Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2010-02-18
Fi2010/571
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 27, bet. 2009/10:FiU5, rskr. 2009/10:168).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för det nedan angivna anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 674 836
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)23 372 943
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)301 893
Disponeras av Statens jordbruksverk192 140
ap.2Sockeravgifter (ram)56 140
ap.5Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (ram)136 000
Disponeras av Tullverket4 440 714
ap.3Tullavgift (ram)4 440 714
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)0
Disponeras av Skatteverket1 372 354
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)1 372 354

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser sockeravgifter. Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 — Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser särskilda jordbrukstullar.

ap.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Anslagsposten ska användas för att finansiera Sveriges avgift till EU:s tillfälliga omstruktureringsfond för sockersektorn. Uppburen omstruktureringsavgift för socker från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9474 — Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser avgiften för Storbritanniens budgetreduktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.12 339 795Inget0
ap.23 114Inget0
ap.3444 071Inget0
ap.40Inget0
ap.513 600Inget0
ap.7137 235Inget0
ap.930 189Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Anders Borg
Anders Bäckstrand
Kopia till

Finansdepartementet/Fi SF
Finansdepartementet/Fi S2
Finansdepartementet/Fi S3
Finansdepartementet/Fi SMS
Jordbruksdepartementet/Jo LB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk