Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2009-12-21
Fi2008/3614,
Fi2009/1655,
Fi2009/2747, m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Skatteverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 03, bet. 2009/10:SkU1, rskr. 2009/10:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Skatt

Mål 

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

1.1.1.1  Beskattning

Mål 

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp ska bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminärskatt ska i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten (uppbördsfelet).

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsfelet samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet och uppbördsfelet förändrats.

1.1.1.2  Brottsbekämpning

Mål 

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om åtgärderna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

1.1.1.3 Folkbokföring

Mål 

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4 Fastighetstaxering

Mål 

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5 Registrering av bouppteckningar

Mål 

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Skatteverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Skatteverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

1.2.2 Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

1.2.3 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

1.2.4 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

1.2.5 Uppbördseffektivitet

Skatteverket ska upprätthålla en hög uppbördseffektivitet.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits och planeras för att verksamheten ska bidra till en hög uppbördseffektivitet.

1.2.6 Internationellt samarbete

Skatteverket ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatteverksamheten.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. Skatteverket ska beskriva hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

3

Uppdrag

Ränteavdrag i företagssektorn

Reglerna om avdragsrätt för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229) ändrades den 1 januari 2009. Skatteverket har under 2009 bl.a. haft i uppdrag att göra en bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag. Regeringen kommer att återkomma i frågan om uppföljning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. I avvaktan på en sådan uppföljning av reglerna ges Skatteverket i uppdrag att under 2010 fortsätta arbetet med kartläggningen av ränteavdragen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

ID-kort

Sedan 1 juni 2009 har Skatteverket tagit fram identitetskort för personer som är folkbokförda i Sverige. Skatteverket ska redovisa hur arbetet med införandet har genomförts och hur verksamheten fungerar. I uppdraget ingår också att analysera om det finns behov av förändrade regler inom området och i förekommande fall föreslå förändringar i regelverket. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2010.

Avtal om informationsutbyte med skatteparadis

Sverige har under 2008 och 2009 tecknat avtal om informationsutbyte med staterna Isle of man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Aruba. Skatteverket ska i en särskild redogörelse i samband med årsredovisningen för 2010 redogöra för hur verket använt sig av dessa avtal i verksamheten.

Skatteupplysningen

Tidvis har det varit långa väntetider för medborgare och företag som vill få kontakt med skatteupplysningen. Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra tillgängligheten hos skatteupplysningen samt vilka effekter åtgärderna lett till. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2010.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt i byggsektorn

Skatteverket ges i uppdrag att utvärdera den omvända skattskyldigheten för byggsektorn när det gäller reglernas effektivitet att motverka skatteundandragande samt om och i vilken mån reglerna medfört en ökning av den administrativa hanteringen för berörda företag. Om Skatteverket vid utvärderingen finner brister i regelverket ska även förslag på lämpliga åtgärder lämnas. Skatteverket ska även göra en bedömning av om det finns behov av att ange de tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten i någon form av förteckning. Utvärderingen ska ske i samråd med branschens aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2010.

ID-brickor

Skatteverket befrias från arbetsuppgiften med att prägla ID-brickor till svenska medborgare från och med den 1 januari 2010. Skatteverket ska slutredovisa sitt arbete med att utfärda ID-brickor senast den 26 februari 2010.

Handlingsplan med anledning av den ansträngda ekonomin

Skatteverket ska redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska minska kreditutnyttjandet och bedriva verksamheten inom beräknade anslagsramar. Uppdraget ska redovisas i särskild ordning i samband med budgetunderlaget.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010–2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 472 013
ap.1Skatteverket (ram)6 472 013
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Skatteverket - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Anslagsposten får vidare användas för ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m samt kostnader för skiljemannförfarande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 20 000 000 kronor kan belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslagsposten får även användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  4. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
  5. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten som stöd till forskning inom skatteområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1453 0413 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 150 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)647 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25539 334
2010-02-25539 334
2010-03-25539 334
2010-04-25539 334
2010-05-25539 334
2010-06-25539 334
2010-07-25539 334
2010-08-25539 334
2010-09-25539 334
2010-10-25539 334
2010-11-25539 334
2010-12-25539 339
Summa6 472 013
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna00384 956384 95600
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet0060 13160 13100
Summa00445 087445 08700
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter från SPAR0010 30010 30000
Intäkter för information ur dataregister m.m.0021 50021 50000
ID-kort0032 00032 00000
Summa0063 80063 80000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsintäkter
Avgifter från SPAR2811003 2002 0001 2001 200
Hushållstjänster
Förtida utbetalningar av husavdrag9691000-1 750 0001 750 0001 750 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får disponeras i verksamheten. 

Skatteverket ska redovisa utbetalningar till utförare av hushållsarbete, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad mot inkomsttitel 9691 Betalningsdifferenser.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna bestäms av regeringen. Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, SMS, BA1
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Rikspolisstyrelsen
Migrationsverket
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Kronofogdemyndigheten
Bokföringsnämnden
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
Lantmäteriet
Vägverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 15, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

Fi2008/3614,
Fi2009/1655,
Fi2009/2747,
Fi2009/7061,
Fi2009/7469