Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2010-01-14
Fi2010/190
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsgivarverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147, prop. 2009/10:2, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Arbetsgivarverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa myndigheternas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter 

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa hur kostnaderna och årsarbetskrafter har fördelat sig på de olika stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) snarast efter justering. Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund, kostnader och en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet i syfte att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö samt öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2009 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet4 943
ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (ram)4 623
ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (ram)320

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslagsposten är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom  

— medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

— uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

— utgivning av författningssamling (AgVFS),

— utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst",

— beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar,

— statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik,

— statistikuppgifter enligt särskilda beställningar,

— service till Kompetensrådet för utveckling i staten, och 

— övriga uppdrag från regeringen eller Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.1533 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera ett eventuellt överskott av medlemsavgifter genom återbetalningar till medlemmarna året efter avgiftsåret.

Arbetsgivarverket undantas från kravet på att resultatredovisa på det sätt som anges i 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Arbetsgivarverket undantas från kravet på att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Offentliga sektorns särskilda nämnd undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Samtliga nämnder under anslagspost 2, dvs. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd samt Statens utlandslönenämnd undantas från kravet att redovisa en risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mari Svensson
Kopia till

Finansutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Verket för förvaltningsutveckling
OFR
Saco
SEKO