Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2010-05-27
Ku2009/2140/KT
Ku2010/966/KV
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens kulturråd
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska bl.a. redovisa

 • geografisk spridning av bidragsfördelningen,
 • offentlig finansiering fördelat på lokal, regional och statlig nivå samt privat finansiering,
 • hur stor del av bidragsgivningen som rör barn och unga,
 • hur bidragsgivningen inom scenkonstområdet gällande institutioner och den fria scenkonsten har samverkat,
 • för vilka och i vilken omfattning åtgärder har vidtagits inom det läsfrämjande området.

Generella villkor för bidragshantering

Bidragen ska prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Regional och lokal samverkan

Statens kulturråd ska redovisa de resultat som uppnåtts i sin samverkan med huvudmännen på regional och lokal nivå. Av redovisningen ska framgå vilka verksamhetsmässiga prioriteringar som gjorts. 

Prognoser 2010-2014

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

Bidrag och sponsormedel

Statens kulturråd ska i årsredovisningen redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomskultur

Barns och ungas rätt till kultur 

Statens kulturråd ska vidareutveckla sina uppdrag inom samordning, informationsspridning och statistik inom området barn- och ungdomskultur. I uppdraget ingår att publicera en portal för området. I portalen ska information om arbetet med Skapande skola på statlig, regional och lokal nivå ingå. Portalen ska bl.a. bidra till kunskaps- och metodutveckling.

Skapande skola

Statens kulturråd ska genomföra en uppföljning av Skapande skola. Uppföljningen ska innehålla en redovisning av utfallet. Kulturrådet ska lämna uppföljningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2010.

Kultur och hälsa

Statens kulturråd ska utveckla sin utåtriktade information om pågående arbete inom området kultur och hälsa. Det innebär bl.a. att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg.

Kulturens finansiering

Den icke-offentliga finansieringen av kulturverksamheter bör öka i Sverige. Statens kulturråd ska kartlägga förekomsten av sponsring och annan extern finansiering av kulturverksamheter bland olika kulturinstitutioner och inom olika konstformer. Kartläggningen ska göras efter samråd med Riksantikvarieämbetet och omfatta dels goda exempel på främst sponsring men även annan extern finansiering. Kartläggningen ska analyseras och belysa möjligheter och hinder för att utveckla förekomsten av breddad finansiering av kulturverksamheter i Sverige. Statens kulturråd ska därefter ta fram en strategi för hur myndighetens arbete inom området extern finansiering ska bedrivas i framtiden.

Uppdraget att genomföra en kartläggning ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2010. Uppdraget att ta fram en strategi ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 september 2010.

Stöd till inspelning och distribution av musik

Statens kulturråd ska föreslå hur det nuvarande fonogramstödet bör utformas framöver för att främja spridningen av konstnärligt intressant musik som inte till fullo kan bära sig på marknadens villkor. Stödet ska utformas utifrån både musiklivets behov och utifrån den efterfrågan som finns bland publik och konsumenter. Stödet ska bidra till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. I uppdraget ingår även att belysa eventuella anslagsmässiga omprioriteringar, i enlighet med gällande finansieringsprinciper samt vad som anges i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3). Förslaget om stödets utformning ska vidare beakta EU:s statsstödsregler.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2010.

Nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

Regeringen gav den 26 november vissa myndigheter och institutioner i uppdrag att inkomma med underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT). Vidare inbjöds ett antal institutioner att inkomma med motsvarande underlag. De regionala museer som bjöds in ska lämna en redovisning till Statens kulturråd senast den 9 april 2010. Statens kulturråd ska göra en sammanställning av de regionala museernas rapporter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2010.

Regionalt tillväxtarbete

Statens kulturråd ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.

Statens kulturråd ska även i årsredovisningen för 2010 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2010 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Besöksutveckling och tillgänglighet för museer

Statens kulturråd ska, utifrån erhållna underlag från de museer som har i uppdrag att rapportera till Statens kulturråd, senast den 1 mars 2011, lämna en sammanfattande redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Redovisningen ska innehålla:

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Kulturrådet ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd49 612
ap.1Statens kulturråd (ram)49 612

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 411
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 411
ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)8 929
ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 482
Disponeras av Statens kulturråd183 074
ap.1Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet (ram)80 705
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)62 036
ap.3Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000
ap.4Bidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet (ram)32 333

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för allmän kulturverksamhet och utvecklingsverksamhet

Anslagsposten ska användas för bidrag till länskonsulenter enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,

Anslagsposten ska dessutom användas för att främja utveckling och förnyelse inom kulturområdet, bl.a. för

 • bidrag till centrala amatörkulturorganisationer som medverkar till att tillgängliggöra kulturupplevelser för en bred allmänhet och som stimulerar det egna skapandet. Bidrag ska även lämnas till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater,
 • insatser för att främja Skådebaneverksamhet,
 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Bidrag får lämnas till Moomsteatern under förutsättning att verksamheten även finansieras av andra aktörer. Bidrag ska lämnas till Resursbiblioteket för döva i Örebro för att öka tillgängligheten till teckenspråkig litteratur i samarbete med Talboks- och punktsskriftsbiblioteket,
 • bidrag till lokalhållande organisationer,
 • bidrag till centrumbildningarna om minst 35 207 000 kronor för bl.a. arbetsförmedlande tjänster.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

För bidrag till Teater-, Dans- och Musikallianserna gäller att dessa ska verka för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Vidare bör allianserna verka för att skådespelares, dansares och musikers särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. En utgångspunkt för verksamheterna är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom området.

Av anslagsposten ska 28 036 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 000 000 kronor till Dansalliansen och 22 000 000 kronor till Musikalliansen.

ap.3 Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter

Anslagsposten ska användas för bidrag och andra insatser som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur. 

Av posten ska medel fördelas till finskspråkig teater, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm och Judiska biblioteket.

ap.4 Bidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

Anslagsposten ska användas för bidrag enligt förordningen (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet,

Anslagsposten ska dessutom bl.a. användas för

 • bidrag om 1 118 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,
 • bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från anslagsposten får även betalas bidrag till kostnader för nämndens verksamhet,
 • bidrag till Sprong, Intercult, Riksutställningar, Mångkulturellt centrum, Riksteatern och Konstnärsnämnden enligt beslut Ku2007/2351/KV (delvis). Det betyder att bidragen för 2010 ska uppgå till samma belopp som för 2009
 • årsavgiften till European Union Youth Orchestra,

 • bidrag om 1 000 000 kronor till SR Berwaldhallen för Östersjöfestivalen 2010.

ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.5.2 Sámi Teáhter

För anslagsposten gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning ska vara att den lokala och regionala motprestationen ska ligga kvar på minst 2009 års nivå för att hela statsbidraget ska erhållas.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd111 971
ap.1Skapande skola (ram)111 971

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur genom bidragsgivning enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan samt genom framtagande och förvaltning av en portal om barn- och ungdomskultur.

Statens kulturråd får använda högst 2 500 000 kronor till administration och genomförande av verksamheten.

Statens kulturråd ska vid prövningen av ansökningarna samverka med relevanta skolmyndigheter.

1:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd158 687
ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (ram)158 687

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Region Skåne ska, efter dialog med Statens kulturråd, ansvara för beslut om vilka institutioner som ska beviljas stöd för 2010. Bidragen ska prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Region Skåne föreskriva detta.

Statens kulturråd ska redovisa hur Region Skåne har fördelat medlen mellan olika mottagare.

2:2

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd812 217
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)812 217

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Uppsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB, Scenkonst Västernorrland AB för Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Norrlandsoperan AB, Stockholms Stadsteater AB, Landstinget i Sörmland för Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Teater Halland AB, Estrad Norr för Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Regionteater Väst AB, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik och Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Länsteatern i Örebro AB, Scenkonst Västernorrland AB för Norrdans, Oktoberteatern, Västanå teater, samt Cirkus Cirkör. 

  1,2 miljoner kronor av anslaget ska användas för bidrag till Dans- och cirkushögskolan med anledning av att skälen för överföringen av medel från utgiftsområde 16, anslaget 2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning som beräknas i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140) har ändrats under 2010.

 • bidrag för regional musikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län förutom Skåne,

 • bidrag för orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs symfoniker AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken för Göteborg Wind orchestra, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Landstinget i Kronoberg för kammarorkestern MusicaVitae, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Scenkonst Västernorrland AB för Nordiska kammarorkestern Sundsvall, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester,

 • institutionernas internationella kultursamarbete,

 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för regional musikverksamhet och de institutioner och orkestrar som namnges under detta anslag samt de institutioner som beviljats bidrag från Region Skåne från anslag 1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel,
 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, organisationer med regionalt musikuppdrag samt bidragssökande under anslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ap. 1. 

Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning beakta att Stockholms konserthusstiftelse omfattas av förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag ska Statens kulturråd föreskriva detta. 

Statens kulturråd får använda högst 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

2:3

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd158 503
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)148 381
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 122

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musik grupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,

Anslagsposten ska dessutom bl.a. användas för

 • bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige och till daglig träning för frilansdansare, till gästspel av nationella och internationella ensembler,
 • bidrag till Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Dalhalla, Internationella Vadstena akademin, Musikaliska Akademien, Orionteatern samt Strindbergsteatern. Bidraget ska uppgå till minst 1 000 000 kronor till varje organisation. 
 • bidrag till Unga Klara. I bidraget ska Statens kulturråd beakta överföringen av medel från anslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner som föreslås i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Statens kulturråd får använda högst 875 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,
 • bidrag till notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd får använda högst 700 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd49 107
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)49 107

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • särskilda utvecklingsbidrag för lånecentraler och läns-, region- och depåbibliotek,
 • insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice.

3:2

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd124 182
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)124 182

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten ska användas

 • enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd, förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser, förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.
 • till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter,
 • till distributionskostnader av litteraturstödda böcker.

Dessutom ska anslagsposten bl.a. användas för bidrag till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, bidragsgivning till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, s.k. nättidskrifter, samt bidrag till utgivning och administration av Alla Tiders Klassiker.

Av anslagsposten ska minst 7 000 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet samt för kostnader för administration och genomförande av verksamheten. Minst 1 000 000 kronor ska utbetalas till styrelsen för Sveriges Författarfond efter rekvisition.

Av anslagsposten ska minst 13 000 000 kronor användas till läsfrämjande insatser.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen(1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 526
ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)1 526

Villkor för anslag 4:2

ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

4:5

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 673
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)26 015
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 658

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidrag till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,
 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • bidragsgivning enligt förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ.

Statens kulturråd kan erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som myndigheten finner lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Akademien för de fria konsterna ska till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd154 055
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)154 055

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Bidrag till regionala museer

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Gotlands museum, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Västarvet (Bohusläns museum, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland och Västergötlands museum), Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Murberget - Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum,
 • för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga museer som namnges under detta anslag samt de institutioner som beviljats bidrag från Region Skåne från anslag 1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel,
 • museipedagogiska insatser,
 • museernas internationella kultursamarbete. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 4883 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.14 3393 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.41 1533 %0
ap.5.12683 %0
ap.5.21643 %0
1:3 Skapande skola
ap.13 3593 %0
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.103 %0
2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.303 %0
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.14 4513 %0
ap.2304Allt0
3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.103 %0
3:2 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Allt0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.2463 %0
4:5 Bidrag till bild- och formområdet
ap.17803 %0
ap.2503 %0
8:3 Bidrag till regionala museer
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:2 ap.81:2 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.8ram
1:7 (2009) Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.1 (2009)ram
28:3 (2008) Nationella uppdrag
ap.1 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.180 00080 000
2011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 938
2010-02-252 977
2010-03-257 938
2010-04-253 473
2010-05-252 977
2010-06-257 442
2010-07-252 977
2010-08-252 977
2010-09-253 473
2010-10-252 481
2010-11-252 481
2010-12-252 478
Summa49 612
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/UH
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Dans- och cirkushögskolan
Cirkus Cirkör
SR Berwaldhallen

Senast uppdaterad: