Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2009-12-10
Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/113/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

2. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

3. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska samverka med Försvarsmakten när det gäller det nordiska samarbetet NORDEFCO i de frågor som faller under institutets kompetensområde.

4. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

5. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

6. Åtgärder inom stödverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i sin verksamhetsplanering visa återhållsamhet för att inte försvåra den reformering av stödverksamheten som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr. 6, sid 16).

3

Uppdrag

7. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genomföra verksamheten inom kompetensområdena försvar och krishanteringsförmåga samt säkerhetspolitik och strategisk analys. Verksamheten inriktas av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna.

I budgetunderlaget för 2011 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av verksamheten inom Forskning för regeringens behov inom respektive kompetensområde.

Senast den 24 september 2010 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag, fördelade på kompetensområdena, för budgetåret 2011.

8. Forskning, kompetens och resursutveckling inom krisberedskapsområdet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillgodose behov av forskning, kompetens och resursutveckling hos uppdragsgivare inom krisberedskapsområdet. Myndighetens forskningsresultat och kompetens ska spridas, nyttiggöras och tillämpas inom krisberedskapsområdet. De medel som rekvireras från anslag 2:4 Krisberedskap ska bidra till att vidmakthålla grundkompetens och infrastruktur inom CBRN-verksamheten. Inriktning av forskningsverksamheten ska ske i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur de medel som rekvirerats från anslag 2:4 Krisberedskap har fördelats och hur de bidragit till Totalförsvarets forskningsinstituts framtida förmåga att tillgodose kunskapsbehov inom krisberedskapsområdet.

9. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska lämnas inom nedan angivna områden, inom vilka det närmare innehållet bestäms i dialog mellan Utrikesdepartementet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

  • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor. Myndigheten ska driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet,
  • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
  • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
  • bidra med sakkunskap till Sveriges deltagande i OPCW. Upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
  • fortsätta sitt arbete till stöd för Sveriges deltagande i Proliferation Security Initiative samt 
  • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i rymdfrågor, i synnerhet beträffande förhindrande av kapprustning i rymden.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut62 454
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)45 641
ap.4Internationell verksamhet och exportstöd (ram)16 813

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Forskning/Analysstöd för regeringens behov

Av årets tilldelade medel om 45 641 000 kronor får högst följande belopp användas för forskning/analysstöd för regeringens behov inom respektive kompetensområde:

  • Säkerhetspolitisk och strategisk analys: 25 331 000 kronor

  • Utvecklingen av försvar och krishanteringsförmåga: 20 310 000 kronor.

Utöver detta får anslagssparande från 2009 användas för verksamhet inom det kompetensområde som anslagssparandet är hänförligt till.

ap.4 Internationell verksamhet och exportstöd

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 3693 %0
ap.45053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-255 204
2010-02-255 204
2010-03-255 204
2010-04-255 204
2010-05-255 204
2010-06-255 204
2010-07-255 204
2010-08-255 204
2010-09-255 204
2010-10-255 204
2010-11-255 204
2010-12-255 210
Summa62 454
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.4Internationell verksamhet och exportstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor112 24231 000911 700902 7009 000152 242
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera eventuella framtida omställningskostnader med anledning av den reformering av stödverksamheten som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr. 6, sid. 16).

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Kaj Persson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Totalförsvarets pliktverk
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2009-12-10

Diarienummerförteckning

Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/434/MIL