Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2009-12-17
Fö2009/1411/SUND
Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 22 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Riksdagen har beslutat om verksamhet för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Effektiv och god hushållning

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket,

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

3

Uppdrag

Särskild redovisning

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska senast den 14 maj 2010 redovisa hur inrättandet av myndighetens kansli och verksamhet har förlöpt tillsammans med information om ärendehantering och en kortfattad ekonomisk redovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:10

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten13 040
ap.10Nämnder m.m. - del till FUN (ram)13 040

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:10 Nämnder m.m.
ap.10391Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 087
2010-02-251 087
2010-03-251 087
2010-04-251 087
2010-05-251 087
2010-06-251 087
2010-07-251 087
2010-08-251 087
2010-09-251 087
2010-10-251 087
2010-11-251 087
2010-12-251 083
Summa13 040
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.10Nämnder m.m. - del till FUN

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Martin Talvik
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Försvarsdepartementet, EPS, MIL, SSK, SUND
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannen