Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2009-12-03
UF2009/79968/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123, prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UU1, rskr. 2008/09:122, prop. 2008/09:99, utg.omr. 07, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Förutom relevanta regeringsbeslut ska Sidas verksamhet särskilt vägledas av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4) samt regeringens skrivelse Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89)    

Sida ska redovisa myndighetens verksamhet i enlighet med vad som framgår i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen för 2009 ska Sida redovisa och kommentera myndighetens verksamhetsnära prestationer i enlighet med de uppgifter som framgår av 2-3 §§, förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I en bilaga till årsredovisningen ska Sida redovisa biståndets resultat, d.v.s. prestationer och effekter av den verksamhet som Sida stödjer, i enlighet med regeringens anvisningar. Sida ska även rapportera i enlighet med regleringsbrevets återrapporteringskrav.   

1

Mål och återrapporteringskrav

Regeringens prioriteringar

Sida ska redovisa

 • hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) fått genomslag i myndighetens verksamhet,  
 • hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89) med fokus på de sex globala utmaningarna (förtryck, ekonomiskt utanförskap, migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, konflikter och sviktande situationer, smittsamma sjukdomar och andra hälsohot), och   
 • hur Sida genomför och följer upp de delar av regeringens särskilda satsningar i budgetpropositionen för 2009 (demokratisering och yttrandefrihet, klimat, mödrahälsovård, lindra effekterna av höjda livsmedelspriser) som myndigheten ansvarar för.   

Utöver detta ska Sida redovisa

 • hur den av regeringen uttalade grundläggande förutsättningen för fattigdomsbekämpning i form av att skapa förutsättningar för ökad ekonomisk tillväxt i fattiga länder genom näringsliv, handel och investeringar har fått genomslag i myndighetens verksamhet. Sida ska även redovisa hur myndigheten har implementerat redovisad plan för hur myndigheten arbetar med handelsaspekter i biståndssamarbetet samt vilka effekter den fått för verksamheten.

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och i genomförandet av utvecklingssamarbetet

Sida ska 

 • bli mer resultatinriktat i genomförandet av utvecklingssamarbetet,
 • öka andelen programstöd,
 • inom ramen för det kvarvarande projektstödet öka andelen som använder samarbetsländernas system,  
 • minska antalet biståndsinsatser, 
 • öka insatsavtalens medianlängd och medellängd,
 • öka insatsavtalens medianvolym och medelvolym.

Sida ska redovisa

 • åtgärder och resultat med avseende på ovanstående,
 • resultat i relation till indikatorer i Parisdeklarationen och Sidas prioriterade mål med avseende på Parsdeklarationen för samarbetsländer i kategori 1-3.
 • övriga åtgärder för att öka effektiviteten och kvaliteten i förvaltningen och genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Stöd, samverkan och rådgivning

Sida ska

 • delta i genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap,  
 • delta i arbetet med European Development Days (EDD), inkl. att ansvara för utställningsdelen under EDD,  
 • tillsammans med Nutek samt Sveriges Kommuner och Landsting sprida erfarenheter från EU-finansierade samverkansaktiviteter i Östersjöområdet. 
 • aktivt delta i styrningen av den nordiska MR-fonden i Världsbanken samt samråda med UD inför givarmötena samt om arbetsprogrammen och fondens budget.

Återrapportering

Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet främjat kunskapsutbyte och bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella och gränsöverskridande program i Östersjöområdet.  

Redovisning av kostnader m.m.

Sida ska redovisa kostnader

 • i enlighet med tabell 1-22 och bilaga 1-3 i Sidas årsredovisning för 2007,   
 • per tematiskt område [1], 
 • för Sidas Östersjöteam redovisa, analysera och kommentara kostnader per sektor, land samt per samarbetspartner (enskilda organisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser),  
 • som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret: Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner.  

Sida ska även redovisa förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet   

 • totalt samt per tematiskt område, biståndsform, , huvudsektor [2] och strategistyrd verksamhet [3].

                          ——————————————————————-

[1] Med tematiskt område avses demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, social utveckling och trygghet (inkl. hiv/aids), miljö- och klimat, ekonomisk tillväxt (inkl. handel och utveckling), säkerhet och utveckling, humanitärt bistånd och forskningssamarbete.

[2] Avser huvudsektorer enligt Sidas klassificeringssystem.  

[3] Med strategistyrd verksamhet menas samarbetsstrategi för land eller region, humanitära insatser, konflikthantering, stöd till Enskilda organisationer, globala utvecklingsinsatser, forskningssamarbete och informationsinsatser.    

Upphandling

Sidas upphandling ska präglas av konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer enligt gällande regelverk och riktlinjer för upphandling av konsulttjänster.

Sida ska redovisa utvecklingen av myndighetens upphandling av tjänster i konkurrens jämfört med Sidas köp av tjänster från andra myndigheter. 

Utgiftsprognoser 2009-2012

Sida ska till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslagsnivå för år 2008-2011 i Hermes för samtliga anslag myndigheten disponerar. För år 2008 ska Sida redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid följande tidpunkter: 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna för icke ODA-länder ska särredovisas.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Fältfokus

Sida ska jämfört med 2008 ha en större andel av sin personal i fält 2009.

Sida ska redovisa hur myndigheten har ökat andelen utlandsstationerad personal i förhållande till totalt anställda samt hur myndigheten under åren 2010 och 2011 avser fortsätta öka andelen utlandsstationerade. Sida ska även redovisa kostnader för detta samt vilka omprioriteringar som därmed har gjorts.       

3

Uppdrag

Policys och strategier

Sida ska under 2009 inkomma med underlag till policys och förslag till strategier inom de områden som listas nedan. Regeringen kommer under 2009 att förtydliga uppdragen.   

Policys

- Handelsrelaterat bistånd

- Klimat och utveckling 

- Miljö och utveckling

- Migration och utveckling

-Demokrati och mänskliga rättigheter 

-Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen

Samarbetsstrategier

-Georgien

-Turkiet

-Irak

-Burma

-Strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara. Enligt regeringsbeslut den 11 juni 2009 ska Sida till regeringen återrapportera uppdraget att utarbeta förslag till samarbetsstrategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara senast den 31 oktober 2009. Tidpunkten för återrapporteringen av uppdraget förlängs härmed till den 31 december 2009.     

-Regional strategi för Latinamerika

-Landstrategin för Uganda för perioden 2001-2005 (UD2000/1505/AF), som har förlängts att gälla till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 30 juni 2009.

-Landstrategin för utvecklingssamarbetet med Namibia (UD2004/15064/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 30 juni 2009 , förlängs att gälla till och med 31 december  2009.

-Landstrategin för utvecklingssamarbetet med Sydafrika (UD2004/31413/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 30 juni 2009 , förlängs att gälla till och med 31 december 2009.

-Förhållningssättet för utvecklingssamarbetet med Somalia (UD2007/5267/AF), som har förlängts att gälla fram till och med 31 december 2008, förlängs att gälla till och med 31 december 2009.

-Sida ska under 2009 inleda arbetet med att ta fram ett förslag till utfasningsstrategi för Makedonien. Regeringen avser att återkomma med ett uppdrag till Sida att utarbeta en utfasningsstrategi för Makedonien i början av 2010.  

Mål- och resultatstyrningssystem

Sida ska snarast införa ett enhetligt mål- och resultatstyrningssystem, inkl. system för bedömning av myndighetens biståndsinsatser samt för systematiska riskanalyser. Sida ska senast den 30 september 2009 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa hur genomförandet fortskrider.

Utvecklingssamarbetets resultat

Sidas ska under 2010 i en särskild bilaga till årsredovisningen för 2009 redovisa resultatet av det bilaterala utvecklingssamarbetet. Regeringen kommer under 2009 att förtydliga uppdraget.

I regeringsbeslut den 9 juli 2009 (UF2009/43965/USTYR) förtydligade regeringen uppdraget och gav anvisningar till Sidas redovisning om biståndets resultat. Med denna regleringsbrevsändring ändras regeringsbeslutet för punkterna c) och d) avseende redovisningen om miljö och klimat i enlighet med nedanstående text.

