Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2009-12-10
IJ2009/2297/IU (delvis)
IJ2009/2284/DISK
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen92 480
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)92 480
Disponeras av Kammarkollegiet600
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)600

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 7743 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.4ram
ap.5ram
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 707
2010-02-257 707
2010-03-257 707
2010-04-257 707
2010-05-257 707
2010-06-257 707
2010-07-257 707
2010-08-257 707
2010-09-257 707
2010-10-257 707
2010-11-257 707
2010-12-257 703
Summa92 480
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Nämnden mot diskriminering