Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2009-11-26
N2009/8616/IR
N2009/8907/KLS (delvis)
Banverket
Jussi Björlings väg 2
781 85 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. En uppföljning av anläggningskostnader för samtliga investeringsobjekt som ingått i den nationella banhållningsplanen ska redovisas. Uppföljningen ska göras samma år som objektet öppnats för trafik. Faktiska kostnader ska ställas mot beräknad kostnad i långsiktig plan och vid byggstart. Uppföljningen av de viktigaste effekterna ska göras av samtliga objekt i den nationella banhållningsplanen som har en tydligt avgränsbar effekt. Uppföljningen ska göras fem år efter det att objektet öppnats för trafik. Uppföljda effekter ska relateras till de effekter som motiverade objektets genomförande. Beräknade och uppföljda nettonuvärdeskvoter ska redovisas.

2. I årsredovisningen ska genomförda nyinvesteringar under 2009, ackumulerade investeringar, planerad total investering, genomförandegrad, betydande avvikelser från tidsplan eller förändrat innehåll analyseras och redovisas. Redovisningen ska ske per stråk i enlighet med banhållningsplanen.

3. Banverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

4. I Banverkets ledningsgrupper ska inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010.

5. Banverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna användbara för personer med funktionshinder. Banverket bör anpassa minst 40 stationer fram till utgången av 2010. Verket ska också avsätta 150 miljoner kronor ytterligare t.o.m. 2010 för ändamålet i enlighet med infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:35). Detta möjliggörs av den närtidssatsning för 2009 och 2010 som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009.

6. Banverket ska bedriva en extern uppdragsverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt ska redovisas.

7. Omfattningen av resultatenheternas verksamhet ska särredovisas från Banverkets verksamheter i övrigt. Resultatenheternas verksamhet ska redovisas i form av rörelsernas intäkter, kostnader och resultat uppdelat på interna uppdrag som inte är konkurrensutsatta, interna uppdrag som är konkurrensutsatta respektive externa uppdrag.

8. Banverket får på kommersiella villkor sälja administrativa tjänster och IT-tjänster till Svevia AB, Svevia Fastighet och Maskin AB samt Vectura Consulting AB.

9. Banverket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till tilldelat anslag och i förhållande till föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för åren 2009-2012. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska fördelas på månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas. Redovisning ska ske senast den 19 januari 2009, den 26 februari 2009, den 7 maj 2009, den 30 juli 2009 samt den 29 oktober 2009. Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

1. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ska i karta och förteckning definiera etapp 1 av det prioriterade nät som ska vara användbart för personer med funktionshinder senast 2010. Förteckningen ska innehålla de kvalitetsnivåer som ska gälla för respektive bytespunkt. Uppdraget ska genomföras av myndigheterna i samverkan och en gemensam rapport ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast de 29 maj 2009.

2. Banverket ska, i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i enlighet med rådets direktiv om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, genomföra ett identifieringsarbete av i Sverige potentiella europeiska kritiska infrastrukturer (ECI) inom järnvägstransportsektorn. Även potentiella ECI som finns i Sveriges närområde och som kan påverka Sverige vid bortfall ska beaktas. En redovisning av kartläggningsarbetet ska lämnas senast den 30 december 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3. Banverket ska effektivt förvalta statens järnvägsfastigheter. Fastigheter och anläggningar som inte är nödvändiga för järnvägsverksamhet eller av andra skäl inte behöver förvaltas av Banverket ska avvecklas genom försäljning eller överföring till annan statlig myndighet. Banverket ska redovisa en handlingsplan för verkets arbete i frågan senast den 31 mars 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Banverket ska verka för att trafikinformationen före, under och efter en järnvägstransport förbättras. Banverket ska efter samråd med berörda aktörer, redovisa en nulägesbeskrivning samt förslag till handlingsplan för verkets arbete med utveckling av trafikinformation senast den 30 oktober 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

5. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut i nödvändiga delar har regeringen för avsikt att avveckla Banverket som myndighet den 31 mars 2010.

Banverket ska förbereda avvecklingen av myndigheten samt bistå utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75) och utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikanalys (dir. 2009:76). Banverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredarna.

Banverket ska senast den 31 november 2009 och senast den 31 januari 2010 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur förberedelserna för avvecklingen fortskrider.

6. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut i nödvändiga delar har regeringen för avsikt att föra över verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion till ett eller flera av staten helägda aktiebolag den 1 januari 2010.

Banverket ska lämna utredaren med uppdrag att förbereda överförandet av verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion till ett eller flera av staten helägda aktiebolag (dir. 2009:77) de underlag utredaren behöver för uppdraget. Banverket ska även i övrigt bistå utredaren i förberedelserna inför bolagiseringen. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket776 368
ap.1Banverket (ram)776 368
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet24 868
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)24 868

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Banverket

Anslagsposten 1 får användas för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Från anslagsposten 3 får 500 000 kronor användas för att som ett led i planering och intern utveckling av Banverkets verksamhet, efter särskilt beslut av regeringen, bekosta förvärv av aktiebolag (publikt) i enlighet med propositionen 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion.

1:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Banverket15 565 249
ap.1Myndighetsutövning (ram)5 000
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)5 000
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)451 000
ap.3Sektorsuppgifter (ram)187 000
ap.4Banhållning (ram)14 024 249
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)8 315 000
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)5 334 249
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)375 000
ap.7Underskott myndighetskapital (ram)898 000
Disponeras av Riksgäldskontoret0
ap.6Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 314 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.3 Sektorsuppgifter

Från anslagsposten 3 betalas kostnader för åtgärder inom ramen för Banverkets sektorsansvar. Från anslagsposten betalas även kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Banverket utställt till Svedab.

2. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 80 000 000 kronor.

4. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

5. Delposten 4.1 finansierar statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

6. Delposten 4.1 får användas för utgifter i samband med bolagiseringen av Banverket Projektering. Banverket ska redovisa eventuellt underskott eller överskott till följd av bolagiseringen. 

ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning

1. Banverket ska från delposten 4.3 betala totalt 863 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

2. De ytterligare medel om 144 000 000 kronor som genom detta beslut tillförs anslagsposten med anledning av propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) ska användas till åtgärder på järnvägsinfrastrukturen som inriktas på brounderhåll och strömförsörjning.

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

1. Delposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

2. Banverket ska från delposten 4.4 betala hälften av den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Banverket ska från delposten 4.4 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 4.4 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.6 Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet

Medel från anslagsposten 6 får användas till kostnader för hantering av äldre garantier till Öresundsbrokonsortiet och disponeras av Riksgäldskontoret.

ap.7 Underskott myndighetskapital

Medlen på anslagsposten 7 avser tillskott till Banverkets myndighetskapital år 2009. Tillskottet ska användas för att täcka det underskott som beräknas uppstå då verksamheten vid Banverket produktion överförs till ett av staten helägt aktiebolag.

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Banverket193 504
ap.1Banverket (ram)193 504

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Vägverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Banverket: Administration
ap.120 0813 %0
ap.24613 %0
ap.30Allt0
1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.1.2500Allt0
ap.245 100Allt0
ap.318 700Allt0
ap.4.1831 500Allt0
ap.4.3533 425Allt0
ap.4.437 500Allt0
ap.60Allt0
ap.744 900Allt0
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.119 3503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
36:4 ap.61:4 ap.4.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.3127 00095 00032 000
ap.4.114 440 0001 384 00013 056 000
ap.4.33 506 0001 554 0001 952 000
ap.4.421 927 000926 00019 698 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2009 i fråga om ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 78 000 000 000 kronor efter år 2009. Bemyndigandet omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av järnvägar samt räntekostnader för bl.a. lånefinansierade investeringar ingår i bemyndiganderamen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)992 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 408 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)3 600 000
- varav INVESTERING3 600 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Banverket disponerar under budgetåret 2009 en låneram om 992 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar (produktionsutrustning).

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 408 600 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning ska särredovisas i Banverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Banverket disponerar övriga krediter om sammanlagt 3 600 000 000 kronor enligt villkor 1-3 nedan: 

1. För finansiering av investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

2. För investeringar i järnvägsprojekt som ingår i gällande planer eller som regeringen och riksdagen beslutat om på annat sätt. Upptagna lån började amorteras med start år 2005 och ska vara slutamorterade år 2015.

3. För de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

Övriga ekonomiska villkor

1. Banverket får finansiera investering i järnvägsanläggning med förskottering (lån) från kommuner eller enskilda i syfte att tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar i förhållande till gällande banhållningsplan. Detta gäller under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Summan av mottagna lån från kommuner, landsting och enskilda får inte vid något tillfälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagen för investeringar och länsinvesteringar. Förskottering av objekt vars byggkostnad som överstiger 20 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas 5 år i förhållande till plan. Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Banverket. För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet. Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras. Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Banverkets budget.

2. Banverket och Luftfartsverket ska förskottsvis och till lika delar löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift. 

3. Banverket och Luftfartsverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Banverkets anslag samt Luftfartsverket till lika delar. Riksgäldskontoret får debitera Banverket och Luftfartsverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin. 

4. Banverket och Vägverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras till lika delar lämna villkorade aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Banverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande hälften av erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Banverket årligen utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. 

5. Banverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

6. Från de av Banverket disponerade anslagen får - med den fördelning mellan anslagen som Banverket finner lämplig - betalas statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

7. Banverket disponerar högst ett belopp under anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 1 som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som redovisats mot inkomsttitel 6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk.

8. Banverket disponerar angiven anslagskredit beträffande anslagsposten 4 under anslag 1:4 med den fördelning på delposter som Banverket finner lämplig, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 247 593
2009-02-251 247 593
2009-03-251 247 593
2009-04-05144 000
2009-04-251 247 593
2009-05-251 247 593
2009-06-251 247 593
2009-07-251 247 593
2009-08-251 247 593
2009-09-251 247 593
2009-10-251 247 593
2009-11-251 247 593
2009-12-041 420 000
2009-12-251 247 598
Summa16 535 121
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Banverket
1:4 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:4 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:4 ap.3Sektorsuppgifter
1:4 ap.4.1Investeringar i nationell plan
1:4 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
1:4 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
1:4 ap.7Underskott myndighetskapital
1:16 ap.1Banverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Banavgifter00540 000540 00000
Uppdragsverksamhet
Teletjänster102 000-49 000213 000160 00053 000106 000
Entreprenad- och konsulttjänster135 000-104 000843 000821 00022 00053 000
Utbildning8 000-7 00026 00025 0001 0002 000
Materialservice och IT55 000-48 000300 000295 0005 00012 000
Elförsäljning001 011 0001 011 00000
Fastighetsförvaltning0030 00030 00000
Övrigt00120 000120 00000
Summa300 000-208 0002 543 0002 462 00081 000173 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas ska Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras18 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bidragsintäkter från anslag 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt samhällets krisberedskap beräknas till 18 000 000 kronor. Inkomsterna får användas till krisberedskap inom transportsektorn. Tidpunkter och villkor för utbetalningar samt rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2008 ska regleras i skriftlig överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs. 

b) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

c) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.

d) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev.

e) Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Ola Nordlander
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Tillväxtverket
Vägverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inlandsbanan AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Arlandabanan Infrastructure AB
Öresundsbro Konsortiet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Näringsdepartementet/RS
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/TR
Näringsdepartementet/KLS