Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2010-06-23
U2010/3795/SAM
U2010/3871/SV
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127, prop. 2009/10:99, utg.omr. 15, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbare och mer rättsäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättsäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbare och mer rättsäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav i större utsträckning återbetalas enligt gällande regler samt resultatet av dessa insatser och hur väl målen har uppfyllts. 

Myndigheten ska senast den 9 augusti 2010 redovisa vilka insatser som har vidtagits och planeras mot bakgrund av Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar - Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12).

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar samt antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari,
25 februari,
6 maj,
29 juli, och
28 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestöds- tagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna, på samma sätt som i prognosarbetet under 2009. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Övriga mål och återapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.  

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.    

Myndigheten ska senast den 9 augusti 2010 redovisa vilka insatser som har vidtagits och planeras mot bakgrund av Statskontorets rapport Rätt men ändå fel - en granskning av Centrala studiestödsnämndens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar (2009:8).

Myndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra informationen mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits under året och som planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultatet av insatserna.

2

Organisationsstyrning

Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.

Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen samt resultatet av dessa insatser. 

Centrala studiestödsnämnden undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 april 2011 redovisa statistik med samma innehåll som i 2009 års publikation med studiestödsstatistik för 2008 med utbetalning och återbetalning av studiestöd. Myndigheten ska hålla denna och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 2 maj 2011 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.    

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 997 202
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 997 202

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får det från anslagsposten utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

1:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden13 916 882
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 102 371
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 903 599
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)76 506
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 094 571
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)121 648
ap.2.4Studiebidrag, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (ram)610 874
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 474 080
ap.4Tilläggsbidrag (ram)436 832

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen enligt äldre bestämmelser som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt  

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

- vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst 10 procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.4 Studiebidrag, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) för arbetslösa studerande på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

Tilldelade medel motsvarar 2 548 089 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2010. Beloppet har minskats med 74 009 000 kronor på grund av det av Försäkringskassan fastställda regleringsbeloppet för 2007 för anslagen 25:2 Studiemedel m.m. och 25:5 Bidrag till kostnader för viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden5 817 671
ap.1Studiemedelsräntor (ram)5 461 671
ap.2Avskrivningar (ram)356 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden318 155
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)308 155
ap.2Disponeras av regeringen (ram)10 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp m.m.
ap.1199 860Inget0
1:2 Studiemedel m.m.
ap.1403 847Inget0
ap.2.13 825Inget0
ap.2.2116 570Inget0
ap.2.36 082Inget0
ap.2.417 760Inget0
ap.30Inget0
ap.421 840Inget0
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1272 950Inget0
ap.217 800Inget0
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1666Inget0
ap.4.230Inget0
ap.50Inget0
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.115 9003 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)166 395 000
- varav SPECIAL166 395 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Avser studielån och hemutrustningslån.

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2526 513
2010-02-2526 513
2010-03-2526 513
2010-04-2525 402
2010-05-2525 402
2010-06-2525 402
2010-07-2525 402
2010-08-2525 402
2010-09-2525 402
2010-10-2525 402
2010-11-2525 402
2010-12-2525 400
Summa308 155
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00437 5000437 500437 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden.

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelser om undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) har den 11 april 2001 meddelats i regeringsbeslut (nr 2, 2001/1615/ST).

Centrala studiestödsnämnden undantas vidare från bestämmelsen i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) om att inkomster ska avräknas mot anslaget på motsvarande sätt som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter avräknas mot anslaget.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket