Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2009-11-26
UF2009/75337/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska vägledas av riksdagens beslut med anledning av propositionen Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) samt regeringens skrivelser Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter (skr. 2007/08:67) samt skrivelse om Sveriges politik för global utveckling (skr. 2007/08:89).

Målet för Sveriges politik för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling är styrande. Målet för Sveriges utvecklingspolitik är att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Förutom den återrapportering som följer förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska institutet återrapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav.

1

Mål och återrapporteringskrav

 Forskning

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • inriktningen på forskningen och hur denna svarar mot de övergripande målen för Sverige politik för global utveckling och Sveriges utvecklingssamarbete.
 • insatser som institutet vidtagit för att säkra forskningens kvalitet.
 • hur institutets forskning görs relevant för beslutsfattare i de nordiska länderna.

Kommunikation

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids, inklusive omfattning, kostnader och intäkter vilket gäller såväl kommersiell som övrig distribution.
 • hur institutet har spelat en aktiv roll r  och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika.
 • hur kontakter med massmedia upprätthålls kvantitativt och kvalitativt.

Bibliotek och dokumentationsprojektet

Mål

Nordiska Afrikainstitutet ska under året avsluta dokumentationsprojektet.

Återrapportering

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

 • omfattningen och hanteringen av dokumentationsprojektet och hur det avslutas.
 • i vilken omfattning litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om Afrika har bevakats, förvärvats samt tillgängliggjorts.
 • hur biblioteket och dess publikationer har använts av relevanta intressegrupper, inklusive lån och förfrågningar från övriga Norden.
 • hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa genomförandet av eventuella uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Nordiska Afrikainstitutet ska ha beredskap att bistå Regeringskansliet i genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap.

Prognoser

Nordiska  Afrikainstitutet ska lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2009-2012. Prognoserna ska lämnas senast den 7 maj och 29 oktober. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena maj och oktoberska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till en kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antagenden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

Nordiska Afrikainstitutet ska

 • bli mer mål- och resultatinriktat i genomförandet av institutets verksamhet.
 • öka antalet forskare i förhållande till andra personalkategorier.
 • uppvisa ytterligare besparings- och rationaliseringsåtgärder för att uppnå ökad kostnadseffektivitet.

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa åtgärder och resultat med avseende på ovanstående samt rapportera om eventuella aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten.

3

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Nordiska Afrikainstitutet ska inkomma till regeringen med en finansieringsplan senast den 1 april 2009 som redogör för institutets möjligheter att öka den externa finansieringen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet13 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)13 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 682
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 682

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)750
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 224
2009-02-251 224
2009-03-251 224
2009-04-251 224
2009-05-251 224
2009-06-251 224
2009-07-251 224
2009-08-251 224
2009-09-251 224
2009-10-251 224
2009-11-251 224
2009-12-251 218
Summa14 682
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Publikationsverksamhet008000800800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Publikationsverksamhet

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av instiutet.

Nordiska Afrikainstitutet skall inte finansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Rikdsgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med anslagsmedel.

Nordiska Afrikainstutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Marina Berg
Kopia till

Presschefen UD
UD-RS
UD-EKO
UD-PLAN
UD-GS
UD-MU
UD-UP
UD-USTYR
UD-AF
Fi-Ba
IJ-JÄM
SB Internrevisionen
FA RK Ekonomi
Riksdagen-utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete