Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2010-03-25
Fi2010/1840
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Målet för verksamheten är statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Arbetskraftsundersökningen och förbättringen av kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna, är prioriterade uppgifter. Det är även en prioriterad uppgift att förbereda produktionen av hushålls- och bostadsstatistik.

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen för användarnas behov. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Arbetet med att utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem ska fortsatt prioriteras. Vidare ska arbetet med standardiserade och kvalitetssäkrade processer fortgå för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig statistikproduktion.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Myndigheten ska genom ökade pedagogiska och analytiska insatser underlätta förståelse och tolkning av statistiska resultat och samband.

Myndigheten ska redovisa:

 1. produktivitetsutvecklingen,
 2. bidrag från EU,
 3. företagens uppgiftslämnarkostnader,
 4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
 5. intäkter, kostnader och prestationer i den avgiftsfinansierade verksamheten återrapporterat enligt den indelning som återges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
 6. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
 7. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten,
 8. arbetet med åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken,
 9. hur analysverksamheten inom den ekonomiska statistiken har bidragit till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet och till spridningen av kunskap om metodfrågor av betydelse för användare och forskare,
 10. åtgärder som vidtagits för att den statistiska informationen ska bli mer tillgänglig och användbar, samt
 11. åtgärder som vidtagits för att öka förståelsen och tolkningen av statistiska resultat och samband.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Regelförenkling för minskade kostnader för uppgiftslämnandet

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare. Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska SCB bistå Tillväxtverket i arbetet med att mäta förändringar av SCB:s föreskrifter och allmänna råd som påverkat företagens administrativa kostnader 2009 samt i arbetet med att göra prognoser av effekter på företagens kostnader av regelförändringar som genomförs från och med 2010 och framåt.

Nationalräkenskaperna

Myndigheten ska leverera nationalräkenskapsdata på den överenskomna detaljnivå som är anpassad till Finansdepartementets behov.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för förvaltningsanslaget leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Samordning av den officiella statistiken

Samordning av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken inkluderande samordning av den officiella statistiken samt uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna om könsuppdelning enligt 14 § ska utgöra underlag för en återkoppling från rådet till statistikansvariga myndigheter under 2011. Återkopplingen ska ha två syften; dels att förmedla resultaten till berörda statistikansvariga myndigheter, dels att inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Detta innebär att återkopplingen ska fungera kunskapshöjande samt möjliggöra identifiering av vilka behov som finns och vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att stärka efterlevnaden av bestämmelsen i 14 § förordningen om den officiella statistiken. Under 2012 avses därefter en kartläggning genomföras på samma sätt som 2010. Omfattningen av återkopplingen (antal myndigheter respektive statistikprodukter) bestäms av rådet under 2010 och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda kartläggningar.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 1 februari 2010 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2010. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska också redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. De delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken som införs i statistikprodukterna ska framgå av arbetsplanen. Vidare ska statusen för övriga delar av åtgärdsplanen framgå.

Ny förmögenhetsstatistik

2. Myndigheten ska senast den 1 juni 2010 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa förslag till en ny förmögenhetsstatistik från och med 2011.

Uppdrag att utveckla det allmänna myndighetsregistret

3. Myndigheten ska utveckla det myndighetsregister som regleras i förordningen (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret. Utgångspunkten är att registret ska vara aktuellt, informativt och användarvänligt. Registret ska ge medborgare och myndigheter aktuell information om den statliga förvaltningen och vara tillgängligt för vidareutnyttjande kostnadsfritt. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar så att registret visar aktuell information om vilka myndigheter som är nya och vilka som har avvecklats. Vidare ska det av registret framgå, utöver nuvarande variabler, uppgifter om myndigheternas finansiering, antal anställda och departementstillhörighet samt verksamhetsområde. Statistiska centralbyrån ska till regeringen (Finansdepartementet) lämna de författningsförslag som myndigheten bedömer nödvändiga. Uppdraget ska utföras i samverkan med Ekonomistyrningsverket och redovisas genom att det allmänna myndighetsregistret utvecklas i enlighet med uppdraget och att eventuella författningsförslag lämnas.

Sysselsättning som finansieras av kommunal sektor

4. Myndigheten ska senast den 1 mars 2010 till regeringen (Finansdepartementet) lämna uppgifter för 2004–2007 om sysselsättning i kommunal sektor som utförs i näringslivet. Vidare ska uppgifter som avser 2008 lämnas senast den 30 juli 2010. Samråd ska ske med Finansdepartementets ekonomiska avdelning om vilka uppgifter (enligt näringsgrenar) som ska lämnas.

Kvalitetsarbetet

5. Myndigheten ska löpande informera regeringen dels om myndighetens pågående arbete med att säkerställa kvaliteten i statistikproduktionen, särskilt i statistikproduktionens IT-miljö, dels om åtgärder för att säkerställa den interna styrningen och kontrollen. Därutöver ska myndigheten senast den 15 juni, den 30 september samt den 31 december 2010 lämna en skriftlig redovisning till regeringen (Finansdepartementet) beträffande det pågående kvalitetsarbetet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån515 700
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)515 700

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen ska finansieras inom anslagsposten.

För förstärkning av arbetskraftsundersökningen beräknas 21 000 000 kronor (varav 14 550 000 kronor har tillförts och 6 450 000 kronor omprioriteras inom anslaget). För statistik som avser sektorsspecifika ekonomiska uppgifter om primärkommunerna beräknas 2 000 000 kronor och för utökning av Företags Register och Individ Databas (FRIDA) för Finansdepartementets behov beräknas 24 000 kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriet0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lägenhetsregister

Det är en prioriterad uppgift för Lantmäteriet att fullfölja uppbyggnaden av lägenhetsregistret.

ap.2 Folkbokföring på lägenhet

Det är en prioriterad uppgift för Skatteverket att folkbokföra på lägenheter.

ap.3 Hushålls- och bostadsstatistik

Det är en prioriterad uppgift för SCB att förbereda produktionen av hushålls- och bostadsstatistik av god kvalitet med referensåret 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.115 4713 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
ap.4 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.1 (2003)10 000
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.2 (2003)39 975
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.3 (2003)2 975
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2542 975
2010-02-2542 975
2010-03-2542 975
2010-04-2542 975
2010-05-2542 975
2010-06-2542 975
2010-07-2542 975
2010-08-2542 975
2010-09-2542 975
2010-10-2542 975
2010-11-2542 975
2010-12-2542 975
Summa515 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-15 7000120 000120 0000-15 700
Övriga uppdrag39 800-5 000300 000300 000034 800
Tjänsteexport3 900075 00075 00003 900
Summa28 000-5 000495 000495 000023 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krisberedskap

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Samtliga departement
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Lantmäteriet
Sveriges Kommuner och Landsting