Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2010-04-29
Fö2010/803/SSK
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Fö 2008:04, Kv. Fyrfotan
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPFs verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (dir. 2008:58) samt av tilläggsdirektiv till uppdraget (dir 2009:111).

Prognoser

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

18 januari

25 februari.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF94 000
ap.1Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)94 000
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek1 000
ap.3Avv för S, K och S - del till utredn för avv av ITPS, GV och Nutek (AVNM) disp (ram)1 000
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet0
ap.2Avv för S, K och S - del till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för såväl särskilda pensionersättningar som pensionsersättningar.

Anslagsposten får inte användas till lön och sociala avgifter för avvecklaren.

ap.2 Avv för S, K och S - del till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för såväl särskilda pensionersättningar som pensionsersättningar.

Anslagsposten får inte användas till lön och sociala avgifter för avvecklaren.

ap.3 Avv för S, K och S - del till utredn för avv av ITPS, GV och Nutek (AVNM) disp

Anslagsposten får användas enligt tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (N2008:13).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.12 850Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
2:8 ap.12:8 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF behöver inte lämna in resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisingen enligt bestämmelser i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avveckling och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Intäkter av realisationsvinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga kostnader av statens verksamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Årsredovisningen för myndigheten ska lämnas senast 30 juni 2010, d.v.s. 2 månader efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört.

Av not till årsredovisningen ska framgå eventuella åtaganden för pensionsersättningar som kan börja betalas ut efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Myndigheten ska på lämpligt sätt redovisa vilken personal som berörs.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS B
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet