Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2009-12-21
UF2009/83257/USTYR (delvis)
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

Utöver den återrapportering som följer av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten rapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Konflikförebyggande och medling

Akademin ska genom Konfliktförebyggandeprogrammet genomföra utbildningsverksamhet och bidra till kunskapsuppbyggnad, stärkt kapacitet och utvecklat internationellt samarbete rörande konfliktförebyggande- och medlingsverksamhet.

Återrapportering

Akademin ska redovisa bedömning av utfall och resultat i förhållande till ovan angivna mål. Resultatbedömingen ska åskådliggöras genom ett urval insatser och dessa ska omfatta mål, prestationer och resultat i form av effekter samt kostnader. 

Folke Bernadottesamlingarna

Akademin ska fortsätta utvecklingen av det digitala forskningsarkivet  (Folke Bernadottesamlingarna) över svenskt deltagande i internationella insatser. Samarbetslösningar rörande såväl kompletteringar som den fortsatta driften ska sökas med berörda svenska myndigheter och organisationer.

Återrapportering

Akademin ska redovisa sitt arbete med Folke Bernadottesamlingarna och i detta ingår att redogöra för hur långt projektet framskridit i utvecklingen samt vad som återstår för att projektet ska kunna slutföras.

Personalförsörjning och bidrag till internationella insatser

Akademin ska vid rekrytering av personal till den nationella resurspoolen för internationella insatser under 2010 särskilt fokusera på personer med kompetens inom följande områden: förvaltning och samhällstyrning, rättsstatsuppbyggnad, ledning och samverkan, politiska frågor, säkerhetssektorreform, avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, konfliktförebyggande, medling, mänskliga rättigheter och genderfrågor. Resurspoolen ska bestå av personalkategorier för vilka det inte finns någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie arbetsgivaransvar.

Akademin ska genomföra grundutbildning för personal i den nationella resurspoolen och insatsförberedande utbildning för uttagen personal. I detta ingår att utveckla och anpassa formerna för utbildning och förberedelser.

Akademin ska i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och
intresserade organisationer som har register- och utsändande funktion
tillgodose att kunskaper och vunna erfarenheter inom området tillvaratas på ett systematiskt vis och i nära samverkan med andra berörda myndigheter främja kunskaps,- utbildnings,- och erfarenhetsomhändertagande och metodutveckling inom
verksamhetsområdet. Myndigheten ska även månadsvis rapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om det totala civila svenska deltagandet i internationella insatser.

Akademins nationella referensgrupp ska användas som ett forum för
samverkan och samordning mellan myndigheterna inom
verksamhetsområdet. Representation i gruppen ska baseras på erfarenhet inom området och på mandat för myndighetssamverkan.

Återrapportering

Akademin ska redovisa sitt arbete med rekrytering och utbildning av personal som sänts ut respektive står i beredskap att sändas ut i freds-,  säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I detta ingår att i samverkan med övriga berörda myndigheter redovisa utfall gällande myndighetssamverkan inom området samt redovisning av akademins erfarenhetshantering från svenskt deltagande med civil personal i internationell freds, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Nationell och internationell samverkan och samordning

Akademin ska samarbeta med andra svenska myndigheter och organisationer med angränsande verksamhet.

Akademin ska som nationell kontaktpunkt bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer samt bidra till ett utvecklat samarbete mellan FN och EU samt andra regionala organisationer.

Utbildning, samträning och övning

Akademin ska bedriva utbildning inom området avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter.

Akademin ska samordna arbetet med internationell standardisering och certifiering av utbildningar och övningar.

Akademin ska bedriva civil och multifunktionell utbildning inom ramen för EU:s civila krishantering, inklusive för de civila snabbinsatsgrupperna (CRT) och rättstatsmissioner.

Forskning, utveckling och erfarenhetshantering

Akademin ska bedriva utbildning, samt bidra till ökad kunskap, stärkt kapacitet och utvecklat internationellt samarbete rörande konfliktförebyggande- och medlingsverksamhet.

Akademin ska bidra till stärkt nationell samverkan inom området.

Politiken för global utveckling

Akademin ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Utgiftsprognoser

Akademin ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli, 28 oktober.

Övrigt

Akademin erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

3

Uppdrag

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Akademin ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete ska ske utifrån den svenska handlingsplanen för 1325-frågor samt i nära samverkan med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Särskilt fokus ska läggas på FN:s kommande 10-årsjubileum av resolution 1325. Därtill ska akademin utgöra stöd för svenska utbildningsinsatser inom konflikthanteringsområdet i frågor som direkt relaterar till genomförandet av resolution 1325. I arbetet med personalförsörjningen bör åtgärder ingå för att öka antalet kvinnor som deltar i internationella insatser, i synnerhet i chefsbefattningar. Akademin ska återrapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om akademins arbete kring FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Säkerhetssektorreformer (SSR)

Akademin ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt rörande säkerhetssektorreformer. Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Arbetet ska samordnas genom den nationella styr- respektive kontaktgruppen samt genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Utöver de medel akademin tilldelas på anslag 1:1 ap. 4 för kostnader för ändamålet, finansieras verksamheten under 2010 med högst 650 000 kronor från medel som står till Regeringskansliets/Utrikesdepartementets disposition.

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)

Akademin ska genomföra specialiserade utbildningar, bidra till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt stärka den internationella förmågan inom området. Det nära samarbetet med FN ska värnas och samarbetet med EU stärkas.

Utöver de medel akademin tilldelas på anslag 1:1 ap. 4 för kostnader för ändamålet, finansieras verksamheten under 2010 med högst 500 000 kronor från medel som står till Regeringskansliets/Utrikesdepartementets disposition.

The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)

Akademin ska samordna och utveckla det internationella samarbetet inom Challenges Forum.

Utöver de medel akademin tilldelas på anslag 1:1 ap. 4 för kostnader för ändamålet, finansieras verksamheten under 2010 med högst 1 800 000 kronor från medel som står till Regeringskansliets/Utrikesdepartementets disposition.

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer

Akademin ska vara sammanhållande för prioriterade internationella forskararbetsgrupper inom verksamhetsområdet. Detta arbete ska bidra till kunskapsuppbyggnad och -utbyte samt ge mervärde för akademins egen verksamhet i policyhänseende.

Utöver de medel akademin tilldelas på anslag 1:1 ap. 4 för kostnader för ändamålet, finansieras verksamheten under 2010 med högst 1 300 000 kronor från medel som står till Regeringskansliets/Utrikesdepartementets disposition.

Rättsstatsuppbyggnad

Akademin ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt rörande rättsstatsuppbyggnad (rule of law). Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande samtliga stadier av konflikthantering, samt mer utvecklingsinriktade insatser. Detta ska främst ske genom kunskaps- och metodutveckling, utbildningsverksamhet, forskningsinsatser, internationell samverkan och bidrag till internationella insatser inom rättsstatsområdet. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Därtill ska samarbetsmöjligheter med Försvarshögskolan särskilt beaktas. Det nära samarbetet med FN och EU ska värnas och stärkas.

Akademin ska utveckla verktyg kopplat till den rapport som presenterades under hösten 2008, framför allt ett analysverktyg, en handbok, en checklista och ett utbildningskoncept. 

Verksamheten finansieras under 2010 med högst 4 500 000 kronor från medel som står till Regeringskansliets/Utrikesdepartementets disposition.

Särskilda chefs- och ledningsutbildningar

Akademin ska fortsatt ha förmåga att genomföra FN:s Senior Mission Leaders-kurser (SML). Akademin ska dessutom verka för likvärdiga kurser inom ramen för EU:s krishantering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin28 100
ap.4Biståndsverksamhet (ram)26 100
ap.10Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medel får endast användas för utgifter inom projekten och uppdragen: "Challenges Forum", konfliktförebyggande och medling, internationella forskararbetsgrupper, Folke Bernadottesamlingarna, personalförsörjning till internationella insatser, säkerhetssektorreform (SSR), avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, genomförandet av chefskurs för EU:s ESFP-insatser samt FN:s "senior mission leadership"-kurser. Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete.

ap.10 Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete samt fördelas jämsides med medel akademin disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagsposten 1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin47 467
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)44 967
ap.2Personal i fält (ram)2 500

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin15 000
ap.7Personalstöd till OSSE i Östeuropa (ram)15 000

Villkor för anslag 2:1

ap.7 Personalstöd till OSSE i Östeuropa

Medel får även användas för personalstöd till OSSE i Centralasien.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40Inget0
ap.100Inget0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.11 4243 %0
ap.20Inget0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.71 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)18 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 955
2010-02-253 955
2010-03-253 955
2010-04-253 955
2010-05-253 955
2010-06-253 955
2010-07-253 955
2010-08-253 955
2010-09-253 955
2010-10-253 955
2010-11-253 955
2010-12-253 962
Summa47 467
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
1:4 ap.2Personal i fält

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kompletterande finansiering får ske från anslaget 1:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.  

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Frank Svensson
Kopia till

Ju-PO
UD-MK
UD-FMR
UD-SP
UD-USTYR
UD-UP
UD-PLAN
UD-EC
UD-EKO
UD-NIS
UD-P-SIR
UD-RS
Fö-CIV
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
FA-RK-EK
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen