Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2010-05-20
N2010/3644/TE
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10 TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav för verksamhetsåret

Resultatredovisning ska lämnas för hela kalenderåret 2010 och även avse resultatet av åtgärder som vidtagits av Vägverket och Banverket. Trafikverkets styrelse är dock inte ansvarig för den del av redovisningen som avser det första kvartalet 2010.

1. Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt. 

2. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

3. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2010-2014 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 6 maj 2010, den 29 juli 2010 och den 28 oktober 2010 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Därutöver ska Trafikverket till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa prognoser senast den 28 september och den den 26 november 2010. Denna redovisning ska inte ske i informationssystemet Hermes.

5. Eventuella överskott eller underskott per den sista mars för de anslagsposter som Vägverket och Banverket disponerar kommer senare under året att föras över till Trafikverket. Verket ska därför beakta även dessa medel när prognoser lämnas för resepktive anslag.

Även eventuella överskott eller underskott per den sista mars för dels de anslagsposter som Transportstyrelsen och Sjöfartsverket disponerar avseende från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, dels den anslagspost som Transportstyrelsen disponerar avseende driftbidrag till icke statliga flygplatser kommer senare under året att föras över till Trafikverket.

Långsiktiga mål

1. Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

2. Trafikverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga för personer med funktionshinder. Minst 40 stationer bör vara anpassade fram till utgången av 2010. Verket ska också avsätta 150 miljoner kronor t.o.m. 2010 för ändamålet i enlighet med infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35). Detta möjliggörs av den närtidssatsning för 2009 och 2010 som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1).

2

Organisationsstyrning

1. Trafikverket ska prioritera integrering av de verksamheter som tidigare bedrivits av Vägverket, Banverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ska i detta arbete särskilt fokusera på förvaltning av och utveckling av samhällsekonomiska analys- och prognosmodeller.

2. Trafikverket ska eftersträva en jämn könsfördelning i sin organisation.

3. Trafikverket ska överta ansvaret för Vägverkets och Banverkets tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ansvarsförpliktelser den 1 april 2010. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 mars 2010. 

4. Trafikverket ska förvalta överenskommelser och avtal som Vägverket respektive Banverket ingått med kommuner och regioner gällande medfinansiering som avser investeringar i infrastruktur.

5. Trafikverket ska följa 18-23 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och vid behov samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) när användningen av allmänna medel kan utgöra statligt stöd i EUF-fördragets mening.  

3

Uppdrag

1. Trafikverket övertar samtliga pågående uppdrag som genom regeringsbeslut getts till Vägverket respektive Banverket. 

2. Trafikverket ska i nedan angivna delar ansvara för avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Därigenom ska Trafikverket

- ansvara för avvecklingen av lokaler och utrustning som inte förs över till Trafikverket eller Trafikanalys,

- bistå dem som på regeringens uppdrag ska ansvara för att lämna respektive årsredovisning för 2010, dvs. styrelserna för Vägverket och Banverket samt för SIKA den som regeringen särskilt utsett, med erforderliga underlag,

- vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar för berörd personal och avsluta återstående kontrakt eller andra åtaganden, samt

- rådgöra med expertis på området t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

Kostnaderna för avvecklingen ska särredovisas. Trafikverket har i uppdrag att slutligt avsluta Banverket och Vägverket. Trafikverket ska senast den 1 juni 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en plan och en budget för det avvecklingsarbete som då återstår.

3. Trafikverket ska senast den 31 december 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en handlingsplan för hur myndigheten långsiktigt kan effektivisera sin verksamhet.

4. Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet inom transportpolitiken i form av mål för säkerhet inom vägtransportsystemet. Målet fram till 2020 är att antalet omkomna inom vägtrafiken ska halveras och att antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel från 2007. I propositionen har regeringen vidare lagt fast preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn ska bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Trafikverket ska i en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2010 redovisa vilka åtgärder verket vidtagit i syfte att bidra till uppfyllelse av dessa mål. Trafikverket ska även utarbeta förslag till årsvisa mål för minskad miljöpåverkan utifrån miljökvalitetsmålen för klimat, buller, luft och biologisk mångfald samt förslag till årsvisa mål för maximalt antal döda och allvarligt skadade inom vägtrafiken. Förslagen till mål ska avse transportsystemet i sin helhet och effekter av åtgärder vidtagna av Trafikverket. Förslagen ska lämnas i en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2010.

5. Trafikverket ska ha ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet enligt Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (VV publikation 2010:16). Som stöd i arbetet har regeringen för avsikt att tillsätta ett ITS-råd. Till rådet ska knytas representanter från offentliga organisationer, branschorganisationer, näringsliv och akademi. Trafikverket ska den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider. Regeringen avser att återkomma angående tidpunkter för fortsatta lägesrapporter.

6. Tillväxtverket och V.S. VisitSweden AB leder en statlig samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom turistnäringen. Syftet är att skapa långsiktigt hållbara och strategiska destinationer som ska bidra till att göra Sverige till ett av Europas attraktivaste resmål och därmed öka förutsättningarna för ökad tillväxt och sysselsättning inom besöksnäringen. Trafikverket ska medverka i samverkansgruppens arbete. I samverkansgruppen ingår även relevanta statliga aktörer såsom Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen, Rikstrafiken och Sjöfartsverket. Även det statligt ägda bolaget Swedavia AB ingår i samverkansgruppen.  

7. Trafikverken har utvecklat en metod för genomförande av miljöbedömningar som använts i åtgärdsplaneringen. Trafikverket ska vidareutveckla metoden för miljöbedömning av långsiktiga transportplaner samt redogöra för hur metoden bör tillämpas. Trafikverket ska också utveckla metodiken för hur miljöpåverkan av olika slag värderas och hanteras samt integreras i åtgärdsplaneringen. Trafikverket ska därvid  beakta att formerna för långtidsplaneringen kan komma att reformeras. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2011.

8. Trafikverket ska i årsredovisningen lämna en redogörelse för arbetet med regional tillväxt i enlighet med förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:2

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket11 752 135
ap.13Myndighetsutövning (ram)84 330
ap.16Statlig väghållning (ram)10 778 365
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)3 483 600
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)1 000 000
ap.16.3Drift och underhåll (ram)5 436 765
ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)51 600
ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)806 400
ap.14Bidrag (ram)354 000
ap.14.1Bidrag för drift av enskild väg (ram)150 000
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.14.3Bidrag i regionala planer (ram)204 000
ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)289 440
ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm (ram)246 000

Villkor för anslag 1:2

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 §, 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I sin årsredovisning för 2010 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till deras kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:5 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.  

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från delposten 14.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.14.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 14.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket utställt till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet samt även förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet.  

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från anslagsposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslaget ska totalt 1 114 000 kronor betalas under 2010. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.  

ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och viktiga näringslivsvägar, anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder.

ap.19 Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 110 000 000 kronor användas för Förbifart Stockholm och 100 000 000 kronor får användas till trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 

Hur resterande medel på anslagsposten ska användas kommer att beslutas av regeringen vid senare tillfälle.  

1:4

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket8 965 220
ap.8Myndighetsutövning (ram)3 000
ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)3 000
ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)261 600
ap.10Banhållning (ram)8 598 020
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)5 076 000
ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning (ram)3 131 420
ap.10.3Räntor och återbetalning av lån (ram)390 600
ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)102 600

Villkor för anslag 1:4

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 324 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 1 procent av anslag 1:4 Banhållning.

4. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

5. Delposten 10.1 finansierar statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

Från anslagsposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslaget ska totalt 1 114 000 kronor betalas under 2010. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Delposten 10.3 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 §, 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I sin årsredovisning för 2010 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till idella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:5

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 111 707
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 111 707
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek12 000
ap.4Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet36 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)36 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får också användas för den materiella avvecklingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svedab.

Anslagsposten 3 får även användas för de förvaltningskostnader som utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för Näringslivsutveckling (N 2008:13) har och som är hänförliga till avveckingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

ap.4 Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

Anslagsposten 4 får användas för den personella avvecklingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.5Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.5 Lagfartskostnader

Under 2010 får anslagssparande nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens Järnvägar, till Jernhusen AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Väghållning
ap.1214 472Inget0
ap.134 217Inget0
ap.14.191 700Inget0
ap.14.20Allt0
ap.14.334 000Inget0
ap.16.1580 600Inget0
ap.16.2205 600Inget0
ap.16.3906 127Inget0
ap.16.48 600Inget0
ap.16.5134 400Inget0
ap.190Inget0
1:4 Banhållning
ap.8.1150Inget0
ap.943 600Inget0
ap.10.1846 000Inget0
ap.10.2521 903Inget0
ap.10.365 100Inget0
ap.115 130Inget0
1:5 Trafikverket
ap.233 351Inget0
ap.31 080Inget0
ap.4360Inget0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.5 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Väghållning
1:2 ap.4.21:2 ap.14.2100 %
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
36:5 ap.3 (2003)36:5 ap.5 (2003)14 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Väghållning
ap.1220 0005 00015 000
ap.14.1650 000650 0000
ap.14.3238 00050 000188 000
ap.16.112 876 0004 941 0006 434 000
ap.16.22 118 000899 000719 000
ap.16.36 875 0002 632 0004 243 000
ap.16.48 027 000652 0007 375 000
ap.16.5196 000171 00025 000
1:4 Banhållning
ap.10.112 000 0003 390 0003 239 000
ap.10.27 900 0002 673 0002 835 000
ap.10.358 000 0001 844 0001 844 000
ap.11100 00050 00050 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Trafikverket bemyndigas att under 2010 i fråga om ramanslagen 1:2 respektive 1:4 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om totalt högst 109 000 000 000 kronor efter 2010. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.  

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 435 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 585 179
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)13 000 000
- varav INVESTERING13 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2010 en låneram om 2 435 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-04-252 386 118
2010-05-252 386 118
2010-06-252 386 118
2010-07-252 386 118
2010-08-252 386 118
2010-09-252 386 118
2010-10-252 386 118
2010-11-252 386 118
2010-12-252 386 118
Summa21 475 062
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:2 ap.13Myndighetsutövning
1:2 ap.16.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.16.2Investeringar i regional plan
1:2 ap.16.3Drift och underhåll
1:2 ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:2 ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:2 ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm
1:4 ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:4 ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:4 ap.10.1Investeringar i nationell plan
1:4 ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning
1:4 ap.10.3Räntor och återbetalning av lån
1:4 ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:5 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Förare4 495-3 129296 300292 3004 0005 366
Fordon och förare (överskott tom. 2007, 27 426 tkr)000000
Banavgifter00565 000565 00000
Summa4 495-3 129861 300857 3004 0005 366
Uppdragsverksamhet
Färjeleder9 200-4 60047 00046 9001004 700
Uthyrning av reservbroar5 30501 0001 00005 305
Utbildning16 087-5 49043 00041 5001 50012 097
Informationsuttag124 422-124 4220000
Teletjänster och IT157 000-105 000485 000376 000109 000161 000
Entreprenad- och konsulttjänster156 000-122 00000034 000
Materialservice62 000-35 0001 458 0001 410 00048 00075 000
Elförsäljning001 100 0001 100 00000
Fastighetsförvaltning0020 00020 00000
Övriga uppdrag9 49512 934242 400228 90013 50035 929
Summa539 509-383 5783 396 4003 224 300172 100328 031
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110023 00023 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2010 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras84 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 75 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkerna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2010 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

b) Trafikverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

c) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

d) Trafikverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

e) Trafikverket medges undantag från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS, RT, TR, FIN och ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden mot diskriminering
Konsumentverket
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Rikstrafiken
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Senast uppdaterad: