Miljödepartementet


Regeringsbeslut
15

2009-12-21
M2009/4802/A
(delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:159).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

18 januari,
25 februari,
6 maj,
29 juli,
28 oktober.

2

Organisationsstyrning

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet,
- tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

3

Uppdrag

Uppdrag 1

SGI ska redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning i en särskild rapport i samband med årsredovisningen.

Uppdrag 2

SGI ska redovisa och beskriva den uppdragsverksamhet som institutet bedriver inom olika verksamhetsområden samt översiktligt belysa konkurrenssituationen inom dessa områden. SGI ska också redovisa hur institutet organisatoriskt kan åtskilja uppdragsverksamheten från institutets övriga verksamhet samt hur institutet avser att komma tillrätta med underskottet i uppdragsverksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:3

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut31 929
ap.1Statens geotekniska institut (ram)31 929

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens geotekniska institut
ap.19583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 661
2010-02-252 661
2010-03-252 661
2010-04-252 661
2010-05-252 661
2010-06-252 661
2010-07-252 661
2010-08-252 661
2010-09-252 661
2010-10-252 661
2010-11-252 661
2010-12-252 658
Summa31 929
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar ska Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Malena Swanson
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket