Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2009-12-21
Fi2009/7942
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 25, bet. 2009/10:FiU3, rskr. 2009/10:166).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket72 749 251
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)52 916 251
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)19 833 000

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket2 807 888
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)2 807 888

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 350
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)2 300

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.115 8753500
ap.25 9501500
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1209 18800
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.1000
ap.2000
ap.3000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Mats Odell
Eva Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/EIT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån