Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2010-03-11
IJ2009/1454/JÄM
IJ2010/454/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet117 392
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)117 392
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap30 000
ap.4Särsk jämställdåtg - del till FAS (ram)30 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen33 852
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)6 902
ap.11Särsk jämställdhetsåtg - del till US (ram)26 950
Disponeras av Socialstyrelsen44 000
ap.8Särsk jämställdåtg - del till SOS (ram)44 000
Disponeras av Rikspolisstyrelsen55 500
ap.7Särsk jämställdåtg - del till RPS (ram)55 500
Disponeras av Åklagarmyndigheten5 400
ap.14Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten (ram)5 400
Disponeras av Uppsala universitet9 000
ap.19Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet (ram)9 000
Disponeras av Brottsoffermyndigheten17 500
ap.16Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten (ram)17 500
Disponeras av Kriminalvården14 000
ap.17Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården (ram)14 000
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut1 500
ap.21Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet (ram)1 500
Disponeras av Svenska institutet7 000
ap.24Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet (ram)7 000
Disponeras av Boverket20 000
ap.22Särsk jämställdåtg - del till Boverket (ram)20 000
Disponeras av Göteborgs universitet5 000
ap.20Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet (ram)5 000
Disponeras av Statens skolverk33 000
ap.23Särsk jämställdåtg - del till Skolverket (ram)33 000
Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten 6 950
ap.26Särsk jämställdåtg - del till Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)6 950
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.27Tillväxt och jämställdhet (ram)0
ap.28Uppföljning av jämställdhetspolitiken (ram)0
ap.29Återbetalning från US (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.4 Särsk jämställdåtg - del till FAS

Från anslagsposten ska användas

- 30 000 000 kronor till forskning om kvinnors hälsa, enligt uppdrag i regleringsbrev för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

ap.7 Särsk jämställdåtg - del till RPS

Från anslagsposten ska användas

- 18 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO),

- 1 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM och Ju2008/2176/KRIM),

- 33 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 13 maj 2009 om uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen (Ju2009/2250/PO),

- 3 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 26 november 2009 om medel för utvidgning av Projekt Karin (Ju2009/7593/PO).  

ap.8 Särsk jämställdåtg - del till SOS

Från anslagsposten ska användas

- 6 000 000 kronor för uppdrag att utvärdera metoder och arbetssätt inom socialtjänstanknutna verksamheter för våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen,

- 3 000 000 kronor för uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial som belyser problemet med våld som riktas mot funktionshindrade kvinnor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen, 

- 3 000 000 kronor för uppdrag att sammanställa och sprida befintlig kunskap hos verksamma inom missbruks- och beroendevården om våldsutsatthet bland kvinnor med missbruk i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen, 

- 2 500 000 kronor för uppdrag att fördela medel till frivilligorganisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homo-, bi-, och transpersoner som utsatts för våld i nära relation i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen,

- 4 000 000 kronor för uppdrag att utvärdera ideella kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor i enlighet med regeringsbeslut den 26 juni 2008 (IJ2008/1436/JÄM),

- 1 000 000 kronor för uppdrag att utveckla riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen,

- 10 000 000 kronor för uppdrag att ge ökat stöd till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor, bl.a. kvinno- och brottsofferjourer i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen,

- 13 000 000 kronor för uppdrag med anledning av handlingsplan mot prostitution och människohandel i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen,

- 1 500 000 kronor för uppdrag att sprida och tillgängliggöra kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i enlighet med i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Socialstyrelsen.

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

ap.11 Särsk jämställdhetsåtg - del till US

Från anslagsposten ska användas

- 5 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 19 juli 2007 om att genomföra utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor(IJ2007/2250/UNG), 

- 3 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteterna (IJ2008/1074/DISK). Av medlen får Ungdomsstyrelsen använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader,

- 7 950 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 november 2008 om att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn och ungdomar(IJ2008/1824/UF),

- 2 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Ungdomsstyrelsen om att analysera ungas kulturutövande, 

- 5 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Ungdomsstyrelsen om att stödja organisationers arbete mot diskriminering,

-

- 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2010 för Ungdomsstyrelsen om att lysa ut och fördela medel, med ändring av regeringens beslut i regleringsbrev för 2010 avseende Ungdomsstyrelsen, till organisationer inom det civila samhället för arbete med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär. De organisationer som medges stöd ska redovisa sin verksamhet och sina resultat till Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska lämna bidrag från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer, enligt regeringens beslut. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av bidragen ske i förväg, i nära anslutning till den slutliga användningen. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst

- 30 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att stödja jämställdhetsintegrering i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 6 december 2007 (IJ2007/3277/JÄM) samt den 27 mars 2008 (IJ2008/813/JÄM). De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011,

- 1 000 000 kronor till UNICEF i Sverige för att sprida riktlinjer om bemötandet av flickor och pojkar som utsatts för människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (IJ2008/1914/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011,

- 4 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fördela medel och samordna arbetet mot prostitution och människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (IJ2008/1968/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 1 maj 2010. De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 1 500 000 kronor till Statens institutionsstyrelse för att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut den 16 oktober 2008 (S2008/8418/ST). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011,

- 3 000 000 kronor till Aktionsgruppen mot människohandel inom Östersjöstaternas råd (CBSS) inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut den 23 oktober 2008 (UD2008/33399/EC). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011,

- 10 930 000 kronor till Statistiska centralbyrån för att genomföra en tidsanvändningsundersökning i enlighet med  regeringsbeslut den 30 oktober 2008 (IJ2008/2170/JÄM). Medlen ska, med ändring av regeringens tidigare beslut, rekvireras senast den 30 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011. Regeringen avser att låta SCB rekvirera resterande medel för undersökningen för 2011 och 2012 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Med ändring av regeringsbeslutet ovan ska SCB lämna en redovisning avseende de rekvirerade medlens användning under 2008-2012 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december 2012. En delrapport av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 augusti 2011 och en slutrapport senast den 1 juli 2012.

- 500 000 kronor till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för nätverksbyggande och spridning av kunskaper om stöd till barn som varit utsatta för människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 30 oktober 2008 (S2008/9025/ST). Medlen ska rekvireras senast den 1 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2011,

- 1 840 000 kronor till Brottsförebyggande rådet för uppdrag i regleringsbrev till rådet om att genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m. Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 10 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att stärka lokal samverkan för kvinnofrid i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 28 augusti 2008 (IJ2008/1711/JÄM). Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 1. Medlen ska rekvireras senast den 30 oktober 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2011,

- 36 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 7 februari 2008 (IJ2007/2460/JÄM) och i bilaga 2 till regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende länsstyrelserna. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 2. Medlen ska rekvireras senast den 30 oktober 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2011. En redovisning av uppdraget ska överlämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december 2011.

- 5 000 000 kronor till länsstyrelserna för deras uppdrag att stärka regional samverkan i syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 12 februari 2009 (IJ2009/314/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 30 oktober 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2011,

- 6 000 000 kronor till Karolinska Institutet för att genomföra projekt om jämställdhet, genus och sjukfrånvaro/sjukersättning i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 12 mars 2009 (S2009/2185/SF). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 3 000 000 kronor till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering för att genomföra projekt om kvinnors sjukskrivning i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 12 mars 2009 (S2009/2206/SF). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 15 000 000 kronor till Försäkringskassan för deras uppdrag att administrera medel till projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron bland kvinnor samt att utvärdera projekten i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 26 mars 2009 (S2009/2667/SF). Medlen ska rekvireras senast den 31 maj 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 10 000 000 kronor till Arbetsmiljöverket för deras uppdrag att genomföra en kunskaps- och informationssatsning för att främja jämställdhet och motverka hot och våld i arbetslivet i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 2 april 2009 (A2009/1174/ARM). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

-7 000 000 kronor till länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut den 8 april 2009 (IJ2009/780/JÄM). Medlen ska rekvireras senast den 1 maj 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 970 000 kronor till Konjunkturinstitutet för deras uppdrag att genomföra jämställdhetsanalyser avseende arbetsmarknaden i enlighet med regeringsbeslut den 13 maj 2009 (Fi2009/4198). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 9 000 000 kronor till Arbetsförmedlingen för deras uppdrag att genomföra ett projekt i syfte att minska utanförskapet bland utrikes födda kvinnor i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 28 maj 2009 (A2009/1763/AE). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 1 500 000 kronor till Statistiska centralbyrån för deras uppdrag att genomföra en enkätstudie om föräldraskap i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut den 11 juni 2009 (S2009/4769/SF). Medlen ska, med ändring av regeringens tidigare beslut, rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 2 000 000 kronor till Riksförbundet för sexuellt likaberättigande för undersökning om homo- och bisexuella samt transpersoners situation i enlighet med regeringsbeslut den 25 juni 2009 (IJ2009/1225/DISK). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 2 000 000 kronor till Sametinget för uppdrag att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet i enlighet med regeringsbeslut den 17 december 2009 (IJ2009/1924/DISK). Av medlen får Sametinget efter ansökan fördela högst 500 000 kronor till de politiska partier som är representerade i Sametinget. Av medlen får högst 500 000 kronor användas till insatser som rör erfarenhetsutbyte med andra länder. Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011,

- 600 000 kronor till Tillväxtverket för uppdrag om att utreda och beskriva förekomsten av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med regeringsbeslut den 17 december 2009 (N2009/9170/RT). Medlen ska rekvireras senast den 31 mars 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011.

- 1 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt utveckling av den virtuella ungdomsmottagningen UMO.se i enlighet med regeringsbeslut den 11 februari 2010 (IJ2010/203/UF). Medlen ska rekvireras senast den 1 maj 2010. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2010.

- 550 000 kronor till Brottsförebyggande rådet för fortsatt uppdrag i enlighet med regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/964/JÄM) om att genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan för att motverka prostitution och människohandel. Medlen ska rekvireras senast den 30 april 2010 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2011.

- 7 000 000 kronor till Folkbildningsrådet i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (U2010/423/SV) för att under 2010 genomföra jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Av medlen ska 2 000 000 kronor användas för insatser riktade till kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2011.

- 500 000 kronor till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (IJ2010/138/JÄM) för att genomföra en enkätundersökning om jämställdhet och för insatser i anslutning till presentationen av undersökningen.

Kammarkollegiet ska utbetala 4 500 000 kronor till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Medlen ska finansiera de administrativa kostnaderna för kommittén Delegation för jämställdhet i högskolan (Dir. 2009:7) som beslutades den 29 januari 2009 (U2009/498/UH). Kammarkollegiet ska även göra utbetalningar i enlighet med delegationens beslut, totalt 25 500 000 kronor.

ap.14 Särsk jämställdåtg - del till Åklagarmyndigheten

Från anslagsposten ska användas

- 5 400 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 18 september 2008 om uppdrag att förstärka insatserna mot människohandel och prostitution (Ju2008/7403/PO).

ap.16 Särsk jämställdåtg - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten ska användas

- 2 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Ju2008/7290/KRIM),

- 15 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att fördela medel till forskning m.m. (Ju2008/8341/KRIM).

ap.17 Särsk jämställdåtg - del till Kriminalvården

Från anslagposten ska användas

- 10 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer (Ju2008/7299/KRIM),

- 4 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag om försöksverksamhet under fängelsevistelsen riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution (Ju2008/7300/KRIM).

ap.19 Särsk jämställdåtg - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten ska användas

- 3 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott och att detta även ska omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer,

- 2 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor till patienter om personlig erfarenhet av våld,

- 3 500 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utöka uppgiften att sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor att även omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

ap.20 Särsk jämställdåtg - del till Göteborgs universitet

Från anslagsposten ska användas

- 5 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 3 juli 2008 om uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering (IJ2008/1467/JÄM).

ap.21 Särsk jämställdåtg - del till Folkhälsoinstitutet

Från anslagsposten ska användas

- 1 500 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 11 september 2008 om uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter bemöts och stöds av offentliga myndigheter (IJ2008/1822/DISK).

ap.22 Särsk jämställdåtg - del till Boverket

Från anslaget ska användas

- 20 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 16 oktober 2008 om uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv (M2008/3813/H). Av dessa medel ska Boverket fördela och utbetala minst 9 000 000 kronor till länsstyrelserna.

ap.23 Särsk jämställdåtg - del till Skolverket

Från anslagsposten ska användas

- 33 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 12 juni 2008 om uppdrag att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan (U2006/9049/S) samt enligt komplettering i regleringsbrev för 2008 för Skolverket.

ap.24 Särsk jämställdåtg - del till Svenska institutet

Från anslaget ska användas

- 7 000 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 23 oktober 2008 om uppdrag att inom ramen för handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål vidareutveckla och ta fram besöksprogram för utländska nyckelaktörer (UD2008/33660/FIM).

ap.26 Särsk jämställdåtg - del till Kompetensrådet för utveckling i staten

Från anslagsposten ska användas

- 6 950 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för 2009 för Kompetensrådet för utveckling i staten om att leda och samordna ett program för kvinnors karriärutveckling i staten.

ap.27 Tillväxt och jämställdhet

Från anslagsposten finansieras en utredning om tillväxt och jämställdhet i EU:s medlemsländer (IJ2008:C).

ap.28 Uppföljning av jämställdhetspolitiken

Från anslaget finansieras uppdrag som rör uppföljning av jämställdhetspolitiken.

ap.29 Återbetalning från US

Anslagsposten avser medel som återbetalas från Ungdomsstyrelsen för uppdrag enligt regeringens beslut den 13 december 2007 (IJ2007/1670/UNG) skulle återbetalas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet). De återbetalda medlen ska föras till ap. 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut som disponeras av Kammarkollegiet.

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande  till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.40Allt0
ap.70Allt0
ap.80Allt0
ap.90Inget0
ap.110Allt0
ap.120Allt0
ap.140Allt0
ap.160Allt0
ap.170Allt0
ap.190Allt0
ap.200Allt0
ap.210Allt0
ap.220Allt0
ap.230Allt0
ap.240Allt0
ap.260Allt0
ap.270Allt0
ap.280Allt0
ap.290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3:1 ap.103:1 ap.9100 %
3:1 ap.63:1 ap.12100 %
3:1 ap.133:1 ap.12100 %
3:1 ap.153:1 ap.12100 %
3:1 ap.253:1 ap.12100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.6ram
ap.10ram
ap.13ram
ap.15ram
ap.25ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Magnus Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, SMS
Utbildningsdepartementet/SV
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskonoret
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen
länsstyrelserna
Statistiska centralbyrån
Sametinget
Tillväxtverket
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Folkbildningsrådet