Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2010-03-18
U2010/1717/SV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Utbildningar som bedrivs enligt äldre författningar med stöd av övergångsbestämmelser till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning samt med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ska särskiljas i myndighetens återrapportering.  

All individstatistik som återrapporteras ska vara könsuppdelad, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Vidare ska myndigheten vid sina utvärderingar anlägga ett jämställdhetsperspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Arbetslivets kompetensbehov − omvärldsanalys och uppföljning

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska med stöd av lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är betydelsefulla för individen och samhället samt ha en från samhällssynpunkt lämplig regional placering.

Återrapportering

Redovisningen i årsredovisningen ska omfatta antalet under 2010 pågående och påbörjade utbildningar inom yrkeshögskolan samt för den utbildning som övertagits från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Data ska vara fördelade på utbildningsområden enligt den standard för klassificering av enskilda utbildningar som Statistiska centralbyrån fastställt i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) och på län.

Vidare ska följande redovisas i årsredovisningen

− förändringen i utbildningsutbudet jämfört med 2007, 2008 och 2009 avseende utbildningsområden enligt SUN och län,    

− bedömningen av utbildningsutbudets nuvarande relevans och analysen av det framtida behovet av utbildning inom olika sektorer och regioner, 

− hur yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har utnyttjats och vilka parter och andra myndigheter som myndigheten samverkat med i sin omvärldsbevakning, och

− vilka insatser som främjat myndighetens analyskapacitet samt hur samverkan med avnämare på nationell och regional nivå genomförts under året.

1.2 Utbildningsverksamhetens inriktning och omfattning samt fördelning av statsbidrag och särskilda medel

Statsbidrag eller särskilda medel får under vissa förutsättningar lämnas för utbildningar inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska därvid särskilt beakta bl.a. behovet av utbildning inom smala yrkesområden.

Utbildningsverksamheten för 2010 ska planeras för en volym på högst 200 årsstudieplatser för de lärlingsutbildningar för vuxna till vissa hantverksyrken som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får uppgå till högst 3 055 årselevplatser med statligt studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och högst 1 006 sådana platser enligt avdelning B 1 i samma bilaga.  

Statsbidragshanteringen ska präglas av ett över tid hållbart utnyttjande av tilldelade medel som bidrar till en stabil dimensionering av antalet platser inom yrkeshögskolan.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa beskrivande data om hur statsbidrag och särskilda medel för utbildning fördelats inom yrkeshögskolan samt för den utbildning som övertagits från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Redovisningen ska i möjligaste mån ske på ett sådant sätt att en jämförelse kan göras med tidigare års redovisningar från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Redovisningen ska avse

− antalet årsplatser fördelade på årsplatser med statsbidrag eller särskilda medel och årsplatser för vilka statsbidrag eller särskilda medel inte har lämnats, 

− hur stödet har fördelats vad gäller utbildningar med olika längd, 

− stödet per årsplats eller årsstudieplats,

− beslutade och utbetalade medel för året, 

− ekonomiska åtaganden för budgetåren 2011−2014, och

− vilka genomförda insatser och initiativ myndigheten har tagit för att fördelningen av statsbidrag och särskilda medel ska bidra till en stabil dimensionering av utbildningsverksamheten. 

Myndigheten ska också redovisa beskrivande data om de studerande i de olika utbildningarna.

Av redovisningen ska framgå

− utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund fördelat på åldersintervall, utbildningsområde enligt SUN, utbildningslängd och typ av examen eller motsvarande,

− sysselsättning året efter avslutad utbildning för studerande inom kvalificerad yrkesutbildning och utbildning inom yrkeshögskolan,

− hur antalet inskrivna studerande fördelar sig mellan utbildningsområden enligt SUN samt sådana utbildningsområden och län i en jämförande tidsserie för 2010 och tre år bakåt i tiden, och

− antal sökande per utbildningsområde enligt SUN.

1.3 Administration av ansökningar

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa urvalsprinciper vid behandling av ansökningar om att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan samt redovisa antal bifalls- och avslagsbeslut vad gäller ansökningar om statsbidrag eller särskilda medel fördelade på utbildningsområden enligt SUN och län.

Vidare ska åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att effektivitet och rättssäkerhet präglar handläggningen av ärenden redovisas.

1.4 Uppdragsutbildning

En utbildningsanordnare ska enligt förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning anmäla till myndigheten att en utbildning ska bedrivas som uppdragsutbildning.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa antalet till myndigheten anmälda utbildningar samt hur antalet studerande fördelats på utbildningsområden enligt SUN och län. Vidare ska redovisas de avgifter som har tagits ut av myndigheten samt hur dessa fördelats på studiedokumentation och administration respektive tillsyn och uppföljning.

1.5 Tillsyn och kvalitetsgranskning

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska väsentligen genomföras i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen och bedrivas med hög kvalitet. De studerande ska enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Utbildningsanordnaren ska verka för att de studerande tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.  

Myndigheten ska enligt förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ha tillsyn över och främja kvaliteten i utbildningarna inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska även ha tillsyn över kompletterande utbildningar. Myndigheten ska säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete utvärderas och att resultaten följs upp.  

Resultatet av tillsynen och kvalitetsgranskningen ska rapporteras till utbildningsanordnarna. Handläggningen av anmälningsärenden ska vara effektiv och likvärdig och information om missförhållanden ska behandlas skyndsamt. 

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa

− vilka insatser myndigheten har gjort för att utveckla kvalitetskriterier, indikatorer och metoder som möjliggör en effektiv och rättssäker kvalitetsgranskning av och tillsyn över yrkeshögskolans utbildningar,

− hur myndigheten stödjer anordnarna i kvalitetsarbetet,

− hur myndigheten arbetar för att främja utbildningarnas kvalitet,

− hur myndigheten har arbetat för att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan utvärderas.

− omfattningen och inriktningen av myndighetens tillsyn och kvalitetsarbete,

− antal och typ av tillsynsärenden som har uppkommit på initiativ av dels myndigheten, dels andra aktörer,

− vilka avvikelser från mål och bestämmelser som har konstaterats vid tillsyn och uppföljning samt vilka åtgärder som har vidtagits,

− hur de studerandes inflytande är organiserat i verksamheten, och

− myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

1.6 Kommunikation och dokumentation

Myndigheten ska svara för insatser som gör yrkeshögskolans utbildningar kända på arbetmarknaden och bland allmänheten.

Myndigheten ska enligt förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan svara för ett register med uppgifter om de studerande i utbildningar inom yrkeshögskolan och deras studieresultat, betyg och examina.

Återrapportering

I årsredovisningen ska de initiativ som myndigheten har tagit för att informera om yrkeshögskolans utbildningar redovisas.  

Vidare ska de insatser som har vidtagits för att utveckla studiedokumentationssystemet för utbildningarna inom yrkeshögskolan anges.

1.7 Utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa fattade beslut om statligt stöd för 2010 och 2011. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare.

Myndigheten ska redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar senast den 1 april 2011. Av redogörelsen ska framgå antalet studerande som har deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Alla uppgifter om studerande ska vara fördelade på ålder och kön.

1.8 Validering och bedömning av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering, ansvara för bedömning av vissa utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar samt vara behörig myndighet vad gäller vissa frågor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv  2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 755/2008.

Återrapportering

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa

− vilka insatser som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts vad gäller arbetet med en nationell struktur för validering,

− vilka myndigheter och organisationer samarbete har bedrivits med,

− antalet ärenden och vilka typer av frågor som har hanterats vad gäller bedömning av utländska yrkesutbildningar, och 

− antal och typ av ärenden som har hanterats till följd av direktiv 2005/36/EG.

1.9 Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten är nationell samordningspunkt för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF).

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa vilka insatser och åtgärder som uppgiften att vara en nationell samordningspunkt för EQF har föranlett.

1.10 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari,
25 februari,
6 maj,
29 juli, och
28 oktober.

Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosen ska även omfatta volymer uttryckt i årsplatser. Prognosen ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vid varje prognostillfälle innan den redovisas.

1.11 Övriga återrapporteringskrav

Försäkringsärenden

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa antal inträffade försäkringsärenden inom ramen för den personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring som myndigheten har tecknat.

Jämställdhet

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur den i sin verksamhet bidragit till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen och hur myndighetens interna jämställdhetsarbete har bedrivits.

2

Organisationsstyrning

2.1 Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning och hållbar tillväxt på arbetsmarknaden. Av myndighetens verksamhetsplanering ska framgå vilka åtgärder som planeras för att samordna utbildningsutbudet i syfte att främja hållbar tillväxt på arbetsmarknaden.

3

Uppdrag

3.1. Validering av utländsk yrkeskompetens

Myndigheten ska leda en verksamhet om validering av utländsk yrkeskompetens för nyanlända invandrare. Uppdraget avser validering av kunskaper och kompetenser utanför det akademiska utbildningsområdet. Myndigheten ska samråda med Arbetsförmedlingen om möjligheten till validering för arbetssökande med utländsk yrkeskompetens. Validering ska genomföras i enlighet med de metoder och modeller som de centrala branscherna har tagit fram eller i förhållande till kunskapsmål och kriterier som utarbetats för utbildningar inom yrkeshögskolans regelverk. Utförare av validering ska vara en central branschorganisation eller den som av en central branschorganisation har getts mandat att genomföra validering i enlighet med branschens modeller och metoder eller anordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast i anslutning till årsredovisningen för 2011.

3.2 Kartläggning av kvalifikationsbeskrivningar för European Qualifications Framework (EQF)

Myndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter kartlägga hur väl de svenska utbildningarna svarar mot de krav som ställs i rekommendationen för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF) samt i vilken utsträckning måldokument och kvalifikationsbeskrivningar inom det offentliga utbildningsväsendet behöver förändras. Kartläggningen ska göras med särskilt fokus på läranderesultat (learning outcomes) och kvalitetssäkringssystem. Myndigheten ska vidare redovisa hur berörda parter involveras i samverkansarbetet med kartläggning av svenska utbildningar samt i vilken utsträckning branscher och privata organisationer uppvisar intresse av att knyta sina respektive kvalifikationer till en nationell referensram för livslångt lärande. Uppdraget ska redovisas den 1 maj 2010. Myndigheten ska även kartlägga vilka kvalifikationer i arbetslivet som skulle kunna vara aktuella för nivå 6−8 inom EQF. Uppdraget ska enligt regeringsbeslut den 18 mars 2010 (U2010/584/SV) redovisas  senast den 4 oktober 2010.

3.3 Strategi för arbete med regionala tillväxtfrågor

Myndigheten ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda den i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 - 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2010.

3.4 Årliga uppdrag

Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan samt kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande utbildningar och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

3.5 Kunskapsbank för dokumentation av utländsk utbildning

Myndigheten ska dokumentera erfarenheter av bedömning av utländsk utbildning i en kunskapsbank. Myndigheten ska utföra uppdraget i samråd med Statens skolverk, Högskoleverket och Verket för högskoleservice. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan98 953
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)88 953
ap.3Utvecklingsmedel (ram)10 000
Disponeras av regeringen5 000
ap.2Regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

ap.3 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för insatser inom yrkeshögskolans verksamhetsområde, varav minst 5 miljoner kronor för utveckling inom validering.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 697 445
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning (ram)1 692 445
ap.18Validering av nyanländas yrkeskompetens (ram)5 000
Disponeras av regeringen25 000
ap.9Statsbidrag till yrkeshögskoleutbildning (ram)25 000

Villkor för anslag 1:15

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Vid fördelningen av statligt stöd får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. Vid fördelningen av statligt stöd får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning.

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

Anslagsposten får vidare belastas med högst 17 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för de utbildningar som omfattas av övergångsbestämmelserna till förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Högst 350 000 kronor får användas för att främja inflytandet för studerande inom myndighetens ansvarsområde.

Anslagsposten får användas för att täcka underskottet på anslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som upphör fr.o.m. 2010.

ap.18 Validering av nyanländas yrkeskompetens

Anslagsposten får belastas med utgifter för genomförande av validering. Utgångspunkten ska vara att en valideringsprocess i genomsnitt bör kosta högst 15 000 kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2009

1:17

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning0
ap.1Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning m.m. (ram)0
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan0
ap.2Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 1193 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.903 %0
ap.1186 122Allt0
ap.180Allt0
1:17 (2009) Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
ap.1 (2009)0Inget0
ap.2 (2009)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:15 ap.111:15 ap.9100 %
1:15 ap.101:15 ap.9100 %
1:17 (2009) Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
1:17 ap.1 (2009)1:17 ap.2 (2009)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10ram
ap.14ram
ap.15ram
ap.16ram
ap.17ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.112 900 0002 000 000900 0002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2011 och högst 900 000 000 kronor under 2012 - 2014.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 413
2010-02-257 413
2010-03-257 413
2010-04-257 413
2010-05-257 413
2010-06-257 413
2010-07-257 413
2010-08-257 413
2010-09-257 413
2010-10-257 413
2010-11-257 413
2010-12-257 410
Summa88 953
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet005500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1 - 6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättsliga avgifter
Uppdragsverksamhet25110050050000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Karin Stillerud
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (U 2008:03)
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Statens skolinspektion

Senast uppdaterad: