Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2010-02-11
Fi2010/830
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsgivarverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Arbetsgivarverket och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter 

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa hur kostnaderna och årsarbetskrafter har fördelat sig på de olika stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) snarast efter justering. Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader samt med en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet i syfte att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö samt öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2010 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 043
ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)2 043
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslagsposten är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom  

 - medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

 - uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

 - utgivning av författningssamling (AgVFS),

 - utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst",

 - beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar,

 - statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik,

 - statistikuppgifter enligt särskilda beställningar, och

 - övriga uppdrag från regeringen.

Anslagsposten får även användas för andra arvodesersättningar och kostnader i övrigt avseende  vissa nämnder som inte ryms under anslagsposten 4.

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten används för kostnader för vissa nämnder. Kostnaderna avser främst arvoden och kostnadsersättningar till ledamöter, ersättare och sekreterare i Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.164Inget0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:4 ap.21:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera ett eventuellt överskott av medlemsavgifter genom återbetalningar till medlemmarna året efter avgiftsåret.

Arbetsgivarverket undantas från kravet på att resultatredovisa på det sätt som anges i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Arbetsgivarverket undantas från kravet på att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Offentliga sektorns särskilda nämnd undantas från förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd undantas från kravet på att redovisa en risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Kammarkollegiet ska redovisa den kvartalsvisa belastningen på ap. 4 per nämnd och sammanlagt till Regeringskansliet (Finansdepartemnetet).  

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA, EIT, SF och SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens ansvarsnämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens pensionsverk
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
OFR
SACO
SEKO