Miljödepartementet


Regeringsbeslut
23

2009-12-21
M2009/4750/A (delvis)
M2009/4434/Kk
M2009/4118/Kk m.fl.
Se bilaga 1
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kemikalieinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr.2009/10:129) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bekämpningsmedel

Ärendebalansen för ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel ska minska genom en effektivare handläggning, det vill säga en lägre resursåtgång per ärende. Målet för handläggningstiden för växtskyddsmedel respektive biocider ska vara i genomsnitt 12 månader eller kortare före utgången av 2011.

Återrapportering bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa graden av effektivisering som uppnåtts i handläggningsarbetet för bekämpningsmedel samt resultatet och effekterna av detta samt redovisa möjligheterna att nå målet för handläggningstiden.

Kemikalieinspektionen ska redovisa ärendebalans och handläggningstider för växtskyddsmedel respektive biocider under respektive år den senaste femårsperioden. I redovisningen ska biologiska och kemiska medel redovisas var för sig för de senaste två åren.

I rapporteringen ska ingå en redovisning av hur Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket disponerat tilldelade resurstillskott för att korta handläggningstiderna för växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen ska redovisa kostnaderna för handläggningen av biocidprodukter respektive växtskyddsmedel och avgiftsintäkternas andel.

Kemikalieinspektionen ska redovisa sina kostnader för prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. I redovisningen ska kostnaderna för prövningsverksamheten under perioden 2008−2010 specificeras i olika kostnadsslag och moment i prövningen. Kostnaderna ska jämföras med beräknade intäkter från ansökningsavgifter utifrån de senast beslutade avgiftsnivåerna samt utifrån slutligt fastställda prövningsavgifter. Redovisningen ska innehålla:
- en uppdelning på de olika verksamma ämnena,
- en uppdelning för olika typer av ansökningar exempelvis gemensam ansökan från flera företag.
I redovisningen ska också ingå att ge förslag på möjligheter till effektivisering av prövningsverksamheten, så att handläggningstider kan förkortas samt att företagens och myndighetens kostnader för prövningsverksamheten kan minskas.

Återrapportering avgiftsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att säkerställa att den avgiftsfinansierade verksamheten åter kommer i balans. Det vill säga hur Kemikalieinspektionen avser att minska det ackumulerade underskottet för bekämpningsmedel som redovisas mot inkomsttitel samt det ackumulerade överskottet för allmänkemikalier som redovisas mot inkomsttitel, för att på sikt nå balans. 

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober

3

Uppdrag

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Kemikalieinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Utvärdering av utfasningen av kvicksilver

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen utvärdera den hittillsvarande effekten av det generella nationella förbudet mot kvicksilver som infördes den 1 juni 2009. Uppdraget ska belysa vilken alternativ teknik som används, eller förväntas bli använd, i stället för de produkter och processer som innehåller kvicksilver. Behovet av dentalt amalgam i undantagsfall ska särskilt belysas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 september 2010. Rapporten ska kunna användas som ett underlag i kommande förhandlingar om en global kvicksilverkonvention och ska därför redovisas på svenska och engelska.

Produktregistret

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till Produktregistret. Syftet är att identifiera om det finns ett behov av att ändra vilka produkter som omfattas av anmälningsskyldighet enligt bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, den s.k. tullnummerlistan. I uppdraget ingår att genomlysa bilagan med följande utgångspunkter:
- Identifiera om det finns annan lagstiftning som påverkar kraven att registrera till produktregistret. Det kan vara både överlappande krav och undantagsbestämmelser i annan lagstiftning som påverkar vilka produkter som ska redovisas till produktregistret. 
- Vid behov uppdatera bilagan med nya nummer och rensa ut sådana som inte längre är relevanta.
Redovisningen ska även innefatta en redogörelse för vilka lättnader som detta skulle innebära för företagen i form av minskade administrativa bördor och slopade kemikalieavgifter, samt hur Kemikalieinspektionens finansiering skulle påverkas.
Uppdraget ska efter samråd med Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 september 2010.

Tatueringsfärger

Kemikalieinspektionen har uppdraget att i samråd med Socialstyrelsen, Konsumentverket och Läkemedelsverket utreda olika myndigheters förutsättningar att hantera tillsynsansvaret för tatueringsfärger samt föreslå vilken myndighet som bör få tillsynsansvar för denna produktgrupp. I uppdraget ska ingå att belysa hur en nationell reglering är möjlig att genomföra i relation till relevant EU-lagstiftning. Utifrån legala förutsättningar och om behov föreligger ska Kemikalieinspektionen föreslå utformning av en nationell reglering av farliga ämnen i tatueringsfärger samt ge förslag på hur tillsynen av produkter med bakterieinnehåll bör organiseras/delas upp. Konsekvenserna för företagen av föreslagen nationell reglering ska redovisas. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 juni 2010.

Riskvärdering med avseende på kadmium

Kemikalieinspektionen ska med utgångspunkt i svenska förhållanden genomföra en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljön beträffande kadmium. Utgångspunkten för arbetet bör vara den av EU genomförda riskbedömningen av kadmium samt nya nationella och internationella forskningsrön. Den tidigare genomförda riskbedömningen som möjliggjort ett svenskt undantag från EU:s gödselmedelslagstiftning bör också beaktas. I uppdraget ingår också att uppmärksamma ett eventuellt behov av ett lägre nationellt gränsvärde för kadmium i gödselmedel. Uppdraget ska, efter samråd med Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen163 854
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)163 854

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 900 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddssmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 9163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2513 655
2010-02-2513 655
2010-03-2513 655
2010-04-2513 655
2010-05-2513 655
2010-06-2513 655
2010-07-2513 655
2010-08-2513 655
2010-09-2513 655
2010-10-2513 655
2010-11-2513 655
2010-12-2513 649
Summa163 854
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP007 0007 00000
Bekämpningsmedel001 0301 03000
Allmänkemikalier000000
Avgift för genteknisk verksamhet000000
Summa008 0308 03000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943319 340-1 00043 00043 000018 340
Bekämpningsmedel9437-5 194-8 80052 00052 0000-13 994
Dispensavgifter281100505000
Summa14 146-9 80095 05095 05004 346
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt
område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras
med avgifter:


- Prövningsverksamhet enligt direktiv 91/414/EEG, direktiv
98/8/EG och direktiv 2001/18/EG


- Avgifter i tillsynsverksamhet för provtagning och undersökning av prov enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens verksamhet för prövning och tillsyn ska finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i:

- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
David Strömberg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Internationella kemikaliesekretariatet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 23, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

M2009/4750/A (delvis)
M2009/4434/Kk
M2009/4118/Kk
M2009/3992/Kk