Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering 2010

Barnombudsmannen ska redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

Utgiftsprognoser

Barnombudsmannen ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen:

 

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

 

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen18 242
ap.1Barnombudsmannen (ram)18 242

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Barnombudsmannen

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
7:1 Barnombudsmannen
ap.15473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 520
2010-02-251 520
2010-03-251 520
2010-04-251 520
2010-05-251 520
2010-06-251 520
2010-07-251 520
2010-08-251 520
2010-09-251 520
2010-10-251 520
2010-11-251 520
2010-12-251 522
Summa18 242
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Barnombudsmannen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning003 4003 40000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Barnkonventionen och dess tillämpning

Barnombudsmannen får ta ut avgifter utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) rörande Överenskommelse angående anordnande av internationella utbildningsprogram - The Rights of the Child - A Practical Approach (256) (Dnr 2006-000453). Överenskommelsen gäller mellan Barnombudsmannen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) längst till och med 2011-12-31 (Beslut 2008-006087). Möjligheten att ta ut avgifter inom rubricerat område gäller längst till och med detta datum. Verksamheten ska budgeteras och särredovisas i årsredovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Barnombudsmannen medges undantag från 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

Barnombudsmannen medges undantag från krav på lönsamhet enligt 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192).

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Charlotte Palmstierna
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket