Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2010-03-11
Fi2010/1528
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Finanspolitiska rådet och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Finanspolitiska rådet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet7 297
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)7 297

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.12195700
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finanspolitiska rådet undants från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/SSA SMS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket