Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:44

2009-12-17
U2009/7241/SAM/IS (delvis)
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Sverige har en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken avseende perioden 2008–2013. Svenska Unescorådet ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Unescorådet ska i samverkan med berörda parter senast den 1 mars 2011 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för hur arbetet bedrivs i förhållande till den svenska Unescostrategin som regeringen beslutat (U2007/973/IS).

Svenska Unescorådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) skriftligt redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Svenska Unescorådet ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna för åren 2010-2014 ska lämnas senast:

18 januari,

25 februari,

6 maj,

29 juli, och  

28 oktober.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:2

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet33 826
ap.1Avgifter till Unesco m.m. (ram)30 326
ap.2Svenska Unescorådet (ram)3 500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Avgifter till Unesco m.m.

Medlen avser Sveriges medlemsavgift i Unesco. Vidare ska medlen finansiera avgifter som följer av Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM), avgifter till fonden kopplad till Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet samt avgifter till fonden kopplad till Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

ap.2 Svenska Unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Dessutom ska anslagsposten belasta kostnader för möten och resor. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten ska även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.11 0153 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Sara Sjölén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KV, KT, MFI, IS
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet