Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2009-12-10
U2009/6689/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet115 349
ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (ram)23 671
ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (ram)10 296
ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (ram)4 928
ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (ram)3 769
ap.5Svenska Barnboksinstitutet (ram)6 465
ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (ram)4 483
ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (ram)19 100
ap.10Bidrag till Stiftelsen San Michele (ram)1 011
ap.11Nobelmuseum (ram)5 000
ap.12Vetenskap och allmänhet (ram)1 000
ap.13Till regeringens förfogande (ram)35 626
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 136
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 136

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas till akademiens verksamhet samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien ska före den 1 april 2010 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Utbildningsdepartementet.

ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska institutet i Rom.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska institutet i Athen.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Svenska Barnboksinstitutet.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen).

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska före den 1 april 2010 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Utbildningsdepartementet.

ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

Medlen från anslagsposten ska utbetalas kvartalsvis av Kammarkollegiet, efter rekvision från Institutet för framtidsstudier.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers grundläggande förmögenhet
(2 000 000 kr) - omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2008 - ska vara nöjaktigt placerad och får inte tas i anspråk.

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen betald tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.10 Bidrag till Stiftelsen San Michele

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Stiftelsen San Michele.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.11 Nobelmuseum

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från Nobelmuseum.

Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

ap.12 Vetenskap och allmänhet

Medlen från anslagsposten ska utbetalas som ett engångsbelopp av Kammarkollegiet, efter rekvisition från den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.

Föreningen ska senast den 1 april 2010 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.13 Till regeringens förfogande

a) Medlen från anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Kammarkollegiet ska utbetala 1 350 000 kronor till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

c) Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala  1 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

d) Kammarkollegiet ska utbetala 5 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för rådets arbete med utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden.

e) Kammarkollegiet ska utbetala 2 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för deltagande i planering och genomförande av bl.a. pilotprojektet för forskning om Alzheimers sjukdom inom ramen för gemensamma program inom Europeiska unionen.

f) Kammarkollegiet ska utbetala 2 600 000 kronor till Rymdstyrelsen för verksamheten inom forskning.

g) Kammarkollegiet ska utbetala 100 000 kronor till Linklaters Advokatbyrå AB för förvärv av aktierna i ett aktiebolag. Förvärvet sker för bildandet av ett aktiebolag för den europeiska spallationskällan (ESS).

h) Kammarkollegiet ska utbetala 21 000 000 till Vetenskapsrådet för finansiering av svensk forskning vid den tyska synkrotronen Petra III.

i) Kammarkollegiet ska utbetala 350 000 kronor till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Medlen ska finansiera köp av advokattjänster för bildandet av ett aktiebolag för den europeiska spallationskällan (ESS).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.9283 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.133 4663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.8ram
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Rymdstyrelsen
Lunds universitet
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)