 1. Avsnittet om miljö och klimat ska bestå av följande delar      

c) fördjupad redovisning, analys och bedömning av resultatet av 25 slumpmässigt utvalda insatser inom områdena miljöförvaltning, energi, vatten samt jord- och skogsbruk. Sida ska göra en avgränsning av populationen för det slumpmässiga urvalet. Avgränsningen bör göras med avseende på insatsernas omfattning i kronor (en lägstanivå) samt start och slutdatum. Sida bör själva välja ett rimligt datum för när urvalet ska ske. Eventuella resultat som inkommer efter det datumet ska inkluderas i redovisningen. Redovisningen ska innehålla insatsernas mål, totalkostnad, Sidas andel av kostnaden, prestationer, effekter på kort och lång sikt. Fokus i redovisningen ska i möjligaste mån ligga på de mer långsiktiga effekterna av verksamheten. Eventuella effekter på klimatförändringarna samt på möjligheterna till klimatanpassning ska särskilt uppmärksammas.

d) Resultaten av Sidas påverkansarbete på inom delområdena verksamma multilaterala organisationer och Europeiska kommissionen ska analyseras och bedömas.

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Med anledning av riksadagens beslut med anledning av förslagen i regeringens proposition Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (prop. 2008/09:28, bet. 2008/09:SoU3, rskr. 2008/09:38) ska Sida senast den 15 april 2009 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa en plan för hur myndigheten avser säkerställa att beaktandet av mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning inkluderas i Sidas interna arbete samt i det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Kostnader kopplade till finansiellt villkor

Sida ska senast den 30 juli 2009 redovisa de kostnader som per den 30 juni 2009 har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret "Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost."

Intern styrning och kontroll

Riksrevisionen har genomfört den årliga revisionen av statliga myndigheters årsredovisning. Med anledning av brister i intern styrning och kontroll har Riksrevisionen avgivit revisionsberättelse med invändning för Sida. Myndigheten har svarat på Riksrevisionens iakttagelser och fastställt en åtgärdsplan.

Sida ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister Riksrevisionen uppmärksammar och säkerställa att bristerna inte återupprepas i kommande granskningar. Sida ska snarast införa system för att leva upp till bestämmelserna i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Sida ska återrapportera vidtagna åtgärder samt hur myndigheten säkerställer att vidtagna åtgärder ger resultat. Sida ska rapportera uppdraget till Regeringskansliet (UD) senast den 31 december 2009, med en delrapportring den 15 september 2009.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete15 835 000
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)2 660 000
ap.2Informationsinsatser (ram)35 000
ap.3Globala utvecklingsinsatser (ram)2 318 000
ap.5Stöd till enskilda organisationer (ram)1 295 000
ap.6Asien (ram)1 785 000
ap.7Latinamerika (ram)867 000
ap.9Afrika (ram)4 841 820
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)495 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)138 180
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)128 180
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)10 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)1 000 000
ap.33U-krediter (ram)0
ap.22Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram)100 000
ap.23Miljölån (ram)300 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för samtliga anslagsposter under 1:1 

 • Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. 
 • Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande.
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.  
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.  
 • Sida får disponera 5 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 5 718 700 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier.

 • Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9, 17 respektive 26.1. Kredit som överstiger 150 000 000 kronor ska dock underställas regeringens prövning. Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".  

 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.

 • Strategier och rådsslutsatser som antagits inom EU ska följas. 

 • Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, i avvaktan på regeringsbeslut.

 • När det gäller reformen om ett starkt FN på landnivå ska Sida stödja FN:s gemensamma program i de länder som ansluter sig till reformprocessen. Sida kan i berörda länder överväga bidrag till den fond som upprättats för att finansiera det gemensamma programmet under förutsättning att bidragen faller inom ramen för beslutad bilateral samarbetsstrategi. Insatserna ska belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26. I de övriga länder där Högnivåpanelen för systemkoherens rekommendationer om systemkoherens genomförs ska Sida endast finansiera sådana FN-insatser på landnivå som är tydligt överenskomna inom det för FN gemensamma landprogrammet. Detta krav gäller dock inte insatser som finansieras via anslagsposten 1, Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. 
 • Följande insatser ska i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9, 17 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1: insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar; insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer; insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer; insatser som främjar fred och säkerhet, inkl. FN:s säkerhetsresolutioner 1325 och 1820 om kvinnor respektive sexuellt våld samt 1612 om barn i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, t.ex. dialog, försoningsprocesser, DDR samt minhantering; insatser för reformering av säkerhetssektorn; insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer.
 • Handelsrelaterade insatser ska ske i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat bistånd och belasta anslagsposterna 3, 6, 17, 7, 9 och 26. 
 • Med anledning av pågående översyn i frågan om överföring av biståndsmedel genom vissa fonder ska Sida tills vidare undvika att fatta beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd. Undantag från denna restriktion gäller fonder och andra juridiska institutioner under Världsbanken, IFC, EBRD, AsDB, ADB, IDB, UN, Nordiska investeringsbanken, Nordic Development Fund, fonder skapade för global givarsamordning där fonden inte bedriver affärsverksamhet, t.ex. Globala fonden, samt mindre icke-statliga och icke-vinstdrivande institutioner som bedriver verksamhet som är allmännyttig (enskilda organisationer).

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

 • Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till humanitära insatser. Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.
 • Högst 300 000 000 kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för den konfliktrelaterade verksamheten ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). 

ap.2 Informationsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.  

ap.3 Globala utvecklingsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till globala utvecklingsinsatser. Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.

ap.5 Stöd till enskilda organisationer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR).   

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.  

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.  

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete906 475
ap.1Sida (ram)906 475

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

 • Belopp för icke ODA-länder ska vara högst 20 300 000 kronor, varav högst 15 300 000 kronor får användas för Sidas Östersjöteam. Redovisningen ska uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder. 
 • Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden ska en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti ska belasta anslaget 1:2 ap.1 Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sidas skrivelse den 4 maj 1984.  

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 301 000
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 301 000

Villkor för anslag 2:1

ap.6 Reformsamarbete i Östeuropa

 • Medlen under anslagsposten får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.   
 • Medlen ska användas i enlighet med av regeringen fastställda strategier eller motsvarande.
 • Sida får inom ramen för insatser av regional karaktär även finansiera verksamhet i Centralasien.  
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.  
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och UD.  
 • Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande.  
 • Sida får använda 50 000 000 kronor för finansiering av enskilda organisationers verksamhet, i enlighet med det mål och de villkor som anges för anslagsposten 1:1.5.  
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.

 • För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.

 • Krediter får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet.    
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete70 168
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)70 168
ap.1.1Sidas Östersjöteam (ram)24 168
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)33 000
ap.1.3Samarbete inom området mänskliga rättigheter (ram)13 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.1 Sidas Östersjöteam

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg, Leningrads- och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet, sociala området samt inom civil säkerhet samt för insatser med syfte att förbereda och underlätta genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet

Medlen ska främst avse investeringar i nordvästra Ryssland.  

ap.1.3 Samarbete inom området mänskliga rättigheter

Medlen ska i första hand användas för insatser i norra Kaukasus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.103 %0
ap.1.203 %0
ap.1.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1015 9600
ap.201 0050
ap.30150 0000
ap.5037 3500
ap.6051 3000
ap.7050 0000
ap.9075 0000
ap.17025 0000
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.26.103 1200
ap.26.202 1600
ap.32028 5000
ap.33000
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.127 1943 %9 296
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.91:1 ap.114 927
8:1 ap.91:1 ap.327 188
8:1 ap.91:1 ap.63 456
8:1 ap.91:1 ap.714 150
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
8:2 ap.21:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.110 00010 00002012
ap.1.265 00025 00040 0002012
ap.1.320 00010 00010 0002012
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1800 000650 000150 0002016
ap.210 00010 00002016
ap.33 500 0001 600 0001 900 0002016
ap.53 000 000900 0002 100 0002016
ap.64 000 0001 300 0002 700 0002016
ap.71 300 000400 000900 0002016
ap.911 000 0003 800 0007 200 0002016
ap.171 000 000350 000650 0002016
ap.22300 000100 000200 0002016
ap.23800 000150 000650 0002016
ap.26.1130 00060 00010 9782016
ap.321 700 000700 0001 000 0002016
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.62 350 0001 000 0001 300 0002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnen 'Infriade förpliktelser' anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas att bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)28 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2575 540
2009-02-2575 540
2009-03-2575 540
2009-04-2575 540
2009-05-2575 540
2009-06-2566 244
2009-07-2575 540
2009-08-2575 540
2009-09-2575 540
2009-10-2575 540
2009-11-2575 540
2009-12-2575 535
Summa897 179
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 • Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.  
 • Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).    

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

SB
Presschefen UD
UD-RS
UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EKO
UD-EU
UD-FIM
UD-FMR
UD-IH
UD-MENA
UD-MK
UD-MU
UD-NIS
UD-PIK
UD-UP
Fi-BA
Fi-IA
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB