Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-12-17
N2009/9606/MK
N2009/9750/KLS
(delvis)
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Patent- och registreringsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Vidare ska PRV verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)29 750
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent102 719-85 000233 000251 000-18 000-281
Varumärke/Mönster6 821-19 00048 00049 000-1 000-13 179
Namn-5 030-2 50011 00011 200-200-7 730
Periodisk skrift-3 393-2 0002 8004 100-1 300-6 693
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster2 236-1 00035 00035 00001 236
Summa103 353-109 500329 800350 300-20 500-26 647
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet 17 956 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA och SF
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket