Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2009-12-21
A2009/3530/A
A2009/4009/ADM
(delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:

1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.

2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 maj och den 31 oktober 2010. 

3. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats mellan regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fyra huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporterats helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

4. IFAU ska den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2010 redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

3

Uppdrag

1. IFAU ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på den arbetsmarknadsrapport som Arbetsförmedlingen ska lämna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2010. IFAU:s synpunkter ska lämnas senast den 2 juni 2010.

2. IFAU ska fördela de forskningsbidrag som finns upptagna på Arbetsmiljöverkets anslag 2:1 ap. 3 IFAU - Arbetsmiljö och lönsamhet för att studera effekter av företagens arbetsmiljö på deras lönsamhet. IFAU ska senast den 1 mars 2011 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur medlen har fördelats.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering27 349
ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (ram)21 637
ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 855
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)2 857

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.16493 %0
ap.2853 %0
ap.3863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.25 4002 7602 1442013
ap.35 4002 7602 1452013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen av den totala bemyndiganderamen om 10 800 000 kronor mellan de två anslagsposterna 2 och 3 är indikativ. Även angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 279
2010-02-252 279
2010-03-252 279
2010-04-252 279
2010-05-252 279
2010-06-252 279
2010-07-252 279
2010-08-252 279
2010-09-252 279
2010-10-252 279
2010-11-252 279
2010-12-252 280
Summa27 349
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Inger Wijkström
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen