Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2009-12-21
UF2009/83257/USTYR (slutligt)
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska vägledas av riksdagens beslut med anledning av propositionen Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) samt regeringens skrivelser Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter (skr. 2007/08:67) samt skrivelse om Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89).

Förutom den återrapportering som följer av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska institutet återrapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

 Forskning

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • tematisk inriktning på den forskning som bedrivs vid institutet och hur dessa svarar mot de övergripande målen för Sveriges politik för global utveckling och Sveriges utvecklingssamarbete. 
 • forskningsresultat per tema i form av antal publikationer i egna och internationella tidskrifter/rapportserier/ förlag. 
 • åtgärder som institutet vidtagit för att säkra kvaliteten på forskningens resultat och för att verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen.
 • åtgärder som institutet vidtagit för att främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
 • hur institutet har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika.
 • hur kontakter och samarbete med afrikanska forskare, forskningsorganisationer och universitet upprätthålls och utvecklas.

Kommunikation

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids, inklusive omfattning, kostnader och intäkter vilket gäller såväl kommersiell som övrig distribution.
 • hur kontakter med massmedia upprätthålls kvantitativt och kvalitativt.
 • hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och  relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas.  
 • hur forskningsresultat kommuniceras till relevanta policyaktörer.   

Bibliotek och dokumentationsprojektet

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • i vilken omfattning litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om Afrika har bevakats, förvärvats samt tillgängliggjorts.
 • hur biblioteket och dess publikationer har använts av relevanta intressegrupper, inklusive lån och förfrågningar från övriga Norden.
 • hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa genomförandet av eventuella uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2010-2014. Prognoserna ska lämnas senast den 25 februari och 29 juli. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena februari och juli ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till en kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

Därutöver ska institutet inkomma till regeringen med en detaljerad ekonomisk redovisning för kostnader och intäkter för 2008 och 2009. Denna redovisning ska ställas i relation till prognosen för 2010-2012 som också ska redogöras för på detaljerad nivå. En ekonomisk redovisning och detaljerade prognos av detta slag ska finnas tillgänglig inför de två tillfällen då Program- och Forskningsrådet möts.  

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

Nordiska Afrikainstitutet ska

 • bli mer mål- och resultatinriktat i genomförandet av institutets verksamhet, genom en tydlig återrapportering utifrån respektive verksamhetsmål och delmål.
 • fortsatt öka antalet forskare i förhållande till andra personalkategorier.
 • uppvisa fortsatta besparings- och rationaliseringsåtgärder för att uppnå ökad kostnadseffektivitet.
 • fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med institutets finansieringsplan daterad 2009-03-31.
Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa åtgärder och resultat med avseende på ovanstående samt rapportera om eventuella aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten. Eventuella avvikelser från mål och resultat ska rapporteras om i institutets årsredovisning.

3

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Nordiska Afrikainstitutet ska inkomma till regeringen med ett förslag på uppdragsbeskrivning för en samlad vetenskaplig utvärdering av institutets produktion senast den 28 februari 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet13 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)13 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet15 200
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)15 200

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 267
2010-02-251 267
2010-03-251 267
2010-04-251 267
2010-05-251 267
2010-06-251 267
2010-07-251 267
2010-08-251 267
2010-09-251 267
2010-10-251 267
2010-11-251 267
2010-12-251 263
Summa15 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Publikationsverksamhet001500150150
Belopp angivna i tkr

Villkor

Publikationsverksamhet

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut samt för utredningar inom ramen för forskningsverksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Marina Berg
Kopia till

Presschefen UD
UD-RS
UD-EKO
UD-PLAN
UD-GS
UD-MU
UD-UP
UD-USTYR
UD-AF
Fi-Ba
IJ-JÄM
Riksdagen-utrikesutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete