Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 19

2009-12-10
N2009/9302/ITP
N2009/5591/KLS (slutligt)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126, prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Post- och telestyrelsens verksamhet ska bidra till målet för politiken för informationssamhället samt målet för IT-politiken, målet för sektorn för elektronisk kommunikation, det postpolitiska målet samt målet för grundläggande betaltjänster.

Avgiftsuttag

- Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 2 och 3 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.

Utgiftsprognoser

- Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

1. Post- och telestyrelsen ska beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till IT-infrastruktur.

Översikten ska även innehålla en bedömning av hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas framledes med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling.

Myndigheten ska när så är påkallat föreslå eller vidta åtgärder för att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet respektive tjänster ska finnas tillgänglig i alla delar av landet. Rapporten bör även redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

Översikten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2009.

 2. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2009

- beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar,

redovisa hur tillståndsvillkoret för postoperatörer har efterlevts,

- redovisa hur prisregleringen i 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

- redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt

- i övrigt bedöma effekterna av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

3. Post- och telestyrelsen ska med utgångspunkt i 7 § myndighetsförordningen (2007:515) i samråd med Näringsdepartementet löpande ansvara för beredning av frågor rörande Internets förvaltning i internationella organ, såsom HLIG, IIG, GAC, IGF och ITU, samt i dessa organ företräda Sverige.

Post- och telestyrelsen ska senast den 30 juni 2009 och den 31 december 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa

- hur insatserna bereds och genomförs för att på ett effektivt sätt företräda Sverige i dessa sammanhang,

- hur myndigheten kommunicerar frågorna med berörda organ och andra intressenter på nationell nivå.

Projekt

Post- och telestyrelsen ska under året, utifrån myndighetens kompetens- och ansvarsområde, bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med projektet "Elektroniska tjänster - var som helst och när som helst".

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Post- och telestyrelsen bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen37 471
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)37 471
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, insatser inom området informationssäkerhet, rikscentralen för IT-incidenthantering samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) samt delar av det IT-politiska handlingsprogrammet som beskrivs i regeringens tidigare proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86) samt

- kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen148 749
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)148 749
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagspost 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

-utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor,

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för personer med funktionsnedsättning hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer, samt

- utvecklingsprojekt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom IT och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, såsom exempelvis användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen. Insatserna ska genomföras med berörda aktörer såsom exempelvis Handisam.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.11 1243 %477
ap.203 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 4623 %226
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1240 000124 715113 6402013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 123
2009-02-253 123
2009-03-253 123
2009-04-253 123
2009-05-253 123
2009-06-252 646
2009-07-253 123
2009-08-253 123
2009-09-253 123
2009-10-253 123
2009-11-253 123
2009-12-253 118
Summa36 994
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation11 8785 093215 600223 275-7 6759 296
Post4 0321 76521 90024 261-2 3613 436
RTTE6 0975504 7006 335-1 6355 012
Elektroniska signaturer005500
Summa22 0077 408242 205253 876-11 67117 744
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen Informationssamhället som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2009 (prop.2008/09:1, utg.omr. 6, bet.2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:121).

Avgiftsuttaget för 2009 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

Post- och telestyrelsen ska betala totalt 86 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras70 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Carolina Malmerius








Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ST
Utbildningsdepartementet/ME
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
samtliga länsstyrelser