Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2009-11-19
Fi2009/7366
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 03, bet. 2008/09:SkU1, rskr. 2008/09:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Tull

Mål

De eftersträvade tullarna, skatterna och avgifterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 1

Brottsbekämpningen ska inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur brottsbekämpningen inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Resultatet av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 2

Narkotikabekämpningen ska ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur narkotikabekämpningen getts högsta prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:
 • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.

Mål 3

Förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur förhindrandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 4

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas.

Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten givits hög prioritet och göra en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänks — antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts — antal och undandragna avgifter.  

1.1.1.2 Verksamhetsgren Tullhantering

Mål 1

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva sina åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av rbeskrivningen ska dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.

Mål 2

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva sina åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Beskriv även hur Tullverket säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 3

Kontroller av in- och utförselrestriktionerna ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur myndigheten särskilt inriktat kontrollerna av in- och utförselrestriktionerna på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.

1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Tullverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Tullverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och Tullverkets uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Tullverket ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

1.2.2 Riskanalys och underrättelsearbete

Tullverket ska utveckla arbetet med riskanalys och underrättelsearbete.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att utveckla och integrera arbetet med underrättelse- och riskanalys samt göra en bedömning av hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen.

1.2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

1.2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhetsområde ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

1.2.5 Internationellt samarbete

I det internationella samarbetet ska Tullverket medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet i samband med varors in– och utförsel. Därvid ska särskilt prioriteras bekämpning av narkotika-, alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt att analysera problemställningar och föreslå ståndpunkter.

I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildning.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete, hur mycket resurser som avsatts, i vilka internationella arbetsgrupper Tullverket deltagit, hur den information som erhålls från andra länder tagits tillvara samt en bedömning av vilka effekter det internationella samarbetet fått för verkets måluppfyllelse. Detta ska redovisas separat till regeringen i anslutning till årsredovisningen.

3

Uppdrag

Customs Trade Systems

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella Customs Trade Systems (CTS) fortskrider. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av CTS systemuppbyggnad, tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2010.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2009 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2008 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Tullverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Kontroll av illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter

Tullverket ska senast den 1 februari 2009 till Statens jordbruksverk redovisa metoder för kontroll av och statistik över illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter i enlighet med vad som anges under rubriken "Kontroll och efterlevnad" i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion.

Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna

Tullverket ska senast den 1 oktober 2009 inkomma till regeringen med en lägesrapport avseende insatser som rör alkohol, narkotika,dopning och tobak. Rapporteringen skall göras med utgångspunkt i och med beaktande av alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop 2005/06:30) samt etappmålen på tobaksområdet (prop 2002/03:35). Rapporten ska omfatta en omvärldsanalys, en behovbedömning samt förslag till inriktning och prioriteringar för 2010.

Miljöledning

Tullverket ska ha ett miljöledningssystem i syfte att systematisera miljöhänsyn i sin verksamhet. Miljöledningssystemet ska utformas och återrapportering ske enligt de riktlinjer som regeringen bestämmer.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009—2012 i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Mänskliga rättigheter

Tullverket ska redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar och vilka personalgrupper som deltagit i dessa utbildningar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 535 174
ap.1Tullverket (ram)1 535 174

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.
 2. Av anslaget får högst 35 000 000 kronor användas för arbete med Customs Trade Systems och moderniseringen av Tullkodex.
 3. Av anslaget får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 4. Av anslaget får högst 4 314 000 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.146 0553 %55 636
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)185 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25127 931
2009-02-25127 931
2009-03-25127 931
2009-04-25127 931
2009-05-25127 931
2009-06-2572 295
2009-07-25127 931
2009-08-25127 931
2009-09-25127 931
2009-10-25127 931
2009-11-25127 931
2009-12-25127 933
Summa1 479 538
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter0030030000
Tullräkningsavgift009 0009 00000
Tullförättningsavgifter0070070000
Summa0010 00010 00000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket008 0008 00000
Utbildning och konferenser001 9001 90000
Författningstryck mm001 8001 80000
Ränteinkomster0060060000
Summa0012 30012 30000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397008 0008 00000
Avgifter vid Tullverket25410014 50014 50000
Summa0022 50022 50000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 1 augusti 2009. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
 3. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.
 4. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras4 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från MSB för Tullverkets arbete inom Samhällets krisberedskap

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tullverket undantas från kravet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om lönsamhet.

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Näringsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Försvarsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, D, IM, JÄM
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Kommerskollegium
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten