Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-12-17
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
xxx
871 86 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns verksamhet för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Länsstyrelsen i Västernorrlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr