Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2009-12-17
Fi2009/7867 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:144).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Lotteriinspektionen och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kontroll och tillsyn

Mål

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit och redovisa:

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,

- de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

Kontroll av illegalt spel

Mål

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- det totala antalet kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,

- det totala antalet polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna gällt, samt

- andra vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

Tillstånd och normgivning

Mål

Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

   - antal ansökningar och antal bifall respektive avslag, 

   - antal gällande tillstånd per den 31 december 2010, samt

   - andel nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

   - ärendebalans totalt och med fördelning över tid,

   - en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

   - en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd, samt

   - antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd. 

Information

Mål

Lotteriinspektionen ska främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen genom spridning av information och genomförande av informationsåtgärder.

Lotterinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, och vid behov informera regeringen om sådan utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska varje halvår lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och avkunnade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Mål

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska särskilt redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober.

3

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen ska utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. och själva dragningsförfarandet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen44 860
ap.1Lotteriinspektionen (ram)44 860

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 7 miljoner kronor användas under 2010.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 10 miljoner kronor användas under 2010.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 3463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 738
2010-02-253 738
2010-03-253 738
2010-04-253 738
2010-05-253 738
2010-06-253 738
2010-07-253 738
2010-08-253 738
2010-09-253 738
2010-10-253 738
2010-11-253 738
2010-12-253 742
Summa44 860
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avigiftsintäkter
Kontroll och tillsyn94552 2702 25019 00019 00004 520
Tillstånd och normgivning9455-4608 50010 000-1 500-1 444
Summa2 2662 31027 50029 000-1 5003 076
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för kontroll och tillsyn, inklusive för Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet. Storleken på avgiften för tillsyn och kontroll av den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret bestäms av Lotteriinspektionen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontroll av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Maria Ramstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket