Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2009-12-17
UF2009/83256/PLAN (delvis)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete 
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för eget och andra aktörers deltagande och aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet. Länsstyrelsen ska särskilt verka för ett aktivt deltagande inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet, inklusive svenska ordförandeskap i arbetsgrupper.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2010 den 29 juli och den 28 oktober. Prognosen ska kommenteras. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

SB
UD EC
UD USTYR
UD PLAN
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
Fi BA
Fi LS
Riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret