Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2009-12-17
Fi2009/7547
Fi2009/7104
Fi2009/4843 m.fl.
Se bilaga 1
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende länsstyrelserna
8 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för länsstyrelserna och det nedan angivna anslaget.

Till beslutet fogas åtta bilagor med följande innehåll:

– Bilaga 1, ärenden som avgörs genom detta regeringsbeslut,
– bilaga 2, översikt av vissa tidigare regeringsbeslut,
– bilaga 3, mallar för redovisning av statistik,
– bilaga 4, översikt av andra regleringsbrev,
– bilaga 5, beräkning av anslagspost per länsstyrelse,
– bilaga 6, låneramar och räntekontokrediter,
– bilaga 7, avgiftsintäkter som disponeras, och
– bilaga 8, avgifter mot inkomsttitlar. 

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom flera av de utgiftsområden som behandlas i budgetpropositionen för 2010. 

Länsstyrelsernas verksamhet finansieras till stor del genom det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. som behandlas i detta regleringsbrev. Verksamhet finansieras även från andra anslag och genom bidrag från andra myndigheter. Länsstyrelserna berörs därmed av andra regleringsbrev. Dessa redovisas översiktligt i bilaga 4.  

Utöver de verksamheter som beskrivs i detta regleringsbrev och i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har länsstyrelserna ett antal andra författningsstyrda uppgifter.  

Återrapportering enligt förordning med länsstyrelseinstruktion

Länsstyrelserna ska i sina årsredovisningar endast redovisa för uppgifterna i 2 § och 5 § punkterna 3 och 5 i förordningen med länsstyrelseinstruktion. Detta innebär ett undantag från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Länsstyrelserna ska för sina uppgifter i 2 § förordningen med länsstyrelseinstruktion redovisa sina insatser samt en bedömning av uppnådda resultat.  

Återrapportering enligt regleringsbrev 

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses.

Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges.

Länsstyrelserna ska redovisa viss verksamhetsstatistik enligt bilaga 3.

I de fall länsstyrelserna ska redovisa uppgifter till myndigheter, ska en kopia av redovisningen vid samma tidpunkt skickas till regeringen (det departement som ansvarar för myndigheten).  

I verksamhetsdelen anges vid varje avsnitt det eller de departement som inom Regeringskansliet har huvudansvaret för respektive avsnitt.

1

Mål och återrapporteringskrav

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Jordbruksdepartementet)

Livsmedelskontroll

1. Länsstyrelserna ska redovisa följande uppgifter.

– En bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet i livsmedelskontrollen i länet samt hur denna utvecklats jämfört med föregående år,

– på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll,

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna, samt

– vilka mål som satts upp för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen. Uppgifterna ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2011.

Djurskydd och allmänna veterinära frågor

2. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen samt en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppgifterna ska redovisas senast den 1 februari 2011 till Jordbruksverket. 

3. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med den nationella kontrollplanen enligt förordning (EG) nr 882/2002 redovisa följande uppgifter. 

– Vilka mål som satts upp för djurskyddskontrollen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska en beskrivning av efterlevnaden av lagstiftningen bland företagen göras samt en redovisning och analys av viktigare åtgärder riktade mot kontrollobjekten samt hos kontrollmyndigheterna i syfte att förbättra regelefterlevnaden och kontrollen. Länsstyrelserna ska även redovisa andra insatser som de gjort för att likrikta och effektivisera djurskyddskontrollen. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2006/778/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion,  

– vilka mål som satts upp för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen, samt 

– vilka mål som satts upp för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2011. 

Redovisning av särskilda problem på smittskyddsområdet

4. Länsstyrelserna ska redovisa om det under 2010 uppstått några problem utöver de normalt förekommande på smittskyddsområdet samt om det förekommit några särskilda problem med salmonellasaneringar i de fall dessa varit delegerade till länsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2011. 

Regional krisberedskapsplanering

5. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under 2010 samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2011. 

Kontroll av husdjur

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits under 2010 enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva vilka mål som satts upp för kontrollen samt analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2011.

Lantbruk och landsbygd (Jordbruksdepartementet)

Utbetalning av direktstöd och ersättningar

7. Länsstyrelserna ska på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt samt med minimerad risk för sanktioner genomföra de uppgifter som åligger dem ifråga om direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt förordningarna (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m. och (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Länsstyrelserna ska, tillsammans med Jordbruksverket, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt de i stycket ovan nämnda förordningarna i så hög utsträckning som möjligt betalas ut under innevarande stödår. Länsstyrelserna ska följa Jordbruksverkets styrning i enlighet med rådsförordningen 1290/2005 och kommissionsförordningen 885/2006 samt bistå Jordbruksverket för att under stödåret uppnå en bättre uppföljning av handläggnings- och kontrolläge av ovan nämnda stöd, genom att löpande rapportera handläggnings- och kontrolläge till Jordbruksverket enligt av Jordbruksverket fastställd rapportplan.

Genomförande av landsbygdsprogrammet

8. Länsstyrelserna ska under perioden 2010–2013 verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige åren 2007–2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen. I detta ingår att enligt Jordbruksverkets riktlinjer rapportera om programmets genomförande, resultat och effekter. Länsstyrelserna ska även vara halvtidsutvärderaren av landsbygdsprogrammet behjälpliga med underlag för att utvärdera programmets effekter.

9. Länsstyrelserna anvisas medel från landsbygdsprogrammet via Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2010. Länsstyrelserna ska redovisa följande:

– Vilka särskilda insatser länsstyrelsen vidtagit för att minska handläggningstiderna för ansökningar om beslut om stöd och ansökningar om utbetalningar. Redovisningen ska avgränsas till programmets axel 1, 3 och 4 (Leader) samt Utvald Miljö (axel 2),

– vilka åtgärder som har låg anslutning i länet, översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa vilka särskilda insatser länsstyrelsen vidtagit under 2010 för att öka anslutningen till dessa åtgärder för att besluten och utbetalningarna kopplade till programmet ska vara i fas och att de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2010,

– hur länsstyrelsen har samarbetat med de s.k. Leader-grupperna inom respektive område,för att förenkla och effektivisera arbetet med Leader (axel 4), inklusive rekvisitionsarbetet,  

– kostnaderna för olika arbetsmoment för efterarbete med blockinventeringen med relevans för landsbygdsprogrammets genomförande, samt

– antalet åtagandeplaner inom miljöersättningarna som har upprättats respektive reviderats under 2010 samt en uppskattning av hur många av dessa som har upprättats respektive reviderats till följd av de ändrade definitionerna av ersättningsberättigande betesmarker och slåtterängar.

Kostnader för hantering av EU-stöd

10. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för 2010 samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket respektive Fiskeriverket senast den 1 februari 2011 enligt riktlinjer från respektive myndighet. 

Utveckling av jordbruksadministrationen

11. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands,Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län ska som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2011 till Jordbruksverket redovisa:

– Vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutvecklingoch hantering,

– vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. vad gäller servicen till brukarna,

– förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten, 

– ekonomiska samordningsvinster under 2010, och

– erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Fiske (Jordbruksdepartementet)

12. Länsstyrelserna ska redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007–2013. 

13. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar. 

14. Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2011 till Fiskeriverket redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde , antal informationsinsatser, antal tillsynsdagar, antal anmälningar av otillåtet fiske samt antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna.

15. Länsstyrelserna ska gemensamt lämna förslag till Fiskeriverket på vattenområden och arter som bedöms vara av särskilt stor betydelse för fritidsfisket och fisketurismen och där nationella förvaltningsmål för fiskbestånden bör fastställas. Länsstyrelserna ska också lämna förslag på älvar som är av särskild betydelse för fritidsfisket och fisketurismen samt vilka älvar som bör prioriteras för fastställande av individuella förvaltningsmål. I uppdraget ingår också att lämna förslag på uppföljningsbara förvaltningsmål. Uppdraget ska genomföras i samråd med Fiskeriverket och de fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Länsstyrelsen i Gotlands län samordnar arbetet med redovisningen. Uppdraget ska redovisas till Fiskeriverket senast den 1 mars 2010.

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

Regionalt tillväxtarbete

16. Länsstyrelserna ska ge en sammanfattning av verksamheten enligt nedan:

– Redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året, bl.a. inom ramen för den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. För prioriteringen Strategiskt gränsöverskridande samarbete ska särskilt aktiviteter inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen redovisas, samt

– beskriva vilka överväganden som har gjorts vid beslut om medel inom ramen för ändamålen inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

17. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur andra statliga myndigheter tillämpar länets regionala utvecklingsprogram, hur samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker samt hur samverkan utvecklas. 

18. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan och samverkansorgan ska:

– Redovisa en kortfattad och översiktlig bedömning av resultatet av det regionala tillväxtarbetet, samt

– redovisa exempel på och kommentera hur länets regionala utvecklingsprogram samordnats och genomförts i länet.

Länsstyrelser i län med självstyrelseorgan och samverkansorgan ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och självstyrelseorganet respektive samverkansorganet samt hur denna samverkan utvecklats samt ge en kortfattad och översiktlig bedömning av resultatet av sin verksamhet inom det regionala tillväxtarbetet.  

19. Länsstyrelserna ska redovisa hur de stödjer utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik och förnybar energi, samt stimulera företag till miljödriven affärsutveckling och till att använda miljöhänsyn som medel för att stärka sin konkurrenskraft. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på planerade och genomförda aktiviteter och förekommande åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell och regional nivå. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan och samverkansorgan ska även redovisa hur detta arbete hanteras i det regionala tillväxtarbetet.

20. Länsstyrelserna ska redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i länsstyrelsens verksamhet inom det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelserna ska redogöra för med vilka aktörer samverkan sker, hur samverkan utvecklats samt vilken roll som lokala och regionala resurscentra för kvinnor har i arbetet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av förekommande åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell och regional nivå. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan och samverkansorgan ska även redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska även ske till Tillväxtverket.

Uppdrag om kompetensförsörjning

21. Länsstyrelser i län utan regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan ska i respektive län etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Länsstyrelserna ska ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som förhåller sig till funktionella analysregioner.

Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna samverka med relevanta regionala och lokala aktörer. De ska även samråda och föra dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet. Etableringen av kompetensplattformen ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet i länet. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer i angränsande län och förhålla sig till näringslivets och arbetsmarknadens behov samt funktionella arbetsmarknadsregioner.

Syftet med kompetensplattformarna är att bidra till:

– Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,

– samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,

– ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt

– ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

En delrapportering av hur etableringen av kompetensplattformarna genomförts och en beskrivning av vidtagna initiativ och åtgärder ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2010.

Uppföljning av det regionala tillväxtarbetet

22.  Länsstyrelsen ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet. För 2010 ska länsstyrelserna bl.a. redovisa beslutade och om möjligt utbetalade belopp från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och dess medfinansiering. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

23. Länsstyrelser i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan ska i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer upprätta en plan för uppföljning, utvärdering, analys och lärande (lärandeplan) av det regionala tillväxtarbetet i länet. Planen ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2011. Länsstyrelser i län med självstyrelseorgan och samverkansorgan ska endast bistå organet i upprättandet av en lärandeplan (återrapporteras inte).

24. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 19 upptagna anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2010–2013 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2010. 

25. Länsstyrelserna ska lämna en redovisning till Tillväxtverket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt anvisningar från Tillväxtverket. Redovisning lämnas senast den 29 januari 2010 per den 31 december 2009, den 17 maj 2010 per den 30 april 2010, den 10 september 2010 per den 31 augusti 2010 och 31 januari 2011 per den 31 december 2010. 

Tillgång till kommersiell service

26. För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och företag ska samtliga länsstyrelser, med undantag för länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Skåne län, redovisa och kommentera:

– Vilka insatser som genomförts, hur insatserna genomförts, vilka aktörer som deltagit i genomförandet samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet,

– vilket finansiellt stöd inklusive regionala projektmedel som beviljats för utveckling av kommersiell service, samt

– vilka resultat genomförda insatser har haft på utvecklingen av tillgång till kommersiell service för medborgare och företag.

Redovisningarna ska relatera till mål och intentioner i länets regionala serviceprogram.  

Konkurrensområdet

27. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har gjorts på konkurrensområdet, i enlighet med konkurrensförordningen (2008:604).

Redovisning av EU-medel

28. Samtliga länsstyrelser, med undantag för länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Skåne län, ska särredovisa de medel som erhållits från det under utgiftsområde 19 Regional tillväxt upptagna anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för medfinansiering av bidrag avseende regionala företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Därutöver ska den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 1:3 redovisas i not till balansräkning. Uppdraget ska även redovisas till Tillväxtverket.

29. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, avseende programperioden 2000–2006, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Tillväxtverket och lämnas till verket senast den 15 april 2010. 

Territoriella program

30. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelsen i Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Tillväxtverket och lämnas till verket senast den 13 februari och den 15 oktober 2010. Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas senast den 11 januari, den 13 februari, den 26 april, den 16 juli och den 15 oktober 2010, till Tillväxtverket. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 13 februari, den 16 juli och den 15 oktober 2010, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2015 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 13 februari och den 15 oktober 2010 lämnas fördelade på åren 2010–2015. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos.Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Tillväxtverket.

31. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica och Sverige-Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisning ska lämnas till Tillväxtverket senast den 13 februari 2010. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden och på näringsgren totalt per territoriellt program. Redovisningarna ska lämnas för respektive program, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av Tillväxtverket, senast den 15 juni 2010. 

32. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica och Norra Periferin redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Tillväxtverket och lämnas till verket senast den 13 februari och den 15 oktober 2010. 

Samarbete i Barentsregionen

33. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, inklusive insatser som relaterar till det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet med arbetsgrupper, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning. Verksamheten finansieras inom det under utgiftsområde 5 uppförda anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Grundläggande betaltjänster

34. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Av rapporten ska även framgå vilka insatser som genomförts inom ramen för länsstyrelsens uppdrag samt kostnaderna för dessa insatser. Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010. För detta arbete ska Länsstyrelsen i Dalarnas län erhålla ersättning om 2 miljoner kronor.

Infrastrukturplanering (Näringsdepartementet)

35. Samtliga länsstyrelser, med undantag för länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län, ska:

– Följa utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning mot mindre tätorter, småorter och glesbygd. Länsstyrelserna ska övergripande redovisa sitt arbete,  

– bistå Post- och telestyrelsen i dess uppdrag att följa tillgången till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet (återrapporteras inte), och 

– främja anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur enligt förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur. Länsstyrelserna ska rapportera till Länsstyrelsen i Örebro län vilka aktiviteter som har genomförts för att främja användningen av stödet samt hur stödet har använts. Rapporten om användningen av stödet fram till den 31 december 2009 ska lämnas senast den 1 februari 2010 och om användningen av stödet fram till den 31 maj 2010 samt en prognos för hela året senast den 30 juni 2010.

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

Regionala klimat- och energistrategier m.m.

36. Länsstyrelserna ska redovisa:

– Insatser som genomförts för att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga den statliga politiken för energiomställning och minskad klimatpåverkan,

– insatser för att vidareutveckla och genomföra arbetet med regionala klimat- och energistrategier i samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom exempelvis kommuner, landsting, kommunala samverkansorgan, regionala energikontor, privata och offentliga företag inom bl.a. fastighets-, transport-, energi- och avfallssektorn, högskolor, samt idéburna organisationer, i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet,

– hur och med vilka lokala och regionala aktörer samverkan skett för att vidareutveckla och genomföra arbetet med regionala klimat- och energistrategier,

– insatser för att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft,  

– insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete, samt

– framgångsfaktorer samt eventuella hinder och svårigheter för att arbeta sektorsövergripande med energi- och klimatfrågor.  

37. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och medelsanvändning med anledning av uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. 

Åtgärder i samband med elbrist

38. Länsstyrelserna ska genomföra de förberedelser som krävs för att under 2011 kunna initiera, samordna och leda planering av i vilken prioriteringsordning som begränsning eller avbrytande av överföring av el till elanvändare inom länet ska genomföras i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen kortsiktig elbrist samt i samarbete med kommuner och berörda elnätsföretag fatta beslut om vilken prioriteringsordning som ska gälla.

Hållbar samhällsplanering och boende (Finansdepartementet och Miljödepartementet)

Kommunal bostadsförsörjning

39. Länsstyrelserna ska, utöver arbetet med den årliga bostadsmarknadsenkäten, göra en analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Länsstyrelserna ska även:

– Redovisa hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

– redogöra för hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 § i den nämnda lagen, om att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen, samt

– analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2010 till Boverket.

Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag

40. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanställning över de uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag som lämnats till länsstyrelsen i enlighet med 1 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt andra former av ekonomiska överföringar mellan bolag och ägare/moderbolag. Länsstyrelserna ska också lämna en redogörelse för hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning, samt redovisa vilka allmännyttiga bostadsföretag som inte lämnat uppgifter om utdelning. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 1 oktober 2010.

Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling

41. Ett aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelserna ska redovisa och bedöma:

– Hur det regionala perspektivet och inriktningen i de regionala utvecklingsprogrammen beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,

– hur kommunernas översiktsplaner utvecklas och hålls aktuell, kommer till användning i efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxtarbetet,

– hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länet och vilket genomslag detta får i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och vid planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länens utveckling,

– hur olika energi- och klimatpolitiska mål samordnas i länen och vilket genomslag det får i den fysiska planeringen, samt

– väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunernas översiktsplaner. 

Redovisningen ska lämnas till Boverket senast den 30 november 2010. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. 

Uppsikt över plan- och byggnadsväsendet

42. Insatserna gällande tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, uppsikt och tillsyn. m.m. ska öka. Länsstyrelserna ska därmed i samverkan med Boverket lämna en särskild och samlad tillsyns- och uppsiktsrapport. Länsstyrelserna ska redovisa och bedöma:

– Hur deras uppgift att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen har utvecklats,

– hur de ökade insatserna avseende länsstyrelsernas tillsyn över tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen har skett,

– hur länsstyrelserna förmedlat kunskap och stöd till kommunerna och berörda aktörer gällande plan- och bygglagstiftningen,

– hur tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen har förbättrats hos länsstyrelser och kommuner,

– sitt arbete med tillsyn över hur kommunerna arbetat med kontroll och tillsyn,

– kommunernas arbete med sådana översiktsplaner som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Redovisningen ska bl.a. ange antal kommuner som utarbetat sådana översiktsplaner, antalet sådana översiktsplaner i form av nya heltäckande översiktsplaner respektive ändringar och tillägg till äldre översiktsplaner. Redovisningen kan också innehålla en redogörelse om samspelet mellan kommunerna och länsstyrelsen, samt

– särskilt belysa kommunernas arbete med detaljplaner som innehåller planbestämmelse om upphävande av strandskydd. Bland annat antal sådana planer, antalet tomter som berörs och länsstyrelserna ingripanden.

Länsstyrelserna ska lämna underlag till Boverket senast den 30 november 2010. Formerna för länsstyrelsernas rapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. 

Kompetenssatsning för bättre tillämpning av Plan- och bygglagen

43. Med ändring av uppdraget i 2009 års regleringsbrev ska Boverket i samråd med länsstyrelserna samordna kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen för länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Länsstyrelserna ska lämna underlag till en samlad redovisning av innehåll i och resultatet för hela satsningen under 2007–2010 till Boverket. Formerna ska bestämmas av länsstyrelserna och Boverket gemensamt.

Tillgänglighetsanalyser i planprocesser

44. Länsstyrelsen i Östergötland, Skåne, Västerbottens, Gävleborgs, Uppsalas, Jönköpings, Stockholms och Dalarnas län får i uppdrag att stödja kommunerna i respektive län att inkludera tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunernas arbete med översikts- och detaljplaner. Länsstyrelserna ska särskilt uppmärksamma kommunernas rutiner för att efterleva tekniska egenskapskrav gällande tillgänglighet i ombyggnation och renovering av befintligt bostadsbestånd samt hur enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Länsstyrelserna ska också behandla tillgänglighet och användbarhet för äldre och personer med funktionsnedsättning inom ramen för sitt tillsynsansvar. Länsstyrelserna ska i samråd med kommunerna på lämpligt sätt utveckla möjligheten att göra tillgänglighetsanalyser med stöd av geografiska informationssystem (GIS) med utgångspunkt från den modell som beskrivits av Länsstyrelsen i Uppsalas län. 

Redovisningen ska innehålla en samlad bedömning av arbetets resultat samt en utvärdering av tillgänglighetsverktyget. Redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Uppsalas län i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne län. Utvärderingen av tillgänglighetsverktyget ska sammanställas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Resultaten ska redovisas i en gemensam rapport. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2010 och den 1 december 2011 samt slutrapporteras senast den 1 november 2012.

Naturvård, miljö- och hälsoskydd (Miljödepartementet)

Miljömålsarbetet

45. Länsstyrelserna ska verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen nås. Länsstyrelserna ska i bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för ett sektorövergripande miljöarbete inom länsstyrelsen och länet. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser inom området.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv och natur- och kulturturism, det regionala utvecklingsarbetet, regionala landskapsstrategier och med arbetet för energiomställning,

– insatser för att utveckla arbetsformerna för samordning av miljömålsarbete med miljötillsynsarbete och miljöövervakning,

– väsentliga insatser rörande minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, minskade växtnäringsförluster, bevarande av biologiskt mångfald och för utveckling av ekologisk produktion, samt

– viktigare insatser i arbetet med att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ska öka.

Miljötillsyn

46. Länsstyrelsernas miljötillsynsarbete ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås och att uppkomsten av miljöskador motverkas. Länsstyrelserna ska ta fram tillsynsvägledningsplaner och genom tillsynsvägledning förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Arbetet med tillsynsvägledning ska bl.a ske genom regional miljösamverkan.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Eventuella brister i den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen och åtgärder för hur dessa brister kan åtgärdas,

– hur den regionala miljösamverkan har bedrivits,

– på vilket sätt miljömålen inverkar på planeringen och genomförandet av tillsynen och tillsynsvägledningen,

– hur och i vilken mån tillsynsarbetet föranleder samverkan med polis och åklagare, eventuella brister i denna samverkan och hur den i så fall skulle kunna förbättras, samt

– viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet i övrigt.

Länsstyrelserna ska efter samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. Länsstyrelserna ska även redovisa hur detta arbete har bedrivits.

Villkor för vissa miljöfarliga verksamheter

47. Länsstyrelserna ska inom sitt verksamhetsområde se till att villkoren för de verksamheter, som omfattas av förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, är anpassade till miljöbalkens krav med syfte att uppfylla kraven i det s.k. IPPC-direktivet (2008/1/EG, f.d.1996/61/EG). Vid behov ska länsstyrelserna ta initiativ till de förelägganden som kan behövas eller till omprövning av tillstånd eller villkor. I de fall den operativa tillsynen för en sådan verksamhet är överlåten till en kommun ska länsstyrelserna ge den tillsynsvägledning som kommunen behöver för att göra det som krävs för att villkoren anpassas eller tillståndet omprövas. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av arbetet till regeringen (Miljödepartementet) den 15 juni 2010 och den 15 december 2010. Detta uppdrag gäller inte länsstyrelserna i Gotlands, Jämtlands, Skånes, Värmlands, Västerbottens och Västra Götalands län.

Tillsyn över skyddade områden

48. Tillsynen över naturreservat, strandskyddsområden, kulturhistoriskt skyddade områden och andra skyddade områden ska bidra till bättre regelefterlevnad och till att miljökvalitetsmålen nås. Tillsynen över kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. ska bidra till bevarandet av dessa samt till förbättrade förutsättningar för hållbar förvaltning av kulturarvet. Länsstyrelserna ska redovisa vilka viktiga insatser man gjort i vägledande syfte och vilka effekter tillsynen som rör skyddade områden respektive kulturmiljön har medfört.

Skydd och skötsel av värdefulla naturområden

49. Länsstyrelsernas arbete med skydd och skötsel av värdefulla naturområden och hotade arter ska bedrivas så att biologisk mångfald bevaras och utvecklas. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser inom området. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– insatser i naturvårdsarbetet när det gäller stärkt dialog med medborgarna och ökad lokal delaktighet i skydd och skötsel av naturvärden, samt

– hur arbetet fortlöper med genomförandet av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för formellt skydd av skog.

Användningen av avtalslösningar

50. Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket, enligt verkets anvisningar, redovisa hur användningen av avtalslösningar har ökat för att säkerställa bevarandet av skyddsvärda skogar av reservatsklass som identifierats i den nationella strategin för formellt skydd. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om antalet avtal och areal som omfattas.

Områdesskydd, vård och förvaltning av skyddade områden m.m.

51. Beträffande områdesskydd, vård och förvaltning av skyddade områden, restaurering av vattendrag och kalkning ska länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Våtmarker

52. Länsstyrelserna ska arbeta med återskapande av våtmarker i och i anslutning till odlingslandskapet i enlighet med planeringsunderlaget som utarbetades inom ramen för uppdrag 22 i regleringsbrevet för 2008 för länsstyrelserna. Rekvirerade medel får användas för såväl länsstyrelsernas som kommunernas insatser.

Skydd av tätortsnära natur

53. Länsstyrelserna i Stockholms, Skånes, och Västra Götalands län ska fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (regeringsbeslut nr I 3, dnr M2002/2284/Na) med ambitionen att programmen ska vara genomförda 2015. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och resultat.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska vidare redovisa en utvärdering av arbetet med att utveckla Kungliga nationalstadsparken utifrån det handlingsprogram som tidigare redovisats i rapporten Framtidens Nationalstadspark, Länsstyrelsen (2006:11).

Natura 2000

54. Länsstyrelserna ska senast den 15 september 2010 lämna förslag till Naturvårdsverket till nya Natura 2000-områden. Utgångspunkten för förslagen ska vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000, som framgår av resultaten från Europeiska kommissionens biogeografiska utvärderingsmöte om den atlantiska och den baltiska regionen.

Länsstyrelserna ska vidare senast den 15 oktober 2010 lämna underlag till Naturvårdsverket på områden av gemenskapsintresse (SCI) som ska förklaras som särskilda bevarande områden (SAC) enligt habitatdirektivet. Länsstyrelserna ska lämna underlag i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. De områden som berörs är alla områden beslutade som SCI-områden av Europeiska kommissionen den 7 december 2004 och den 13 januari 2005.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

55. För de kommuner där det har fastställts eller tagits fram förslag till åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, ska den berörda länsstyrelsen redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts. De länsstyrelser och kommuner som omfattas är Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs kommun, Länsstyrelsen i Skåne län och Malmö och Helsingborgs kommuner, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Norrköpings kommun samt Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Vattenmiljön

56. Länsstyrelserna ska i arbetet med vattenmiljön särskilt verka för att arbetet med vattenrelaterade miljökvalitetsmål, havsmiljöarbetet, miljöövervakningen och arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samordnas och så långt som möjligt sker på ett integrerat sätt. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser i vattenmiljöarbetet.

Vattenmyndigheterna

57. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska översiktligt redovisa viktigare insatser samt särskilt redovisa en sammanställning av vattenmyndigheternas insatser i hela vattendistriktet.

Medelsanvändning för vattenmiljöförvaltning

58. Länsstyrelserna ska redovisa hur medel som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har använts, både vad avser länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Länsstyrelserna ska vidare redovisa hur förvaltningsanslaget har använts för detta ändamål. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna i denna del. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 20 mars 2010.

Minskade kväveutsläpp från avloppsreningsverk

59. Länsstyrelserna ska intensifiera arbetet med att verka för att de aktörer som är ansvariga för kommunal avloppsrening iakttar Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa.

Utsläpp från enskilda avlopp

60. De länsstyrelser som ingår i Södra Östersjöns, Norra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Dessa länsstyrelser ska till Naturvårdsverket, i enlighet med verkets anvisningar, redovisa insatser beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Tillsyn av artskydd

61. Länsstyrelserna ska senast den 5 mars 2011 till Naturvårdsverket, enligt verkets anvisningar, redovisa hur tillsynen över CITES-lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97, bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Rapporten ska innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn. Vidare ska rapporten beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för de exemplar som förtecknats i bilaga A till rådets förordning.

Samverkansgrupper för naturvård

62. Länsstyrelserna ska senast vid utgången av 2010 ha inrättat samrådsgrupper för naturvård inom varje län i syfte att öka samverkan mellan olika aktörer och för att förbättra det regionala naturvårdsarbetet. Länsstyrelserna ska redovisa sina insatser. Länsstyrelsen i Skåne län ska samordna länsstyrelsernas redovisning.

Programmet Värna-Vårda-Visa

63. Länsstyrelserna ska utarbeta regionala program för att tydliggöra mål, prioriteringar och åtgärder för naturvårdsskötseln inom respektive län. De regionala programmen ska komplettera det nationella programmet Värna-Vårda-Visa. Arbetet ska vara avslutat 2011.

Rovdjursförvaltning

64. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med kompetenshöjande åtgärder för länsstyrelsernas hantering av rovdjursfrågor beträffande varg, järv, björn, lo och kungsörn fortlöper. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som genomförts. Länsstyrelserna ska även redovisa sina insatser avseende organisationen av den nya rovdjursförvaltningen.

Översyn av det utvidgade strandskyddet

65. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet fortlöper.

Statistik strandskydd

66. Länsstyrelsen ska löpande föra uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet. Uppgifterna ska efter utgången av året kunna sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många upphävanden och dispenser som har beslutats, fördelat på kommuner, samt vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Länsstyrelsen ska även föra uppgifter om vilka kommunala beslut som överklagats eller som länsstyrelsen har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Uppgifterna ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar.

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

67. För att förbättra uppföljningen av samhällets krisberedskap ska länsstyrelserna göra en översiktlig regional sammanställning, analys och värdering av de risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner som kommuner och landsting ska göra enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelserna ska bedöma i vilken utsträckning enskilda kommuner och landsting analyserat och dokumenterat de extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid, hur dessa händelser kan påverka kommunernas och landstingens verksamheter, samt vilken förmåga kommunerna och landstingen har att verka vid en sådan händelse.  

68. Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området Skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen samt de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen ska inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som ska ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

69. Länsstyrelserna ska:

– Kortfattat och översiktligt redovisa en bedömning av länsstyrelsernas arbete och resultat inom verksamhetsområdet,

– redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året för arbetet,

– redovisa de största svårigheterna under året för arbetet, samt

– redovisa de tre viktigaste samarbetsprojekten med andra verksamheter inom eller utanför länsstyrelsen under året.

70. Länsstyrelserna ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet utarbeta ett program för hur ett fördjupat och samordnat arbete mellan myndigheterna ska bidra till att stärka det offentliga kulturmiljöarbetet. I uppdraget ingår att redovisa hur myndigheterna avser att förbättra de nuvarande gemensamma arbets- och samarbetsformerna samt lämna förslag till nya samarbetsformer om sådana behövs. Vidare ska länsstyrelserna gemensamt med Riksantikvarieämbetet lämna förslag till hur de i samverkan med andra parter kan verka för att stärka de humanistiska och historiska perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling samt hur kulturarvet och kulturmiljön kan bidra till att skapa goda livsmiljöer. Från länsstyrelsernas sida ska arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Arbetet ska redovisas gemensamt med Riksantikvarieämbetet till regeringen (Kulturdepartementet) i en delrapport senast den 1 april 2010 och i en slutrapport senast 1 juni 2010.

Social omvårdnad, Folkhälsa (Socialdepartementet)

Förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning och tobak

71. Länsstyrelserna ska i enlighet med anvisningar från Statens folkhälsoinstitut (FHI) redovisa hur de har utövat tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581), vilka åtgärder som vidtagits för att skärpa den kommunala tillsynen samt resultaten av detta arbete.  

72. Länsstyrelserna ska samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak. Länsstyrelserna ska vidare, i enlighet med anvisningar från FHI, stödja arbetet med ansvarsfull alkoholservering i kommunerna samt redovisa hur för detta ändamål särskilt anslagna medel använts och vilka resultat som uppnåtts. Utvecklingsarbetet i denna del ska vidare samordnas med det utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för länsstyrelsernas länssamordningsfunktioner.

73. Länsstyrelserna ska fördela särskilt anslagna medel till kommunerna för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Länsstyrelserna och FHI ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet används till kommunernas förebyggande insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller med psykisk ohälsa och till barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld. FHI och länsstyrelserna ska vidare verka för att de förebyggande insatserna bedrivs i samverkan mellan kommuner och det civila samhället. Kommunernas och/eller organisationernas insats ska motsvara minst halva kostnaden. Länsstyrelserna ska under 2010 särskilt verka för att de arbetssätt och metoder som utvecklats integreras i ordinarie verksamheter. Arbetet och redovisningen av arbetet ska ske i enlighet med anvisningar från FHI.

74. Länsstyrelserna ska bidra till uppbyggnaden av en långsiktig regional samordning av det alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksförebyggande arbetet. Länsstyrelserna ska ansvara för att det finns en särskild samordnarfunktion i länet med en, eller för de största länen flera, länssamordnare. Den s.k. länssamordningsfunktionen ska samordna och utveckla arbetet med genomförandet av de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna och arbetet med att uppnå etappmålen för samhällets insatser inom tobaksområdet. Länssamordningsfunktionen ska vidare arbeta med att främja regional samverkan mellan myndigheter, organisationer och det civila samhällets organisationer m.fl., utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå samt fånga upp och vidareförmedla lokala och regionala behov av stöd till den nationella nivån. Redovisningen av arbetet ska ske till, och i enlighet med anvisningar från, FHI. 

Särskilda medel för genomförande av uppdragen 72–74 finns avsatta inom det under utgiftsområde 9 upptagna anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder.

Integration och jämställdhet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Jämställdhetsintegrering

75. Länsstyrelserna ska redovisa hur de inom länet givit stöd till olika aktörer i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Redovisningen ska ange insatsernas inriktning, omfattning och resultat.

Länens mottagande av skyddsbehövande

76. Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete för att skapa god beredskap och kapacitet i respektive län för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Av redovisningen ska framgå hur arbetet bedrivits och vilka resultat som nåtts. Vidare ska redovisningen, där så är möjligt, beskriva insatser, metoder och hinder samt barns situation i mottagandet på följande områden: Regional samverkan kring arbete, Bosättning, Utbildning och hälsa, Nyanländas boende, Organiserad vidareflyttning, Samhällsinformation, Sociala insatser för nyanlända samt Svenska för invandrare (sfi) och yrkessvenska. Ytterligare anvisningar för redovisningen får göras av Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Samverkan kring nyanländas etablering

77. Länsstyrelserna ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket redovisa myndigheternas arbete med nyanlända invandrares etablering, hur arbetet utvecklats under året och i vilka avseenden det behövs ytterligare utvecklingsarbete. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna arbetet och lämna redovisningen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 15 oktober 2010.

78. Riksdagen har beslutat om budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) och därvid anvisat medel för genomförandet av en reform om nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. I budgetpropositionen aviseras en proposition om denna reform som regeringen beslutat om den 17 november 2009 (prop. 2009/10:60). Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Migrationsverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda genomförandet och ikraftträdandet av förslagen och förberedelserna ska syfta till att säkerställa ett effektivt genomförande. Vid behov ska samverkan ske mellan berörda myndigheter. Länsstyrelserna ska senast den 2 augusti 2010 rapportera till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) hur arbetet framskrider och särskilt uppmärksamma eventuella svårigheter i implementeringen. Länsstyrelsernas redovisning ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nationella minoriteter

79. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholms län ska stödja de kommuner som påbörjat ett utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten, samt förmedla kontakter mellan den romska minoriteten och myndigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget:

– Redovisa hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde 1, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

– redovisa hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta, samt

– redovisa genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Återrapporteringen av samtliga uppdrag ska göras till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) i en gemensam rapport tillsammans med Sametinget senast den 22 februari 2011.

Övrig återrapportering

Tillsyn av överförmyndare

80. Länsstyrelserna ska redovisa i vilken omfattning de samarbetar i sin tillsynsverksamhet avseende överförmyndare och överförmyndarenämnder, t.ex. genom utbyte av erfarenheter och samråd vid utformande av tillsynsplaner och rekommendationer om utbildning för överförmyndare. Länsstyrelserna ska även redovisa på vilket sätt samarbetet skulle kunna vidareutvecklas. I uppdraget ingår även att redovisa sina erfarenheter av de ändringar i förmynderskapsförordningen (2007:743) som trädde i kraft den 1 januari 2008 och den ändring i 19 kap. 17 § föräldrabalken som trädde i kraft den 1 januari 2009.

Uppdraget syftar således till att följa upp vilka effekter regeringens prop. 2007/08:150 och nämnda ändringar i regelverket fått för länsstyrelsernas tillsynsverksamhet avseende överförmyndare och överförmyndarenämnder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2010.

Åtgärder mot diskriminering

81. Länsstyrelserna ska redovisa hur 5 § punkten 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har beaktats i verksamheten samt bedöma resultatet av detta. Åtgärder som har vidtagits för att genomföra myndigheternas antidiskrimineringsstrategier, samt resultatet av detta, ska särskilt redovisas.

Hänsyn till barns bästa

82. Länsstyrelserna ska redovisa hur man i genomförandet av sin verksamhet har beaktat 5 § punkt 3 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion om att inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

2

Organisationsstyrning

Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt

83. Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt syftar till att effektivisera och förenkla länsstyrelsernas administrativa stödfunktioner. Detta arbete ska fortsätta. Utvecklingen ska bära sina egna kostnader genom att effektiviseringspotentialer realiseras. Samtliga länsstyrelser ska medverka i och bidra med finansiering för de gemensamma utvecklingsprojekten. För att stärka det gemensamma utvecklingsarbetet avsätts 30 miljoner kronor inom anslaget 5:1. Medlen disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Utvecklade former för administrativ samordning mellan länsstyrelserna är etablerade för IT-verksamhet, ekonomiadministrativa rutiner och löneadministration. Konsolideringen av dessa verksamheter ska leda till att verksamheternas kostnader minskar. De förslag till nyckeltal som presenteras i länsstyrelsernas redovisning till regeringen (dnr Fi2009/7323) ska under 2010 användas för analys och uppföljning av effekterna av de gemensamma utvecklingsprojekt som är etablerade. Nyckeltalen ska utformas så att de möjliggör framtagande av kvantifierbara mål och jämförelser med andra myndigheter.

Länsstyrelserna ska redovisa hur det gemensamma utvecklingsarbetet bedrivits och vilka effekter som uppnåtts. För IT-verksamheten, EA-samordningen och löneadministrationen ska länsstyrelserna redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska verksamheternas totala kostnader. Länsstyrelserna ska också redovisa en plan för det fortsatta arbetet. Planen ska omfatta såväl konsolidering av etablerade verksamheter som utveckling av samordning inom fler områden.

Länsstyrelsernas arbete inom e-förvaltning ska beakta den strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning som lämnats av Delegationen för E-förvaltning (SOU 2009:86). En flerårig handlingsplan för länsstyrelsernas arbete med e-förvaltning ska redovisas.

Redovisningen samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Redovisning ska ske i en samlad rapport till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2010.   

Redovisning av verksamhetskostnader m.m.

84. Länsstyrelserna ska redovisa verksamhetskostnader och årsarbetskrafter under 2008–2010 fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS), på nivå två (VÄS 20, 21, osv). Den andel av kostnaderna som finansieras från anslag 5:1 ska anges per verksamhetsområde. För 2010 ska även OH-kostnader redovisas per verksamhetsområde. Verksamhetskostnaderna ska överensstämma med de som anges i resultaträkningen. Länsstyrelserna ska vidare redovisa kostnader för representation och lokaler. Redovisningen ska göras i en för länsstyrelserna enhetlig struktur. Redovisningens närmare utformning ges enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 

Ärendehandläggning

85. Länsstyrelsernas verksamhet ska kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning. Länsstyrelserna ska redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att utveckla service, information och handläggning av ärenden. Därutöver ska Länsstyrelsen i Jämtlands län samordna en lägesrapport om länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsarbete beträffande handläggningstider. Redovisningen ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni.

86. Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2009 (uppdrag nr 88 och 90) ska länsstyrelserna i respektive verksamhetsplan för 2010 ange mål för handläggningstider för ett urval av ärendegrupper. Målen för ärenden som handläggs vi s.k. e-tjänster ska vara identiska för samtliga länsstyrelser. Urvalet av ärendegrupper har enligt uppdragen tagits fram av Länsstyrelsen i Hallands län och målen för handläggningstider för ärenden som handläggs via s.k. e-tjänster har fastställts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelserna ska redovisa i vilken omfattning uppställda mål för handläggningstiderna har uppnåtts och orsaker till eventuella större avvikelser från dessa. 

87. Länsstyrelserna ska redovisa statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestatistik (VÄS), motsvarande strukturen i tabell D i bilaga 3 i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2009. Redovisningen ska ske i en för länsstyrelserna enhetlig struktur. Redovisningens närmare utformning ges enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 

Redovisning av prognoser

88. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2010–2013 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.  

Minskat kreditutnyttjande m.m. 

89. Länsstyrelserna i Blekinge, Gävleborgs och Norrbottens län ska var och en redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska minska kreditutnyttjandet och bedriva verksamheten inom beräknade anslagsramar. Uppdraget ska redovisas i särskild ordning i samband med budgetunderlaget.

Radiokommunikationssystemet Rakel

Länsstyrelserna ska, med nedan angivna undantag, var och en betala
100 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelsen i Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Gotlands län ska var och en betala 50 000 kronor. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Överföring av verksamheter till Transportstyrelsen

Med anledning av vad regeringen föreskriver och tidigare beslutat beträffande överföring av länsstyrelsernas uppgifter rörande körkort och yrkestrafik till Transportsstyrelsen gäller följande. Överlåtelse av länsstyrelsernas tillgångar och skulder till Transportstyrelsen ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kvarvarande avtal ska omförhandlas eller överföras. Tidpunkt för överlåtelse sker enligt överenskommelse mellan berörda myndigheter, dock senast den 31 december 2010. Detta omfattar också det per den 31 december 2009 ackumulerade över- eller underskott som uppstått i den till Transportstyrelsen överförda avgiftsfinansierade verksamheten.

Balanserad semesterlöneskuld avseende överförd verksamhet som upparbetats under 2009 och som anslagsavräknats ska överföras av länsstyrelserna till Transportstyrelsen senast den 31 mars 2010. 

Transportstyrelsen ska lämna ersättning på 40 000 000 kronor för kostnader avseende omställning och avveckling av länsstyrelsernas verksamhet. Beloppet utbetalas till Länsstyrelsen i Stockholms län med en tolftedel per månad. Medlen utbetalas till övriga länsstyrelser i särskild ordning.

Överföring av verksamheter till Socialstyrelsen

Överlåtelser till Socialstyrelsen av tillgångar och skulder som kan hänföras till länsstyrelsernas tillsynsverksamhet av Socialtjänsten ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Balanserad semesterlöneskuld avseende ovanstående som upparbetats under 2009 och som anslagsavräknats skall utbetalas av länsstyrelserna till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2010.

Regeringens uppdrag den 24 april 2008 nr III:8 (dnr S2008/3958/ST) att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården 2008–2010 ändras så att uppdraget från och med den 1 januari 2010 i sin helhet ska bedrivas av Socialstyrelsen. I och med att tillsynen övergår till Socialstyrelsen ska den dokumentation som tagits fram inom ramen för uppdraget överlämnas till styrelsen. Medel som inte har utnyttjats under den tid som länsstyrelserna haft uppdraget ska redovisas och betalas in till Kammarkollegiet (plusgiro 950655-1) under 2010, dock senast den 1 mars 2010. Bilagan till beslutet om fördelning av medel till länsstyrelserna upphävs samtidigt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län246 405
ap.1Stockholms län (ram)246 405
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län79 102
ap.2Uppsala län (ram)79 102
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län72 827
ap.3Södermanlands län (ram)72 827
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län100 599
ap.4Östergötlands län (ram)100 599
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län122 909
ap.5Jönköpings län (ram)122 909
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län67 673
ap.6Kronobergs län (ram)67 673
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län80 018
ap.7Kalmar län (ram)80 018
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län51 123
ap.8Gotlands län (ram)51 123
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län59 635
ap.9Blekinge län (ram)59 635
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län207 165
ap.10Skåne län (ram)207 165
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län98 140
ap.11Hallands län (ram)98 140
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län280 747
ap.12Västra Götalands län (ram)280 747
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län90 731
ap.13Värmlands län (ram)90 731
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län82 074
ap.14Örebro län (ram)82 074
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län72 465
ap.15Västmanlands län (ram)72 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län90 285
ap.16Dalarnas län (ram)90 285
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län87 263
ap.17Gävleborgs län (ram)87 263
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län84 970
ap.18Västernorrlands län (ram)84 970
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län85 594
ap.19Jämtlands län (ram)85 594
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län107 512
ap.20Västerbottens län (ram)107 512
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län116 005
ap.21Norrbottens län (ram)116 005
Disponeras av Kammarkollegiet20 000
ap.23Länsstyrelserna m.m. - del till KAMK (ram)20 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 000
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 000

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 853 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 853 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 853 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Östergötlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 492 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jönköpings län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 051 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kronobergs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 444 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 201 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 853 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 741 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 853 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 20 000 000 kronor för länsstyrelsernas handläggning av vindkraftsärenden. Medlen ska av Länsstyrelsen i Hallands län fördelas till länsstyrelserna utifrån ett ansökningsförfarande.  

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 6 945 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 609 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 175 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 1 865 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Örebro län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 472 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 2 486 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Gävleborgs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 108 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

ap.23 Länsstyrelserna m.m. - del till KAMK

Under våren 2010 ska 16 000 000 kronor fördelas efter Jordbruksverkets beslut om kontrollfrekvenser. Under 2010 ska 4 000 000 kronor fördelas efter beslut om ökade kontroller eller ökad ärendemängd. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.19 8563 %0
ap.23 1643 %0
ap.32 9133 %0
ap.44 0243 %0
ap.54 9163 %0
ap.62 7073 %0
ap.73 2013 %0
ap.82 0453 %0
ap.92 3853 %0
ap.108 2873 %0
ap.113 9563 %0
ap.1211 2303 %0
ap.133 6293 %0
ap.143 2833 %0
ap.152 8993 %0
ap.163 6113 %0
ap.173 4913 %0
ap.183 3993 %0
ap.193 4243 %0
ap.204 3003 %0
ap.214 6403 %0
ap.226743 %0
ap.230Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 970
2010-02-254 970
2010-03-254 970
2010-04-254 970
2010-05-254 970
2010-06-254 970
2010-07-254 970
2010-08-254 970
2010-09-254 970
2010-10-254 970
2010-11-254 970
2010-12-254 965
Summa59 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 524
2010-02-257 524
2010-03-257 524
2010-04-257 524
2010-05-257 524
2010-06-257 524
2010-07-257 524
2010-08-257 524
2010-09-257 524
2010-10-257 524
2010-11-257 524
2010-12-257 521
Summa90 285
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 260
2010-02-254 260
2010-03-254 260
2010-04-254 260
2010-05-254 260
2010-06-254 260
2010-07-254 260
2010-08-254 260
2010-09-254 260
2010-10-254 260
2010-11-254 260
2010-12-254 263
Summa51 123
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 272
2010-02-257 272
2010-03-257 272
2010-04-257 272
2010-05-257 272
2010-06-257 272
2010-07-257 272
2010-08-257 272
2010-09-257 272
2010-10-257 272
2010-11-257 272
2010-12-257 271
Summa87 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 178
2010-02-258 178
2010-03-258 178
2010-04-258 178
2010-05-258 178
2010-06-258 178
2010-07-258 178
2010-08-258 178
2010-09-258 178
2010-10-258 178
2010-11-258 178
2010-12-258 182
Summa98 140
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 133
2010-02-257 133
2010-03-257 133
2010-04-257 133
2010-05-257 133
2010-06-257 133
2010-07-257 133
2010-08-257 133
2010-09-257 133
2010-10-257 133
2010-11-257 133
2010-12-257 131
Summa85 594
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2510 242
2010-02-2510 242
2010-03-2510 242
2010-04-2510 242
2010-05-2510 242
2010-06-2510 242
2010-07-2510 242
2010-08-2510 242
2010-09-2510 242
2010-10-2510 242
2010-11-2510 242
2010-12-2510 247
Summa122 909
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 668
2010-02-256 668
2010-03-256 668
2010-04-256 668
2010-05-256 668
2010-06-256 668
2010-07-256 668
2010-08-256 668
2010-09-256 668
2010-10-256 668
2010-11-256 668
2010-12-256 670
Summa80 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-255 639
2010-02-255 639
2010-03-255 639
2010-04-255 639
2010-05-255 639
2010-06-255 639
2010-07-255 639
2010-08-255 639
2010-09-255 639
2010-10-255 639
2010-11-255 639
2010-12-255 644
Summa67 673
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-259 667
2010-02-259 667
2010-03-259 667
2010-04-259 667
2010-05-259 667
2010-06-259 667
2010-07-259 667
2010-08-259 667
2010-09-259 667
2010-10-259 667
2010-11-259 667
2010-12-259 668
Summa116 005
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2517 264
2010-02-2517 264
2010-03-2517 264
2010-04-2517 264
2010-05-2517 264
2010-06-2517 264
2010-07-2517 264
2010-08-2517 264
2010-09-2517 264
2010-10-2517 264
2010-11-2517 264
2010-12-2517 261
Summa207 165
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2520 534
2010-02-2520 534
2010-03-2520 534
2010-04-2520 534
2010-05-2520 534
2010-06-2520 534
2010-07-2520 534
2010-08-2520 534
2010-09-2520 534
2010-10-2520 534
2010-11-2520 534
2010-12-2520 531
Summa246 405
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 069
2010-02-256 069
2010-03-256 069
2010-04-256 069
2010-05-256 069
2010-06-256 069
2010-07-256 069
2010-08-256 069
2010-09-256 069
2010-10-256 069
2010-11-256 069
2010-12-256 068
Summa72 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 592
2010-02-256 592
2010-03-256 592
2010-04-256 592
2010-05-256 592
2010-06-256 592
2010-07-256 592
2010-08-256 592
2010-09-256 592
2010-10-256 592
2010-11-256 592
2010-12-256 590
Summa79 102
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 561
2010-02-257 561
2010-03-257 561
2010-04-257 561
2010-05-257 561
2010-06-257 561
2010-07-257 561
2010-08-257 561
2010-09-257 561
2010-10-257 561
2010-11-257 561
2010-12-257 560
Summa90 731
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 959
2010-02-258 959
2010-03-258 959
2010-04-258 959
2010-05-258 959
2010-06-258 959
2010-07-258 959
2010-08-258 959
2010-09-258 959
2010-10-258 959
2010-11-258 959
2010-12-258 963
Summa107 512
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 081
2010-02-257 081
2010-03-257 081
2010-04-257 081
2010-05-257 081
2010-06-257 081
2010-07-257 081
2010-08-257 081
2010-09-257 081
2010-10-257 081
2010-11-257 081
2010-12-257 079
Summa84 970
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 039
2010-02-256 039
2010-03-256 039
2010-04-256 039
2010-05-256 039
2010-06-256 039
2010-07-256 039
2010-08-256 039
2010-09-256 039
2010-10-256 039
2010-11-256 039
2010-12-256 036
Summa72 465
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2523 396
2010-02-2523 396
2010-03-2523 396
2010-04-2523 396
2010-05-2523 396
2010-06-2523 396
2010-07-2523 396
2010-08-2523 396
2010-09-2523 396
2010-10-2523 396
2010-11-2523 396
2010-12-2523 391
Summa280 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-256 840
2010-02-256 840
2010-03-256 840
2010-04-256 840
2010-05-256 840
2010-06-256 840
2010-07-256 840
2010-08-256 840
2010-09-256 840
2010-10-256 840
2010-11-256 840
2010-12-256 834
Summa82 074
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 383
2010-02-258 383
2010-03-258 383
2010-04-258 383
2010-05-258 383
2010-06-258 383
2010-07-258 383
2010-08-258 383
2010-09-258 383
2010-10-258 383
2010-11-258 383
2010-12-258 386
Summa100 599
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-14 862-5 2620-20 12420 1240
Registreringsavgift för jaktområden137-2871 4621 734-272-422
Alkolås1 53314401 677-1 6770
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)4 2833 40307 686-7 6860
Övrig offentligrättslig verksamhet86115 3885 37711108
Djur och lantbruk (förprövning djurstallar, avgift för extra kontroller m.m.)-5 124-3452 5902 950-360-5 829
Summa-13 947-2 3369 440-70010 140-6 143
Uppdragverksamhet
Intäkter resurssamverkan2 023-1 436197 525197 575-50537
Övrig uppdragsverksamhet-306015 42515 4250-306
Skoglig verksamhet698-38838 82538 553272582
Fjällförvaltning5 621-8002 4003 600-1 2003 621
Summa8 036-2 624254 175255 153-9784 434
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322007707777
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391001001010
Expeditions- och ansökningsavgifter25110026 004026 00426 004
Avgifter vid Bergsstaten2528002902929
Miljöskyddsavgifter25370082 300082 30082 300
Täktavgift25390017 700017 70017 700
Övriga offentligrättsliga avgifter25520012 675012 67512 675
Övriga inkomster av statens verksamhet2811008 57208 5728 572
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136005005050
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137008008080
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-200663120040 410040 41040 410
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-200664120012 955012 95512 955
Lotteriavgifter9455006490649649
Sanktionsavgifter m.m.2714008 59008 5908 590
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–20066122008 00008 0008 000
Övrigt63130060 000060 00060 000
Summa00278 1010278 101278 101
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2010 och i bilaga 7 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2008 avser ackumulerat utfall.  

1. Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

3. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

4. Avgiftsinkomster enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

5. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2010 och i bilaga 8 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Länsstyrelserna ska med undantag från bestämmelserna i 3 kap. 1 § första stycket, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i sina årsredovisningar endast redovisa för uppgifterna i 2 § och 5 § punkterna 3 och 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. För återrapportering enligt regleringsbrevet gäller anvisningar i avsnittet Organisationsstyrning och i bilaga 3. I vissa fall anges att redovisning endast behövs för 2010, vilket i detta avseende innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 5 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2010 per anslagspost. För år 2010 tillämpas fördelningsmodellen fullt ut. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen. I bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. 

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 244 950 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 182 850 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) ska bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften ska tillämpas på länsstyrelserna under 2010 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt. Övriga delegationer regleras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften ska tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Oskar Thorslund
Kopia till

Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet/FH och ST
Finansdepartementet/BA och BO
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet/DL, JFS och LB
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/E, ENT, ITP, Mk, RT och KLS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ DISK, IU och JÄM
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Valmyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Fiskeriverket
Sametinget
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Transportstyrelsen
Konkurrensverket
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Diskrimineringsombudsmannen
Riksantikvarieämbetet
Arbetsförmedlingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 6, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fi2009/7547
Fi2009/7104
Fi2009/4843
Fi2009/4702
Fi2009/4507
Fi2009/4087
Fi2008/5916

Senast uppdaterad: