Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
9

2010-05-20
Jo2010/1656
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:3, 1:21 och 1:22
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 och anslaget 1:22 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för de till Kammmarkollegiets disposition nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet975
ap.2Internationellt skogssamarbete (ram)975

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Internationellt skogssamarbete

Anslaget får användas för att täcka avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Jordbruksdepartementet300
ap.5Utvärdering (ram)300

1:22

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet43 366
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)43 366

Villkor för anslag 1:22

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får huvudsakligen användas till att finansiera kostnader för medlemskap i internationella organisationer inom departementets ansvarsområde. Anslaget får även användas för kostnader för EU:s regionala rådgivande nämnder inom fiskeripolitiken, nordiskt samarbete samt bilateralt forskarutbyte med länder i Central- och Östeuropa, utvecklings- och Newly Industrialised Countries-länder. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Internationellt skogssamarbete
ap.229Inget0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.50Inget0
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 301Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
1:22 ap.11:22 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Agneta Rongione
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret