Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2009-12-17
Fö2009/2338/SSK
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Fö 2008:04, Kv. Fyrfotan
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPFs verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119, prop. 2008/09:99, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (dir. 2008:58).

Återrapportering

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF ska redovisa prognoser för 2009-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoser ska lämnas senast:

  • 19 januari
  • 26 februari
  • 7 maj
  • 30 juli
  • 29 oktober.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Övertagagande av tillgångar och skulder från Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ska ske till bokfört värde enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar har ansvaret för sina tillgångar, skulder och avtal till och med 31 december 2008 och avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF övertar ansvaret från och med 1 januari 2009, i de fall de inte övertas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Försvarets radioanstalt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF203 900
ap.1Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)203 900

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

Anslagsposten får användas för engångspremier för de personer från Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som erhåller pensionsersättning.

Anslagsposten får inte användas till lön och sociala avgifter för avvecklaren.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2008

7:4

Samhällets skydd mot olyckor (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF0
ap.2Samhällets skydd - del till Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)0

7:7

Krisberedskapsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF0
ap.2Krisberedskapmynd - del till Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)0

7:8

Styrelsen för psykologiskt försvar (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF0
ap.2Styr f psyk försvar - del till Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.120 390Inget0
7:4 (2008) Samhällets skydd mot olyckor
ap.2 (2008)020 0700
7:7 (2008) Krisberedskapsmyndigheten
ap.2 (2008)04 9420
7:8 (2008) Styrelsen för psykologiskt försvar
ap.2 (2008)09220
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:4 (2008) Samhällets skydd mot olyckor
7:4 ap.1 (2008)7:4 ap.2 (2008)100 %
7:4 ap.3 (2008)7:4 ap.2 (2008)100 %
7:7 (2008) Krisberedskapsmyndigheten
7:7 ap.1 (2008)7:7 ap.2 (2008)100 %
7:8 (2008) Styrelsen för psykologiskt försvar
7:8 ap.1 (2008)7:8 ap.2 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
7:4 (2008) Samhällets skydd mot olyckor
ap.1 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
7:7 (2008) Krisberedskapsmyndigheten
ap.1 (2008)ram
7:8 (2008) Styrelsen för psykologiskt försvar
ap.1 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF behöver inte lämna in resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisingen enligt bestämmelser i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avveckling och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Intäkter av realisationsvinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga kostnader av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA, ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet