Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2009-12-21
Ju2009/10383/KRIM
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/8950/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:01, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsförebyggande rådets uppgifter och mål framgår av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

Återrapporteringskrav

- Brottsförebyggande rådet (Brå) ska lämna en övergripande redogörelse av vilka forsknings- och utvecklingsarbeten som myndigheten bedrivit under året. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av vilka konsekvenser resultaten kan tänkas ha för rättskedjans effektivitet, för övriga myndigheter som är berörda av arbetet respektive för det lokala brottsförebyggande arbetet. Av redovisningen ska vidare framgå i vilken utsträckning forskningsreslutat av betydelse från andra länder har beaktats.  

- Brå ska lämna en redovisning avseende så kallade hatbrott och vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla denna statistik.

Övriga återrapporteringskrav

Brå ska redovisa:

 - Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet och projektsamverkan.

- Hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts.

- Prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober.

3

Uppdrag

1. Brå ska

- genomföra en kvalitetssäkring av databasen för rättsväsendet uppföljningssystem (RUS), och

- med stöd av RUS redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gäringsmän. Brå ska med utgångspunkt i resultaten beskriva och analysera eventuella skillnader avseende handläggningstiderna i landet och belysa viktiga faktorer för att handläggningstiderna i rättskedjan ska vara effektiva och rättssäkra.

2. Brå ska följa upp och utvärdera hur rättsväsendets arbete med hatbrott utvecklats efter 2003.

3. Brå ska utvärdera om syftet med den reform om ingripande mot unga lagöverträdare som trädde i kraft den 1 januari 2007 har uppnåtts. Utvärderingen ska inriktas på domstolarnas påföljdsval och innehållet i påföljderna. I det sammanhanget ska beslysas vilket underlag domstolar har för sin bedömning och om detta har förbättrats efter 2007 års reform. Utvärderingen av reformen ska även omfatta verkställigheten av ungdomspåföljderna och hantering av misskötsamhet. Uppdraget ska utföras i samråd med Påföljdsutredningen (Ju2009:11) och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas den 1 september 2011.

4. Brå ska stödja de lokala partnerskapen enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete i uppföljningen av trygghet i stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal genom att bedriva ett utvecklingsarbete för att få fram brottsstatistik på stadsdelsnivå.

5. Brå ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), samverka med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården i arbetet med att införa ett strukturerat elektroniskt informationsflöde i rättskedjan. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Brå anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

6. Brå ska genomföra the Stockholm Criminology Symposium samt ansvara för prisceremonin avseende the Stockholm Prize in Criminology 2010.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Brå har i uppdrag att genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna. Kartläggningen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka stöd- och kontrollåtgärder som sådana påföljder omfattar, vilka klientgrupper som frivården arbetar med samt beskriva eventuella skillnader i landet. I uppdraget ska Brå även belysa internationella erfarenheter av frivårdspåföljder. Uppdraget ska ske i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och slutredovisas senast den 31 maj 2010. 

2. Brå har i uppdrag att utvärdera den nya kriminalvårdslagstifningen. Uppdrag ska vara slutredovisat senast den 1 april 2010 (Ju/2007/5081/KRIM).

3. Brå har i uppdrag att i samverkan med Kriminalvården respektive Arbetsförmedlingen utvärdera om fängelsedömdas medverkan i nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga underlättat för denna grupp att återinträda på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår även att följa upp och utvärdera reslutatet av yrkesutbildning för intagna. Även effekter på återfall i brott ska beaktas. Brå ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juli 2010.

4. Brå ska fortsätta att stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Redovisningen ska ske i samband med budgetunderlaget. 

5. Brå har i uppdrag att i samverkan med Kriminalvården utveckla kriminalstatistiken avseende återfall i brott.

6. Brå har i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av regeringens handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor m.m. (skr. 2007/08:39) i enlighet med den genomförandeplan som Brå tillställt Integrations- och jämställdhetsdepartementet den 11 december 2008 (dnr. IJ2008/2448/JÄM). Regeringen avser att tillföra Brå ytterligare 1 840 000 kronor 2010 för genomförande av uppdraget, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2010 och slutredovisas den 31 december 2010 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

7. Brå har i uppdrag att följa upp genomförandet av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167). Regeringen avser att tillföra Brå ytterligare 550 000 kronor 2010 för genomförandet av uppdraget, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Brå ska delredovisa uppdraget senast den 28 februari 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2012 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, IJ2009/964/JÄM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet62 614
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)62 614

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.11 8783 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.12153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 262
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-255 218
2010-02-255 218
2010-03-255 218
2010-04-255 218
2010-05-255 218
2010-06-255 218
2010-07-255 218
2010-08-255 218
2010-09-255 218
2010-10-255 218
2010-11-255 218
2010-12-255 216
Summa62 614
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Gunilla Bergerén
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret