Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2009-12-10
IJ2009/2169/DEM
(delvis)
IJ2009/2274/DEM
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten258 090
ap.1Allmänna val (ram)148 090
ap.5Statsbidrag för förtidsröstning (ram)110 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen3 500
ap.10Skolval (ram)2 000
ap.6dialogvärdegrund.nu (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet33 900
ap.9Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2010 års allmänna val (ram)30 000
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)1 950
ap.12Hot mot demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)1 950
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet2 600
ap.3Demokrati (ram)50
ap.4Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund (ram)2 500
ap.8Hot mot demokratin (ram)50

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelserna och genomförandet av 2010 års allmänna val.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag till mångvetenskaplig demokratiforskning samt koordinering av forskning inom området.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom resor och sammanträden.

ap.4 Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund

Medlen får användas för att initiera en dialog och samverka med aktörer i samhället i syfte att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.5 Statsbidrag för förtidsröstning

Medlen skall utbetalas till kommunerna i enlighet med den förordning som reglerar statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års allmänna val.

ap.6 dialogvärdegrund.nu

Ungdomstyrelsen får använda medlen för att fortsatt förvalta och vidareutveckla webbplattformen dialogvärdegrund.nu i enlighet med regeringsbeslut den 13 november 2008 (IJ2008/2249/DEM).

ap.8 Hot mot demokratin

Medlen får användas i arbete med att motverka och förebygga hot mot demokratin. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom resor och sammanträden.

ap.9 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2010 års allmänna val

Kammarkollegiet ska betala ut bidrag till partierna för information inför allmänna valet 2010. Partierna ska rekvirera medlen senast den 28 augusti 2010. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut enligt följande fördelning: 

Moderata samlingspartiet 6 215 819 kr

Centerpartiet 3 336 472 kr

Folkpartiet liberalerna 3 283 121 kr

Socialdemokraterna 7 590 373 kr

Vänsterpartiet 3 017 939 kr 

Kristdemokraterna 3 134 054 kr

Miljöpartiet de Gröna 2 922 222 kr

Summa 29 500 000 kr 

Resterande 500 000 kronor får efter beslut av regeringen användas för uppföljning av informationen inför valet 2010.

ap.10 Skolval

Medlen får användas för genomförandet av Skolval 2010. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Ungdomstyrelsen. 

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

ap.12 Hot mot demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas i arbete med att motverka och förebygga hot mot demokratin. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.18 643Inget0
ap.2150Inget0
ap.360Inget0
ap.4120Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.860Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 0002013
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Glod
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/SP
Finansdepartementet/KL
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Vetenskapsrådet
Posten AB
Ungdomsstyrelsen
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna