Miljödepartementet


Regeringsbeslut
15

2010-06-23
M2010/2485/A
M2010/2483/Na
M2010/1329/A m.fl.
Se bilaga 1
Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Naturvårdsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129, prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:142, prop. 2009/10:99, utg.omr. 20, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Klimat

Naturvårdsverket ska utvärdera befintliga åtgärder och - vid behov - bidra till att utveckla åtgärder och strategier, som ett led i att kostnadseffektivt begränsa utsläppen av växthusgaser samt bedöma behovet av anpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde.

Återrapportering

Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser som har gjorts.

Mål Vatten och hav

Naturvårdsverket ska ha ett väl fungerande och brett samråd med berörda myndigheter och andra aktörer i vatten- och havsmiljöarbetet, inklusive arbetet med den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten.

Återrapportering

Naturvårdsverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka samrådet mellan myndigheter och andra aktörer. Naturvårdsverket ska också redovisa hur myndigheten har samrått med och lämnat vägledning till vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och andra berörda aktörer i vatten- och havsmiljöarbetet.

Mål Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket ska ta egna initiativ och verka för att andra aktörer, exempelvis myndigheter, tar initiativ till skydds-, restaurerings- och förvaltningsåtgärder som syftar till att nå svenska, EU-gemensamma och internationella mål för biologisk mångfald. Naturvårdsverket ska också verka för att ekosystemens funktioner vidmakthålls eller restaureras, så att ekosystemtjänsterna säkras eller förstärks och att deras värden integreras i samhällsplaneringen samt att även andra relevanta aktörer bidrar till detta arbete.

Återrapportering

Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser som har gjorts.

Naturvårdsverket ska - som en fortsättning på 2009 års satsning Naturens år - redovisa vilka insatser som myndigheten har vidtagit för att uppmärksamma FN:s internationella år för biologisk mångfald 2010 och öka kunskapsspridningen om Convention on Biological Diversity (CBD).

Övriga återrapporteringskrav

Bidrag till ideella miljöorganisationer

Naturvårdsverket ska senast den 1 augusti 2010 redovisa vilka bidrag som sökts av och beviljats till ideella miljöorganisationer samt organisationer som bedriver utvecklingsarbete som främjar de verksamheter som verket ansvarar för.

Bidrag till AB Svenska Miljöstyrningsrådet

Naturvårdsverket ska senast den 15 april 2011 redovisa hur de resurser har används som har betalats ut.

Bidrag till Swedish Water House

Naturvårdsverket ska senast den 15 april 2011 redovisa hur de resurser har använts som har betalats ut.

Biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska redovisa

 1. hur anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald ap. 2 har använts de tre senaste åren, fördelat på följande kategorier: områdesskydd, skötsel av skyddade områden, friluftsliv, investeringar respektive drift av Naturum, viltförvaltning, vattenrelaterat arbete, åtgärdsprogram för artbevarande samt övrigt. Av redovisningen ska framgå hur arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har utvecklats. Redovisningen som avser skydd och skötsel ska ske per objektkategori eller naturtyp på nationell och regional nivå. Användningen av medlen, som enligt villkor 8 i regleringsbrevets finansieringsdel för anslagsposten får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, ska framgå av redovisningen av vattenrelaterat arbete.

 2. hur användningen av naturvårds- och skötselavtal samt övriga avtalslösningar beträffande skydd av värdefulla naturområden har utvecklats. Naturvårdsverket ska för övriga avtalslösningar särskilt rapportera: antal avtal, totalareal, kostnaden per hektar och den genomsnittliga avtalslängden.
 3. de totala arealerna av Natura 2000-områden som har ett formellt skydd, fördelat på skyddsform och habitat.

Havsmiljö

Naturvårdsverket ska redogöra hur anslaget 1:12 Havsmiljö har använts och - om möjligt - vilka effekter som åtgärderna under anslaget har lett till.

Miljö- och kemikaliesamarbetet med Ryssland

Naturvårdsverket ska redovisa sina insatser avseende miljö- och kemikaliesamarbetet med Ryssland, hur medlen på anslag 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland, ap. 1 har fördelats och använts inom de olika samarbetsområdena, inklusive hur samarbetet har bidragit till arbetet i Barentsrådets miljöarbetsgrupp, särskilt beträffande s.k. hot spots.

Vindkraft

Naturvårdsverket ska redogöra för vilka insatser de har vidtagit för att öka kunskapen hos länsstyrelser, kommuner, vindkraftsbranschens aktörer och allmänheten om vindkraftens samlade effekter på natur och miljö. Verket ska också redovisa hur många vindkraftsärenden som det har fått in, hur stor andel av dessa som det har svarat på, på vilka grunder urval skett i fråga om vilka ärenden verket svarat på, när i beredningsprocessen som verket har yttrat sig och en grov redovisning av innebörden i yttrandena.

Polarfrågor

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013, inklusive deltagande i rådets olika arbetsgrupper. Naturvårdsverket ska också redovisa hur myndigheten har bidragit i arbetet med Sveriges ordförandeskap i Barents Euro Arktiska Råd och dess miljögrupp 2010-2011.

Kommunalt skydd av naturområden

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har följt upp och utvärderat kommunernas arbete med kommunalt skydd av naturområden i syfte att ta tillvara erfarenheter för kommunernas framtida arbete samt för myndighetens vägledning om skydd av områden.

Samråd i vissa frågor

Naturvårdsverket ska redovisa hur verket har samrått med andra berörda myndigheter, företag och intresseorganisationer när frågor som rör investeringsstöd, friluftsliv, miljöforskning, avfall, rovdjur och havsmiljö behandlas av verket.

Prognoser

Naturvårdsverket ska redovisa prognoser för 2010-2014. Dessa ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i statsredovisningssystemet Hermes - enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket - vid följande tillfällen:

- 18 januari

- 25 februari

- 6 maj

- 29 juli

- 28 oktober 2010.

Prognoser som avser förvaltningsanslag för myndigheten ska lämnas i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Sektorsansatser på klimatområdet

Naturvårdsverket ska inventera kunskapsläget om sektorer med betydande utsläpp av växthusgaser i ett urval av utvecklingsländer och undersöka förutsättningar för att genomföra sektorsansatser på klimatområdet och möjlighet att inkludera dem i ett system för utsläppskreditering och/eller utsläppshandel. Arbetet genomförs efter samråd med Statens energimyndighet. Delrapportering ska ske till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 14 maj 2010. Slutrapportering ska ske till samma departementet senast den 31 augusti 2010.

Miljökvalitetsmål Skyddande ozonskikt

Naturvårdsverket ska redovisa för- och nackdelar med att helt förbjuda att yrkesmässigt överlåta och saluhålla varor som innehåller klorfluorkarboner, CFC, och klorfluorkolväten, HCFC. I redovisningen ska Naturvårdsverket även beakta vilka fördelar som ett eventuellt förbud kan ge i förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Om Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av förbud i det ena eller båda fallen, ska verket dels göra en konsekvensutredning som ska utformas så långt som möjligt i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, dels en riskbedömning av ett dylikt förbud. I konsekvensutredningen ska även ingå en analys av påverkan på handel med andra länder. Eventuella förslag till förändringar i regelverket ska ske i form av författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 april 2010.

Genomförande av EG:s ramdirektiv om en marin strategi

Naturvårdsverket ska, i samråd med andra berörda myndigheter när så krävs, ansvara för genomförandet av EG:s ramdirektiv om en marin strategi på myndighetsnivå. Naturvårdsverket ska redovisa insatser och - om möjligt - effekter till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2011.

Vattenkvalitet

Naturvårdsverket ska - i samråd med Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk samt efter samråd med vattenmyndigheterna, andra berörda myndigheter och aktörer - föreslå hur åtgärder och åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten och minska föroreningsbelastningen enligt bland annat ramdirektivet för vatten, det marina direktivet, Baltic Sea Action Plan (BSAP) och miljömålsarbetet kan samordnas. Syftet är att maximera måluppfyllelser, ta tillvara synergieffekter och optimera kostnadseffektivitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2010.

Avloppsreningsverk

Naturvårdsverket ska verka för och följa upp att länsstyrelserna ser till att Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp följs. Verket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och resultaten av dessa till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 mars 2011.

Natura 2000-områden

Naturvårdsverket ska lämna förslag till nya Natura 2000-områden och kompletteringar av redan föreslagna områden. Utgångspunkten för förslagen ska vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgår av resultaten från Europeiska kommissionens biogeografiska utvärderingsmöte för de atlantiska och baltiska regionerna. Förslagen ska vara baserade på förslag från berörda länsstyrelser. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också ska genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning och Statens energimyndighet, ska i övrigt vara vägledande för arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 3 december 2010.

Natura 2000 - SCI

Naturvårdsverket ska lämna underlag på områden av gemenskapsintresse (SCI) som ska förklaras som särskilda bevarandeområden (SAC) enligt habitatdirektivet till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2010. De områden som berörs är alla områden beslutade som SCI-områden av Europeiska kommissionen den 7 december 2004 och 13 januari 2005.

Skyddsvärda statliga skogar

Naturvårdsverket ska komplettera redovisningen av Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar (Huvudrapporten över uppdrag om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog, rapport 5339, januari 2004) i fråga om inventerade områden på Fortifikationsverkets marker. Kompletteringen ska avse resultatet av fördjupat samråd med Fortifikationsverket. Kompletteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 april 2010.

Uppföljning av strandskyddsbeslut

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Av redovisningen ska framgå hur många upphävanden och dispenser som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om under 2009, fördelat på kommuner, samt ändamålet för upphävandet eller dispensen. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 april 2010.

Skyddsområden för fåglar

Naturvårdsverket ska göra en utvärdering av befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 15 oktober 2010.

Näringslivet och biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska ta fram förslag till en plattform som syftar till att öka näringslivets engagemang för att kunna nå uppställda nationella miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Plattformen ska rymma konkreta åtgärder/verktyg och tas fram i dialog med representanter från näringsliv, intresseorganisationer och forskarvärlden. Uppdraget ska utgå från nordiska erfarenheter och de erfarenheter som gjorts inom Europeiska kommissionen med utgångspunkt från Portugals initiativ om Business and Biodiversity. Av uppdraget ska framgå förslag på hur arbetet kan finansieras och förvaltas av de samverkande parterna. Myndigheten bör samråda med Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen samt Sametinget i relevanta delar. Naturvårdsverket ska muntligen redovisa hur myndigheten planerar att genomföra uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 26 februari 2010. En rapport om hur arbetet har genomförts ska redovisas till samma departement senast den 30 november 2010.

Åtgärdsprogram för kungsörnen

Naturvårdsverket ska fastställa ett åtgärdsprogram för kungsörnen som hotad art och redovisa detta till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2011.

Förebyggande åtgärder i fråga om tamdjursbesättningar

Naturvårdsverket ska, efter samråd med Statens jordbruksverk och Viltskadecenter, lämna en vägledning för prioriteringar av förebyggande åtgärder mot skador som har orsakats av rovdjur i områden med täta tamdjursbesättningar och redovisa detta till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 31 december 2010.

Informationscentrum om rovdjur

Naturvårdsverket ska, efter samråd med berörda aktörer, lämna ett förslag gällande var i södra Sverige ett tredje informationscentrum om rovdjur kan lokaliseras. Förslaget lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2011.

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Antalet uttjänta fritidsbåtar i bl.a. plast och aluminium kommer att öka under de kommande åren. Naturvårdsverket ska föreslå hur ett system för omhändertagande av uttjänta små fartyg, från fritidsbåtar till små skutor, kan inrättas i syfte att förebygga uppkomsten av nedskräpande vrak. Vidare ska Naturvårdsverket - utifrån Statskontorets förslag och remissinstansernas yttranden om möjligheten för kommunen att omhänderta nedskräpande eller uppenbarligen övergivna båtar (Statskontorets rapport Vrak och ägarlösa båtar, 2008:6) - föreslå ett system som gör det möjligt att spåra ägare, forsla bort och eventuellt skrota övergivna nedskräpande fritidsbåtar. Eventuella förslag till förändringar i regelverket ska ske i form av författningsförslag. Konsekvenserna för företagen av författningsförslag ska redovisas. För åtgärdsförslag som medför finansiella kostnader ska förslag på finansiering redovisas. Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2011.

Insamling av farligt avfall och grovavfall från hushållen

Naturvårdsverket ska utveckla riktlinjer för servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall. Verket ska i detta arbete vara i kontakt med företrädare för kommunerna, som ansvarar för denna fråga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 30 november 2010.

Företagens administrativa kostnader

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Naturvårdsverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Turistnäringen

Naturvårdsverket ska, i enlighet med kommande anvisningar från Tillväxtverket, redovisa genomförda och planerade insatser som har betydelse för turistnäringen och turister i Sverige.

Regional tillväxt

Naturvårdsverket ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Naturvårdsverket ska föreslå ändringar i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om nya avgifter och ny indelning av verksamheter i olika avgiftsnivåer för vattenverksamheter. Avgifterna ska så långt som möjligt motsvara de kostnader som prövningen och tillsynen är förenad med. Naturvårdsverket ska efter samråd med länsstyrelserna överväga ett avgiftssystem som, beträffande avgifter för miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter, innebär att avgifterna över tiden kan motsvara kostnaderna eller hur avgifterna på annat sätt ska revideras så att de över tiden kan komma att motsvara kostnaderna. I samband med detta ska Naturvårdsverket, efter samråd med länsstyrelserna och berörda centrala myndigheter, föreslå nödvändiga ändringar i de rapporteringssystem som finns avseende rapportering av kostnader och avgifter till Regeringskansliet från länsstyrelserna, i syfte att kunna följa utvecklingen av kostnaderna och avgifterna avseende miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter och så att rapporteringen kan ligga till grund för revidering av avgifterna. Förslaget ska beakta möjligheterna att komplettera rapporteringen med uppgifter från miljödomstolarna. När Naturvårdsverket föreslår förändringar i regelverket ska detta ske i form av författningsförslag. Naturvårdsverket ska redovisa konsekvenserna av förslagen. Naturvårdsverket ska remittera förslagen och sammanställa remissvaren. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 september 2010.

Förbereda ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) har regeringen aviserat att den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor ska inrättas. I propositionen anger regeringen att flertalet av de verksamheter vid Naturvårdsverket som rör havs- och vattenmiljö kommer att ingå i den nya myndigheten. Av direktivet Inrättande av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68) framgår att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 2011.

Naturvårdsverket ska bistå den särskilda utredaren som förbereder inrättandet av den nya myndigheten. Verket ska lämna de uppgifter och underlag som utredaren begär. Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren och de berörda myndigheterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket24 785
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)24 785

Villkor för anslag 13:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslagsposten ska användas för stöd till friluftsorganisationer, enligt Naturvårdsverkets fördelning.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket349 143
ap.1Naturvårdsverket (ram)349 143

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Naturvårdsverket

Högst 5 000 000 kronor av anslagsposten får användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.

1:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket304 093
ap.1Miljöövervakning (ram)217 136
ap.2Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m. (ram)11 500
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)12 537
ap.7Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000
ap.8Program för utsläpp och avfall (ram)59 920

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Miljöövervakning

Miljömålsrådet får fördela högst 191 636 000 kronor till övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering. Miljömålsrådet får fördela högst 25 500 000 kronor till miljömålsuppföljning.

ap.2 Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m.

Naturvårdsverket ska betala ut 500 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för informationsinsatser m.m. för att stimulera organisationer till nya och förnyade registreringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Naturvårdsverket ska betala ut 11 000 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

ap.7 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Naturvårdsverket ska, efter samråd med Regeringskansliet, betala ut bidraget till stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) för projekt SWH. Bidraget ska användas till att förmedla kunskap och erfarenheter - framför allt inom området integrerad vattenförvaltning - genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. 

ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten ska användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrätter.

1:3

Åtgärder för biologisk mångfald (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket1 777 297
ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (ram)208 000
ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m. (ram)1 569 297

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

 1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.
 2. Högst 30 000 000 kronor får användas för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten samt för utvecklingsinsatser.

ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.

 1. Minst 580 000 000 kronor från anslagsposten ska användas för ersättningar till markägare enligt punkterna 2-4.
 2. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.
 3. Anslagsposten får användas för kostnader för förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog. 
 4. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog. 
 5. Högst 100 000 000 kronor får användas för förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, utredningar och inventeringar som ger underlag för detta skydd samt övriga kostnader som hör samman med skydd av värdefulla naturområden. 
 6. Högst 158 000 000 kronor får användas för artbevarande, upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, viltförvaltning, rovdjursinventeringar samt annan övervakning, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper.
 7. Högst 421 000 000 kronor får användas för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt Kungliga nationalstadsparken, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000. I beloppet får också ingå kostnader som rör friluftsliv och allemansrätt samt kommunikation och utbildning inom naturvårdsområdet.   
 8. Högst 173 000 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa ska 125 000 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som har använts tidigare. Resterande medel ska fördelas enligt följande: - 17 000 000 kronor betalas ut till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter.
  - 15 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
  - 6 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Sveriges geologiska undersökning.
  - 10 000 000 kronor disponeras av Naturvårdsverket.  
 9. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelserna för samebyarnas arbete med att genomföra terrängskörningsplaner.
 10. Högst 8 000 000 kronor per år får betalas ut till länsstyrelserna för kompetenshöjande åtgärder för att hantera rovdjursfrågor som rör varg, järv, björn, lo och kungsörn under 2009-2011. 
 11. Högst 50 000 000 kronor får användas för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Av dessa får högst 3 000 000 kronor betalas ut till länsstyrelserna för att administrera statsbidragen.
 12. Högst 3 000 000 kronor får betalas ut till Statens veterinärmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder - som samråtts med Naturvårdsverket - i arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.
 13. Högst 8 000 000 kronor får användas för information kring rovdjursfrågor och som projektstöd till de båda rovdjurscentren i Orsa och Järvsö.  
 14. Högst 5 000 000 kronor får användas inom de län som deltar i samverkansprogrammet Komet, kompletterande metoder för skydd av värdefull natur.  
 15. Högst 10 000 000 kronor får användas för åtgärder för vargstammens utveckling, som att märka enskilda vargar, genomföra DNA-analyser och särskilda inventeringar som kan behövas med anledning av genomförda åtgärder, eventuellt att flytta vargar samt följa upp och utvärdera åtgärderna.
 16. Högst 10 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning. 
 17. Högst 9 000 000 kronor ska betalas ut till länsstyrelserna för arbetet med att vägleda hur kommunerna pekar ut områden för landsbygdsutveckling samt för övrig tillsynsvägledning. Därutöver ska högst 7 000 000 kronor betalas ut till länsstyrelserna för se över det utvidgade strandskyddet.
 18. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands samt Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur. 
 19. Högst 10 000 000 får användas för åtgärder som syftar till att bekämpa förekomsten av mårdhund i Sverige.
 20. Högst 4 200 000 kronor får betalas ut som bidrag till Centrum för biologisk mångfald för arbete med att utveckla och genomföra ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap, i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2005 (dnr M2005/6448/Na). 
 21. Högst 2 500 000 kronor får betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Norrbottens län för arbete med att utveckla formen för förvaltningen av världsarvet Laponia i enlighet med hemställan den 30 juni 2006 (dnr M2006/2962/Na). 
 22. Inkomster från försäljning av fastigheter ska tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.  

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket578 018
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)578 018
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning11 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)11 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten2 000
ap.2Sanering o återställ - del till SSM (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

 1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador.
 2. Anslagsposten får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete med tillsyn över förorenade områden hos länsstyrelserna i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.
 3. Anslagsposten får användas för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.
 4. Anslagsposten får användas till att åtgärda från risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt och till akuta saneringsinsatser.
 5. Högst 10 000 000 kronor får användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller meddelat beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

ap.2 Sanering o återställ - del till SSM

Anslagsposten används för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet. Bidraget får betalas ut till enskilda.

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten får användas för att inventera och, enligt prioriteringarna i delmålen, genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroller på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där någon annan myndighet inte kan ta det ansvaret.

1:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket90 601
ap.1Miljöforskning (ram)90 601

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Miljöforskning

 1. Naturvårdsverket ska betala ut högst 15 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.
 2. Naturvårdsverket beslutar hur medlen till övrig miljöforskning ska fördelas. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen samt finansiering av utländska forskare i de internationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i.
 3. Forskningsmedlen ska främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket ska via anslagsposten finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). Anslaget får också användas för svenska forskares deltagande i IPCC-arbetet.

1:12

Havsmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket369 800
ap.1Havsmiljö (ram)369 800

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Havsmiljö

 1. Anslagsposten används för insatser för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.

 2. Anslagsposten får användas för en fördjupad analys beträffande de samhällsekonomiska konsekvenserna av miljöutvecklingen i Östersjön och Västerhavet, som fortsättning på och utveckling av uppdrag 23 i regleringsbrevet för 2007 avseende Naturvårdsverket.
 3. Anslagsposten får användas för fördjupat utvecklingsarbete innefattande bland annat riktade kemiska, geokemiska och ekologiska studier för att ta fram det kunskapsunderlag som behövs för att en eventuell fastläggning av fosfor - i syfte att minska fosforbelastningen på Östersjön - ska bli effektiv, optimeras väl och ske med små risker för miljön i övrigt.

 4. Högst 120 000 000 kronor får användas för statsbidrag för åtgärder som bidrar till att minska belastningen av och mängden näringsämnen m.m. i Östersjön och Västerhavet i enlighet med vad regeringen har föreskrivit i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt).
 5. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelserna för att administrera statsbidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.
 6. Anslagsposten får användas för vägledning, information och kunskapsspridning till tillsynsmyndigheter och fastighetsägare i syfte att minska utsläppen från enskilda avlopp.
 7. Anslaget får användas för prognoser om algblomning i Östersjön och Västerhavet.
 8. Högst 7 000 000 kronor får användas för bidrag till att utveckla modellunderlag för beslut om åtgärder mot övergödning av Östersjön i det internationella arbetet med att restaurera Östersjön i enlighet med förslag nr 27 i Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, rapport 5563).
 9. Högst 45 000 000 kronor får betalas ut till en gemensam internationell fond, förvaltad inom ramen för Nordiska Investeringsbanken och Nordic Environment Finance Corporation (NIB/NEFCO) för genomförande av Baltic Sea Action Plan och andra åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten på havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.
 10. Högst 2 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Livsmedelsverket för livsmedelskontrollen av musslor. Därutöver får verket betala ut högst 2 000 000 kronor för att kartlägga halter av dioxiner och PCB i konsumtionsfisk i Östersjöområdet enligt uppdraget Gränsvärdet för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2010.
 11. Högst 28 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Fiskeriverket för nationell medfinansiering av delar av det Operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 enligt kap. 9.4 i En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170), högst 8 000 000 kronor för att utveckla skonsamma fångstmetoder i enlighet med kap. 9.5 och högst 8 000 000 kronor till att genomföra den nationella planen för återhämtning av beståndet av europeisk ål i enlighet med kap. 9.6.
 12. Högst 17 000 000 kronor får, efter samråd med Statens jordbruksverk och Riksantikvarieämbetet, betalas ut som bidrag till länsstyrelserna för arbete med återskapande av våtmarker i och i anslutning till odlingslandskapet i enlighet med planeringsunderlaget som utarbetades inom ramen för uppdrag 22 i regleringsbrevet för 2008 för länsstyrelserna. Medlen får användas för såväl länsstyrelsernas som kommunernas insatser.
 13. Högst 3 000 000 kronor får betalas ut till länsstyrelserna för länsstyrelsernas arbete med anmälningspliktiga vattenverksamheter.
 14. Högst 700 000 kronor får betalas ut som bidrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att föra över äldre marin mätdata som kommer från prospekteringsverksamhet till moderna lagringsmedia/strukturer enligt uppdrag i 2010 års regleringsbrev för SGU.
 15. Högst 4 500 000 kronor får betalas ut som bidrag till Sjöfartsverket för att genomföra en första inventering i syfte att klargöra omfattning och miljörisker med ägarlösa vrak enligt ett tidigare regeringsuppdrag till Sjöfartsverket (dnr N2009/4683/TR).
 16. Högst 6 500 000 kronor får betalas ut som bidrag till Verket för innovationssystem (Vinnova) för ett särskilt utvecklingsprojekt, som syftar till att mäta luftföroreningar i rökgaser från fartyg från mätstationer i flygplan. Uppdraget, som kallas Identification of Gross Polluting Ships, IGPS, framgår i sin helhet i uppdrag 5 under rubriken Pågående uppdrag i Vinnovas regleringsbrev för 2010. Naturvårdsverket får betala ut högst 10 400 000 kronor som ett bidrag till Vinnova för projektet under perioden 2010-2011.
 17. Högst 5 000 000 kronor får betalas ut som ett bidrag till Sjöfartsverket för dess arbete med att ta fram dels en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön, dels en förvaltningsplan för modellen enligt uppdrag 1 i Sjöfartsverkets regleringsbrevet för 2010. Arbetet ska ske inom ramen för Östersjösamarbetet och inom International Hydrographic Organisation (IHO).

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Budgetår 2008

34:10

Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)0
ap.2Administration och information (ram)0
ap.4Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel (ram)0

Villkor för anslag 34:10

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten används för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Högst 1,25 miljoner kronor får användas för stöd till det lokala och regionala arbetet med klimat- och energistrategier.

ap.2 Administration och information

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. 

Högst 2 000 000 kronor får användas för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen och högst 5 000 000 kronor får användas för länsstyrelsernas administration. 

ap.4 Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel

Anslagsposten disponeras för bidrag i enlighet med förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.10744Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Naturvårdsverket
ap.110 4743 %0
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.89 123Inget0
1:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.10Inget0
ap.20Inget0
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10157 0000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:5 Miljöforskning
ap.103 %0
1:12 Havsmiljö
ap.10Inget0
34:10 (2008) Stöd till klimatinvesteringar
ap.1 (2008)0528 1820
ap.2 (2008)035 0000
ap.4 (2008)027 1590
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.4ram
34:10 (2008) Stöd till klimatinvesteringar
ap.3 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.169 00040 00028 4672013
ap.813 00010 0003 0002013
1:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.2360 000179 324179 324
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.11 050 000500 000546 130
1:5 Miljöforskning
ap.1102 00052 00050 0002013
1:12 Havsmiljö
ap.1133 00075 00058 0002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

 1. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2010, för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m., ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 000 000 kronor för ap.1 och högst 13 000 000 kronor för ap.8 under 2011-2013.
 2. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2010, för anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med områdesskydd, artbevarande och naturvårds- och fastighetsförvaltning som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kronor efter 2010.
 3. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2010, för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 050 000 000 kronor efter 2010.
 4. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2010, för anslaget 1:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöforskning som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor under 2011-2013.
 5. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2010, för anslaget 1:12 Havsmiljö, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 94 000 000 kronor under 2011-2015.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2529 095
2010-02-2529 095
2010-03-2529 095
2010-04-2529 095
2010-05-2529 095
2010-06-2529 095
2010-07-2529 095
2010-08-2529 095
2010-09-2529 095
2010-10-2529 095
2010-11-2529 095
2010-12-2529 098
Summa349 143
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Naturvårdsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Jägarexamen/jaktkortregister007 2007 20000
NOx006 1006 10000
Batterifonden003 2003 20000
Summa0016 50016 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter2537008 70008 7008 700
Miljöskyddsavgifter - elavfall25370003 500-3 500-3 500
Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter2714000000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552002 00002 0002 000
Summa0010 7003 5007 2007 200
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.
 2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag för föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Naturvårdsverket får - enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. - besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.
 2. Bestämmelserna i 10 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. ska inte gälla för Naturvårdsverket. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får Naturvårdsverket i stället besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/OFA/SF
Finansdepartementet/OFA/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Kammarkollegiet
Statens pensionsverk
Trygghetsstiftelsen
Riksarkivet
Arbetsgivarverket
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Folke K. Larsson

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 15, 2010-06-23

Diarienummerförteckning

M2010/2485/A
M2010/2483/Na
M2010/1329/A
M2010/2910/A (slutligt)