Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 21

2009-12-17
Fi2008/8246,
Fi2009/5625,
Fi2009/5961, m.fl.
Se bilaga 1
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tullverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 03, bet. 2009/10:SkU1, rskr. 2009/10:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Tull

Mål

De eftersträvade tullarna, skatterna och avgifterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

Mål 1

Brottsbekämpningen ska inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur brottsbekämpningen inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 2

Narkotikabekämpningen ska ges högsta prioritet inom brottsbekämpningen. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur narkotikabekämpningen getts högsta prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:
 • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.

Mål 3

Förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom brottsbekämpningen. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur förhindrandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 4

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten bedrivits och göra en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänkts — antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts — antal och undandragna avgifter.  

Mål 5

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.

Mål 6

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Tullverket ska även beskriva hur man säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 7

Kontroller av in- och utförselrestriktionerna ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur myndigheten särskilt inriktat kontrollerna av in- och utförselrestriktionerna på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.

1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Tullverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Tullverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och Tullverkets uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Tullverket ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

1.2.2 Riskanalys och underrättelsearbete

Tullverket ska utveckla och prioritera arbetet med riskanalys och underrättelsearbete.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att utveckla och prioritera arbetet med underrättelse- och riskanalys samt göra en bedömning av hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen.

1.2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

1.2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

1.2.5 Internationellt samarbete

I det internationella samarbetet ska Tullverket medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet i samband med varors in– och utförsel. Därvid ska särskilt prioriteras bekämpning av narkotika-, alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt att analysera problemställningar och föreslå ståndpunkter.

I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildning.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete, hur mycket resurser som avsatts, i vilka internationella arbetsgrupper Tullverket deltagit, hur den information som erhålls från andra länder tagits tillvara samt en bedömning av vilka effekter det internationella samarbetet fått för verkets måluppfyllelse. Detta ska redovisas separat till regeringen i samband med årsredovisningen.

3

Uppdrag

Customs Trade Systems

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella Customs Trade Systems (CTS) fortskrider. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av CTS systemuppbyggnad, tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2011.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2010 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2009 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Kontroll av illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter

Tullverket ska senast den 1 februari 2010 till Statens jordbruksverk redovisa metoder för kontroll av och statistik över illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter i enlighet med vad som anges under rubriken "Kontroll och efterlevnaden" i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010–2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 552 421
ap.1Tullverket (ram)1 552 421

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
 2. Av anslagsposten får högst 35 000 000 kronor användas för arbete med Customs Trade Systems och moderniseringen av Tullkodex.
 3. Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 4. Av anslagsposten får högst 5 570 000 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.146 5733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25129 368
2010-02-25129 368
2010-03-25129 368
2010-04-25129 368
2010-05-25129 368
2010-06-25129 368
2010-07-25129 368
2010-08-25129 368
2010-09-25129 368
2010-10-25129 368
2010-11-25129 368
2010-12-25129 373
Summa1 552 421
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter0020020000
Tullräkningsavgift009 2009 20000
Tullförättningsavgifter0020020000
Summa009 6009 60000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket007 7007 70000
Utbildning och konferenser003 4503 45000
Författningstryck mm001 0001 00000
Ränteinkomster001 5001 50000
Kontroll av päls av katt och hund0030030000
Summa0013 95013 95000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta23970015 70015 70000
Avgifter vid Tullverket25410018 70018 70000
Summa0034 40034 40000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 1 augusti 2010. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Jordbruksverket får disponeras av Tullverket.
 3. Tullverket ska till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
 4. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från MSB för tullverkets arbete inom samhällets krisberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tullverket undantas från kravet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om lönsamhet.

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, SMS, BA1
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, D, IM, JÄM
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Sjöfartsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 21, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fi2008/8246,
Fi2009/5625,
Fi2009/5961,
Fi2009/6522,
Fi2009/6591,
Fi2009/7469(delvis)