot verkställighet

Om Migrationsverket meddelar beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en månad. Beslut i fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter. Om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • hur myndigheten uppmärksammar när en prövning enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska göras. 

Mottagande av asylsökande m.m.

Vistelsetiderna för personer registrerade i mottagandet ska förkortas i jämförelse med föregående år.

Asylsökande ska erbjudas att genomgå en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om möjligheterna till arbete, tillgängliga praktikplatser samt boende och samhällsinformation. Därutöver ska Migrationsverket verka för att fler asylsökande erbjuds praktikplatser. Personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 4 kap. 1 eller 2 §§ utlänningslagen (2005:716) från och med den 1 juli 2010 ska få sin yrkes- och utbildningsnivå samt övrig relevant information kartlagd enligt den nya metod som anges i uppdraget i avsnitt 3. Den svenskundervisning som erbjuds ska utformas på ett sådant sätt att en eventuell senare sfi-undervisning underlättas.

Migrationsverket ska säkerställa att inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till den asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer och arbeta för att motverka bidragsbrott.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • vistelsetiderna samt insatser som har vidtagits för att förkorta vistelsetiderna,
 • andelen asylsökande som har deltagit i en introduktion samt introduktionens omfattning och innehåll samt 
 • antalet asylsökande som har praktiserat eller deltagit i annan organiserad sysselsättning.

Bosättning

Tiden för anvisning ska ske senast fyra veckor efter beviljat uppehållstillstånd och den totala tiden för bosättning får uppgå till högst åtta veckor.

I bosättningsarbetet ska Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar för en ändamålsenlig introduktion samt verka för att bosättning i första hand sker i en kommun med god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Migrationsverket ska skyndsamt överlämna relevant underlag till kommunen.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • väntetider för anvisning och bosättning för personer som beviljas uppehållstillstånd och vistas på ett anläggningsboende.

Återvändande

Tiden mellan lagakraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska minska väsentligt i förhållande till verksamhetsåret 2009.    

Andelen personer som återvänder självmant inom lagstadgad tid ska öka.

Migrationsverket ska fortsätta samarbetet med andra berörda myndigheter för att effektivisera verksamheten med återvändande.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • en bedömning av effekterna av användningen av de särskilda medel som tilldelats för återvändandeverksamheten samt
 • en bedömning av effekterna av de återtagandeavtal som slutits och av återetableringsstödet.

Arbetskraftsinvandringsärenden

I ärenden som rör arbetstillstånd ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till den sökandes samt arbetsmarknadens behov.

Bosättningsärenden

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige ska fattas senast inom sex månader från ansökningsdatum.

Viseringsärenden

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket ska till och med den 4 april 2010 fattas senast inom tre veckor från det att ansökan inkommit. 

Från och med den 5 april 2010 ska beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket fattas i enlighet med tidsgränserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).

Studerandeärenden

I ärenden som rör studerande ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens behov. Beslut ska fattas senast inom tre månader.

1.3.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket.

1.4 Övrig återrapportering

Generella återrapporteringskrav

Verksamheten ska redovisas enligt följande indelning:

VerksamhetsområdeVerksamhetsgren
AsylPrövning av ansökan

 
Prövning av hinder mot verkställighet

 
Mottagande, bosättning, återvändande m.m.
Arbete, besök och bosättningPrövning av ansökan om arbete, besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Redovisningen ska innehålla en bedömning av måluppfyllelse, kvalitet, effektivitet och produktivitet per verksamhetsgren. De kvalitetsindikatorer som används ska redovisas. För verksamhetsgrenen prövning av hinder mot verkställighet ska en samlad bild av prövningen inom samtliga verksamhetsområden redovisas. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras med hjälp av lämpliga statistiska mått. Där så inte är möjligt ska en beskrivning ske av förhållanden som är väsentliga för bedömningen.

Inom samtliga verksamhetsgrenar ska återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder.

Omprövning av beslut och processföring

Migrationsverket ska för varje verksamhetsområde redovisa

 • hur många omprövningsbeslut som hade en handläggningstid på över en vecka och vad som var orsaken till detta,
 • antalet domar av migrationsdomstolarna som myndigheten överklagat och antalet meddelade prövningstillstånd samt kommentarer till utfallet,
 • eventuella slutsatser och åtgärder med anledning av migrationsdomstolarnas domar samt
 • de åtgärder som vidtagits med anledning av Migrationsöverdomstolens

  samt EG-domstolens och Europadomstolens vägledande domar.

Migrationsverket ska även samlat redovisa myndighetens kostnader hänförliga till instans- och processordningen.

Identitetsuppgifter

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att identitetsuppgifter finns tillgängliga så tidigt som möjligt för att underlätta de olika moment som genomförs i asylprocessen samt vilka effekter som uppnåtts av vidtagna åtgärder.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Migrationsverket ska redovisa verksamheten inom EU-samarbetet samt det internationella arbetet. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Migrationsverket genomför myndighetens internationella strategi.

Statistik och analys av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa statistik över antalet utlänningsärenden som inkommit till utlandsmyndigheterna under 2009 och 2010, om möjligt uppdelad på kvinnor och män. Vidare ska myndigheten redovisa antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige. Migrationsverket ska även efter samråd med utlandsmyndigheterna lämna en statistisk redovisning samt analys avseende utlandsmyndigheternas stöd i frågor kring asylprövning och återvändande. Redovisning ska lämnas senast den 1 februari respektive den 1 september 2010.

Migrationsverket ska efter samråd med utlandsmyndigheterna redovisa utvecklingen av väntetiderna under 2010 för inlämnande av en ansökan samt för att få en intervjutid för utredning i anknytnings-, arbetskrafts- och studerandeärenden. Därutöver ska Migrationsverket i samråd med utlandsmyndigheterna analysera förändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna innevarande år och tre år framåt. Redovisning ska lämnas senast den 1 september 2010.

Kompetensförsörjning

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande mänskliga rättigheter. I redovisningen ska också ingå en analys av kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller särskilt utsatta grupper såsom kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar.

Migrationsverket ska redogöra för hur HBT-projektet "Migration beyond borders" har fortlöpt. Migrationsverket ska vidare redogöra för hur man arbetar med att tillgodose kompetensbehoven i fråga om HBT-personer utifrån den analys som verket hade i uppdrag att utföra i regleringsbrevet för 2009.

1.5 Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2010–2014 senast kl. 12.00 den

 • 18 januari,
 • 25 februari,
 • 6 maj,
 • 29 juli samt den
 • 28 oktober.

Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer. Migrationsverket ska från samtliga berörda myndigheter inhämta nödvändig information för att kunna presentera en samlad analys av främst asylprocessen. Myndighetens analys ska utvecklas och utförligt kommenteras i syfte att kunna ligga till grund för tillförlitliga bedömningar främst av medelsbehov men också av andra faktorer som är av betydelse för verksamheten. Väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp (tillgängliga medel) och beräknat utfall ska förklaras. Vidare ska prognoserna kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till de av regeringen satta verksamhetsmålen. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. En månadsfördelad prognos på anslagen/anslagsposterna 1:1, 1:2, 1:6 och 1:7 samt anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ska också lämnas. För anslaget 1:2 Kommunersättningar ska Migrationsverket redovisa det ackumulerade utfallet för 2010. Migrationsverket ska vidare vid varje prognostillfälle redovisa  

 • arbetet med att upprätthålla en jämn produktionstakt i förhållande till ärendebalansen inom asylprövningen över året i syfte att skapa tydligare planeringsförutsättningar för övriga aktörer inom asylprocessen,
 • en analys av öppna asylärenden som i relation till målet för asylprövning är äldre än tre respektive sex månader,
 • antalet personer som deltar i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning och antalet personer som arbetar samt 
 • antalet ansökningar om viseringar, olika ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats till utlandsmyndigheterna samt, i samråd med Utrikesdepartementet och berörda utlandsmyndigheter, en prognos över sådana ärenden. 

 I prognosen som lämnas i januari ska Migrationsverket förutom prognosmodellen endast lämna en redovisning över större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2009.

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari och juli, i samverkan med länsstyrelserna, redovisa hur arbetet med att träffa överenskommelser med kommuner om flyktingmottagande samt hur bosättningen i kommunerna fortlöper. Av redovisningen ska framgå hur behovet av anvisningsbara kommunplatser klaras samt vilka eventuella hinder som finns för bosättningen.

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari och oktober också redovisa

 • utvecklingen av de totala kostnaderna och den genomsnittliga dygnskostnaden för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn samt 
 • den genomsnittliga dygnskostnaden för boende i olika boendeformer för asylsökande ensamkommande barn.

3

Uppdrag

Ensamkommande barn

Migrationsverket ska lämna en redovisning och analys av kostnadsutvecklingen för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn för perioden 2007−2009. Av redovisningen ska bland annat framgå de totala boendekostnaderna och den genomsnittliga boendekostnaden per dygn i de olika boendeformerna. Ersättningar och övriga kostnader hänförliga till de asylsökande barnen ska ingå i redovisningen av de totala kostnaderna, men också särredovisas. En särredovisning av kostnaderna i enlighet med ovan ska göras för de s.k. ankomstkommunerna.

En redovisning av kostnaderna i enlighet med första stycket ska också lämnas för mottagandet av de barn som har beviljats uppehållstillstånd.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2010.

Återvändande

Migrationsverket ska verka för att ett organiserat mottagande kan ske i hemlandet för de ensamkommande barn som ska återvända enligt ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning.

Redovisningen av vidtagna åtgärder som avser första halvåret 2010 ska lämnas senast den 1 september 2010. Redovisningen avseende hela 2010 ska lämnas den 15 februari 2011.

Tillämpning av 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen

Migrationsverket ska senast den 31 december 2010 lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen. Redogörelsen ska avse perioden 1 januari−31 oktober 2010 och innehålla en beskrivning av omständigheter som enskilt, eller i samverkan med andra omständigheter, legat till grund för bifalls- respektive avslagsbeslut. Migrationsverket ska även med början från samma tidpunkt redovisa statistiska data om tillämpningen av bestämmelsen inom ramen för den ordinarie månadsrapporteringen av statistik.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska samverka för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och effekterna av dessa. Av redovisningen ska bland annat framgå hur tiden i Migrationsverkets mottagande för personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut har utvecklats. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2010 samt i samband med årsredovisning.

Kohortanalyser

Migrationsverket ska redovisa en kohortanalys av hela asylprocessen för perioden 2006−2009. Analysen ska särskilt uppmärksamma resultatet för de största grupperna av asylsökande. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med den tidigare gjorda analysen av asylprocessen för åren 2001−2005 (Dnr NRK-111-2006-7950).

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att statistik samlas in som möjliggör uppföljning i form av analys av kohorter för både asylsökande som arbetar och för arbetskraftsinvandrare. Migrationsverket ska även säkerställa att ett system tas fram som möjliggör flexibla uttag av kohorter avseende asylsökande som arbetar, arbetskraftsinvandrare samt för asylsökande generellt.

Redovisning av de båda uppdragen ska ske senast den 1 maj 2010.

Migration och utveckling

Migrationsverket ska senast den 31 mars 2010 inkomma med ett underlag för att bidra till utvecklandet av en svensk politik för migration och utveckling. Redovisningen ska göras utifrån den egna verksamheten och bör bl.a. omfatta utvecklingseffekterna av arbetskraftsinvandring, återvandring, kunskapsåterföring och kapacitetsuppbyggande verksamhet i länder utanför den europeiska unionen.

Migrationsverket ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med fokus på den globala utmaningen Migrationsströmmar som beskrivs i regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Redovisningen ska lämnas senast den 30 oktober 2010.

Kartläggning av de asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund

Migrationsverket ska i samråd med Arbetsförmedlingen utveckla metodiken och ta fram metodstöd för att förbättra kartläggningen av de asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund samt av annan relevant information. Migrationsverket ska vidare i samråd med Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen undersöka möjligheten att använda uppgifterna om utbildningsbakgrund för komplettering av Statistiska centralbyråns utbildningsregister för dem som beviljats uppehållstillstånd. Kartläggningsmetodiken ska kunna användas under tiden asylärendet prövas, kunna byggas på vid Arbetsförmedlingens etableringssamtal för dem som beviljas uppehållstillstånd samt vid ett återvändande. Den nya metodiken för kartläggning ska börja tillämpas senast den 1 juli 2010.

Nyanlända invandrares etablering

1. Riksdagen har beslutat om budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) och därvid anvisat medel för genomförandet av en reform om nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. I budgetpropositionen aviseras en proposition om denna reform som regeringen beslutat om den 17 november 2009 (2009/10:60). Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Migrationsverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda genomförandet och inför ikraftträdandet av förslagen för att säkerställa ett effektivt genomförande. Vid behov ska samverkan ske mellan berörda myndigheter. Migrationsverket ska senast den 2 augusti 2010 rapportera till regeringen (Justitiedepartementet) hur arbetet framskrider och särskilt uppmärksamma eventuella svårigheter i genomförandet.

2. Migrationsverket ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna redovisa myndigheternas arbete med nyanlända invandrares etablering, hur arbetet utvecklats under året och i vilka avseenden det behövs ytterligare utvecklingsarbete. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet och lämnar redovisningen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 15 oktober 2010.

Fortsatta förberedelser inför ny förordning om enhetlig utformning av uppehållstillståndskort

Migrationsverket ska fortsätta arbetet med att genomföra nödvändiga tekniska förberedelser som krävs vid tillämpning av förordning om ändring i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare. En redovisning av förberedelserna ska lämnas senast den 1 september 2010.

Europeiska viseringsinformationssystemet

Migrationsverket ska senast den 1 augusti 2010 lämna en redovisning av arbetet med införandet av den nationella delen av det europeiska viseringsinformationssystemet (VIS).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 060 013
ap.1Migrationsverket (ram)2 060 013

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Från anslaget finansieras Migrationsverkets förvaltningskostnader. 

Av anslaget ska 30 miljoner kronor användas för att förstärka återvändandearbetet avseende personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut. 

Av anslaget ska 10 miljoner kronor användas för förbättring av Migrationsverkets kartläggning av asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund enligt förslag i regeringens proposition (2009/10:60) Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd.

I anslaget ingår 22 miljoner kronor för att finansiera kostnader i samband med förvaltningsöverenskommelsen mellan Regeringskansliet och Migrationsverket avseende IT-stöd till utlandsmyndigheterna.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket3 192 900
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 913 900
ap.3Bostäder för asylsökande (ram)279 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.

ap.3 Bostäder för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning.

Från anslagsposten får också inköp av mat finansieras när det saknas möjlighet att laga mat i bostäderna.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket338 740
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)5 300
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 000
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)311 790
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)4 500
Disponeras av Kammarkollegiet13 307
ap.10Internationell samverkan (ram)6 772
ap.11Bidrag till internationella organisationer (ram)2 600
ap.12Återvandringsinsatser m.m. (ram)1 000
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935
Disponeras av regeringen1 000
ap.9Informationsinsatser (ram)1 000

Villkor för anslag 1:3

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten. Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige, 
 • som ska tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd. 

I juni respektive december 2010 ska ett schabloniserat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2010 multipliceras med 164 100 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras

 • resor och samtliga omkostnader i samband med resorna för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring.

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.9 Informationsinsatser

Anslagsposten får användas för informationsinsatser m.m. om arbetskraftsinvandring till Sverige.

ap.10 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och vissa studier och analyser inom det migrationspolitiska området samt Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

ap.11 Bidrag till internationella organisationer

Från anslagsposten finansieras Sveriges bidrag till internationella organisationer. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.12 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvända till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när sådana inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas kvartalsvis efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket276 955
ap.2Migrationsverket (ram)276 955
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet300
ap.1Regeringskansliet (ram)300

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för ersättning till

 • offentligt biträde enligt utlänningslagen (2005:716) och
 • tolk enligt 13 kap. 11 § utlänningslagen. 

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716).

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården169 000
ap.2Kriminalvården (ram)169 000
Disponeras av Migrationsverket67 202
ap.1Migrationsverket (ram)67 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716), eller
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 11 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras kostnader vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (2005:716) och där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

ap.4 Regeringen

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket130 218
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)130 218

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för projekt som beviljats bidrag från europeiska flyktingfonden II och III samt från europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden II och III samt återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1103 0003 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.287 417Inget0
ap.38 370Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.4159Inget0
ap.530Inget0
ap.69 354Inget0
ap.7485Inget0
ap.8135Inget0
ap.930Inget0
ap.10203Inget0
ap.1178Inget0
ap.1230Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.19Inget0
ap.28 3093 %0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.12 016Inget0
ap.25 070Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.13 907Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Migrationsverket
ap.3ram
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)286 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)206 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25167 501
2010-02-25167 501
2010-03-25167 501
2010-04-25167 501
2010-05-25167 501
2010-06-25167 501
2010-07-25175 834
2010-08-25175 834
2010-09-25175 834
2010-10-25175 834
2010-11-25175 834
2010-12-25175 837
Summa2 060 013
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder. Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 1:1 Migrationsverket för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom t.ex. Twinningprojekt.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelsen i 5 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) för anläggningstillgångar som helt eller delvis finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstilgångar även eventuell del som belastar annat än angivet anslaget. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Marie Olausson
Kopia till

Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret