Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 18

2009-12-10
N2009/9303/ITP
N200)/8907/KLS
(delvis)
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 2:5 Samförläggning och kanalisation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet.2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:5

Samförläggning och kanalisation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen0
ap.1Samförläggning och kanalisation m.m. (ram)0
ap.1.1Till regeringskansliets disposition (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.3Samförläggning m.m - Del till länsstyrelsen i Örebro län (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet21 000
ap.2Samförläggning m.m. - del till Regeringskansliets disposition (ram)21 000

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Samförläggning m.m. - del till Regeringskansliets disposition

Anslaget ska användas i enlighet med förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad av annan infrastruktur.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:5 Samförläggning och kanalisation m.m.
ap.1.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Carolina Malmerius
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartmentet/ITP
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Post- och telestyrelsen
länsstyrelserna