Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-10-22
A2009/1866/A (delvis)
Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Arbetsförmedlingen och anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135). Regeringen beslutar att, utöver vad som gäller enligt förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen och förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, följande ska gälla under budgetåret 2009 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag (prop. 2008/09:97, utg.omr. 14, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183, prop. 2008/09:99, utg.omr. 14, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

VERKSAMHET

Arbetsförmedlingen ska under 2009 särskilt beakta de krav som situationen på arbetsmarknaden ställer på myndigheten. Arbetsförmedlingen ska löpande prioritera resurser till regioner som drabbas av större varsel samt säkerställa att tidiga coachningsinsatser kommer till stånd. Arbetförmedlingen ska vidare genomföra satsningen på utökade praktikplatser för personer tidigt i en arbetslöshetsperiod samt införandet av praktisk kompetensutveckling.

Arbetsförmedlingen ska även säkerställa en hög kvalitet i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar.

Med anledning av de reformer som har genomförts av sjukförsäkringen bör även särskilt fokus ligga på att genom en väl fungerade samverkan med Försäkringskassan underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.

Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att utbetalningar från välfärdssystemen endast sker till dem som är berättigade.

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. Vidare gäller för Arbetsförmedlingen följande återrapporteringskrav.

Utfallsrapporter

Arbetsförmedlingen ska månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser:

– utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen,

– inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,

– beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb,

– antalet deltagare i program, som inte uppbär aktivitetsstöd, fördelat per insats. 

Prognoser

Arbetsförmedlingen ska under 2009 prioritera och utveckla sitt prognosarbete och säkerställa en avrapportering till regeringen av hög kvalitet.  Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys och prognoser av jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, deltidsarbetslösa och andelen ersättningstagare av arbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsförmedlingen ska:

- redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas 2009–2012 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt beräknade skatteutgifter för nystartsjobben. Utgiftsprognosen för 2009 ska vara månadsfördelad,

- redovisa förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnade prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras,

- särredovisa aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantierna samt jobbgarantin för ungdomar under 2009. Vidare ska inflödet och utflödet av antalet deltagare samt genomsnittkostnad per deltagare i respektive insats redovisas och analyseras. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden,

- redovisa in- och utflöde av personer till kompletterande aktörer. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.

Redovisningarna ska lämnas den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober 2009. Utgiftsprognoserna och övrigt underlag ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i elektronisk form (e-post) samt inrapporteras i Hermes.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Avseende anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ska följande redovísas:

– De antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognosen.

– En månadsfördelad prognos för utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) under 2009, 2010, 2011 och 2012. Prognosmodell, antaganden samt faktorer som påverkar prognosen ska redovisas. Redovisningen ska också innehålla en känslighetsanalys.

- En månadsfördelad prognos för utvecklingen av andelen individer som uppbär arbetslöshetsersättning av den totala gruppen inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen för 2009-2012. Prognosmodell, antaganden samt faktorer som påverkar prognosen ska redovisas. Redovisningen ska också innehålla en känslighetsanalys.

– Antalet deltagare i program, som inte uppbär aktivitetsstöd, fördelat per insats.

– Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Prognosen ska även innehålla uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för 2008. 

Avseende skatteutgifter ska följande redovisas:

– Beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb samt genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben.

Verksamhetsredovisning

Arbetsförmedlingen ska senast den 3 augusti 2009 lämna en verksamhetsredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) gällande insatser och resultat under första halvåret 2009 samt en bedömning för resten av året och 2010. 

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av de prioriteringar som myndigheten har gjort under året. Den ska också innehålla samtliga program och större insatser samt samlade analyser av jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och instegsjobb. Redovisningen ska vidare omfatta en analys av nystartsjobben. Arbetsförmedlingen ska dessutom redovisa hur myndigheten har arbetat för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Analyserna ska innehålla uppgifter om volymer, in- och utflöden, genomsnittskostnader samt beskrivningar av anordnare respektive deltagare. För garantierna ska också genomsnittskostnaden per deltagare i respektive insats anges. Dessutom ska myndigheten uppmärksamma eventuella problem i handläggningen eller regelverket samt lämna förslag till eventuella åtgärder för att förbättra programmens effektivitet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att förbättra utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden med separat redovisning av vad som gjorts för nyanlända. Av redovisningen ska framgå hur många som tagit del av Arbetsförmedlingens service, när i tiden efter inskrivning på Arbetsförmedlingen respektive efter uppehållstillstånd beviljats detta skett, vilka åtgärder som använts, hur samverkan med andra aktörer fungerat samt vilka resultat som uppnåtts. Beträffande nyanlända invandrare ska det framgå i vilken utsträckning undervisning i svenska (sfi) kombinerats med insatser från Arbetsförmedlingen. Gällande instegsjobben ska redovisningen också innehålla uppgifter om genomsnittstider från beviljat uppehållstillstånd till beviljat instegsjobb samt inom vilka branscher instegsjobben finns.

Arbetsförmedlingen ska i samverkan med Migrationsverket och länsstyrelserna fortsatt utveckla och redovisa myndigheternas samlade arbete med nyanländas bosättning och introduktion. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet med redovisningen.  

Verksamhetsredovisningen ska innehålla en redovisning och analys av hur Arbetsförmedlingens samlade förvaltningsresurser och resurserna för kompletterande aktörer har använts och en bedömning av vilket resultat som uppnåtts under första halvåret 2009.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur samverkan med trygghetsorganisationerna har utvecklats under första halvåret 2009.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och brott. 

3

Uppdrag

Arbetsmarknadsrapport

Arbetsförmedlingen ska lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. Redovisningen ska bl.a. visa hur Arbetsförmedlingen aktivt arbetar med att tydliggöra arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.

Resultatet ska redovisas och analyseras i två sammanhängande arbetsmarknadsrapporter. Arbetsförmedlingen ska i samband med publiceringen av rapporterna bjuda in relevanta myndigheter och aktörer för presentationer av rapporternas innehåll. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) senast den 19 maj och den 17 november 2009.

Kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Arbetsförmedlingen ska under 2009 erbjuda en tredjedel av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga för eller delaktiga i. Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att fler lokala mindre aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud.  

Senast den 3 augusti 2009 ska myndigheten redovisa:

– vilka tjänster som upphandlats,

– kostnaderna för dessa,

– vilka kompletterande aktörer som anlitats,

– hur många individer som omfattats och i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits, samt

- en bedömning av resultaten.

Samverkan med Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen ska genom samverkan med Försäkringskassan underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

Följande grupper ska prioriteras;

- sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa,

- sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt

- personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och analysera vilka effekter reformerna inom sjukförsäkringen fått för myndighetens insatser och administration. Uppdraget ska utföras i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. En delredovisning, omfattande första halvåret 2009 och bedömning av volymer och behovet av insatser under 2010 ska lämnas senast den 3 augusti 2009. En samlad redovisning för 2009 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2009. Arbetsförmedlingen ska även bistå Försäkringskassan med relevanta data och annan hjälp i Försäkringskassans arbete att följa upp effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska redovisa hur medlen för samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på dels förvaltningskostnader, dels kostnader för program, insatser och försörjning. Dessutom ska målgrupper samt resultaten av vidtagna åtgärder redovisas. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2009, ska lämnas senast den 3 augusti 2009. En samlad redovisning för 2009 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2009.

Arbetsförmedlingen ska vidare bistå Försäkringskassan i dess arbete med att, i egenskap av systemägare, förvalta och utveckla det sektorsövergripande systemet för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS).

Samverkan med Brottsförebyggande rådet

Arbetsförmedlingen ska bistå Brottsförebyggande rådet (Brå) med den statistik och de övriga uppgifter som krävs för genomförandet av Brå:s uppdrag om utvärdering av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för fängelsedömda.

Analys av ekonomisk försörjning vid arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), beskriva de faktorer som förklarar utvecklingen av andelen individer som uppbär arbetslöshetsersättning av den totala gruppen inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen och mot bakgrund av den senaste tidens minskning av denna andel analysera varför andelen varierar över tid. Även förhållandet mellan andelen ersättningstagare och antalet arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU), ska belysas. IAF och Arbetsförmedlingen ska också analysera vilken ekonomisk försörjning denna grupp uppbär i stället för arbetslöshetsersättning. IAF ska ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2009.

Informationsutbyte

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937, 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Arbetsförmedlingen ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 005 634
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)5 005 634

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

2. Arbetsförmedlingen får använda anslagsbeloppet för att köpa tjänster från kompletterande aktörer för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

3. Av anslagsbeloppet får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhet inom projektet Work Life Mobility Programme (WLMP). Det ackumulerade resultatet från tjänsteexporten ska dock användas i första hand och de totala utgifterna för WLMP får inte överstiga 4 000 000 kronor under 2009.

4. Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från anslaget.

5. Arbetsförmedlingen ska i sin planering av verksamheten utgå från att anslagskrediten för anslagsposten ska användas för insatser under innevarande år.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen37 763 872
ap.1Aktivitetsstöd (ram)10 194 185
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)24 227 772
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)3 341 915

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2-5 e §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2009. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2009 ska redovisas mot 2009 års anslag.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning, som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

6. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 813 286
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)5 757 549
ap.7Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)55 737
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 748
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)2 748
Disponeras av Kammarkollegiet19 502
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)19 502
Disponeras av Statens skolverk90 000
ap.5Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)90 000
Disponeras av regeringen6 539
ap.6Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden (ram)6 539

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning. Anslagsbeloppet får också användas för köp av aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt inom jobbgarantin för ungdomar.

2. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin.

3. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi inom ramen för jobbgarantin för ungdomar med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom.

4. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt
15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

6. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd som beslutats före den 1 januari 2008. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård.

7. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till särskilt anställningsstöd enligt 20 c § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd som beslutats före den 1 januari 2009, för de merkostnader som föranleds av anställningen. Bidraget får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

8. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för: a)grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

9. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen(1999:594) om flyttningsbidrag.

10. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

11. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende särskilda
yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

13. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt
studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av
Arbetsförmedlingen endast om utbildningen är yrkesinriktad.

14. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen den 17 december 2006 mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

15. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

16. Anslagsbeloppet får användas för yrkeskompetensbedömning enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

17. Av anslagsbeloppet får 400 000 000 kronor endast användas för
särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb enligt förordningen
(1997:1275) om anställningsstöd.

18. Anslagsbeloppet får tillfälligt under 2009 användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi inom ramen för jobbgarantin för ungdomar. Övervägande delen av resurserna för sådan jobbcoachning ska dock användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

19. Anslagsbeloppet får användas till särskilt anställningsstöd enligt 3 § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.


20. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska program och insatser.


21. Av anslagsbeloppet ska 1 100 000 000 kronor användas för upphandling av kompletterande aktörer utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Av detta belopp får upp till 300 000 000 kronor användas tillfälligt under 2009 för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi.

22.Anslagsbeloppet får användas för ekonomisk stöd till anordnare av sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Stödet får lämnas med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i enlighet med regeringens beslut (dnr U2008/8485/SV).

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2010 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2009 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för utbildningar som kommuner på uppdrag av Skolverket erbjuder sig att genomföra för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007). Av beloppet får högst 500 000 kronor användas för Skolverkets administrativa kostnader för ovanstående ändamål.

ap.6 Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen.

ap.7 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för följande åtgärder för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007):

- upphandling av sådan individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling som inte handhas av Skolverket,

- upphandling av förberedande utbildning för uppsagda personer med högskolekompetens eller motsvarande och som möjliggör för dem att tillgodogöra sig mer kvalificerade utbildningar,

- utbildning vid start av näringsverksamhet.

- entreprenörskap och

- vägledning.

I regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (A2009/1866/A, delvis och U2009/6158/SV) behandlas de åtgärder som ska erbjudas den aktuella gruppen närmare.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen9 957 591
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)9 957 591

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för bland annat stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).

3. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till trygghetsanställning enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

4. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag för merkostnader vid trygghetsanställningar enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

5. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

6. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag vid utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

7. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

8. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand ska denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

9. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

10. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent enligt 29 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

11. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

12. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63 procent under 2009 och andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år.

13. Under 2009 ska minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB göras från de prioriterade grupperna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1141 1693 %142 532
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1389 1592 350 0000
ap.2880 739Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1177 2951 100 0000
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1298 728Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
22:2 ap.21:2 ap.12 021 000
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
22:3 ap.31:3 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.3ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.12 975 0002 000 000115 5252012
ap.425 00020 0005 0002012
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.18 000 0006 400 0001 402 9392012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)385 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)363 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25392 136
2009-02-25392 136
2009-03-25392 136
2009-04-25392 136
2009-05-25392 136
2009-06-25292 461
2009-07-25434 993
2009-08-25434 993
2009-09-25434 993
2009-10-25434 993
2009-11-25434 993
2009-12-25434 996
Summa4 863 102
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport2 6763 69135 10036 500-1 4004 967
Belopp angivna i tkr

Villkor

Tjänsteexport

Arbetsförmedlingen får använda högst 4 000 000 kronor per år 2008-2009 av eventuellt ackumulerat resultatet av tjänsteexporten för verksamhet inom projektet Work Life Mobility Programme (WLMP).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsning av det som följer av andra stycket i nämnda paragraf. Detta gäller under en övergångsperiod under 2009 rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan Arbetsförmedlingen och bolaget Arbetslivsresurs AB.

2. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Rättelser i form av återkrav för beslut om utbildningsvikariat i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9722, Stöd till utbildningsvikariat.

5. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9719, Stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare.

6. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2009 för nystartsjobb.

7. Återbetalning av näringshjälp i form av lån ska redovisas mot inkomsttitel 4516, Återbetalning av utgivna startlån och bidrag.

8. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000-2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 undertitel 001 Mål 3 och Equal.

9. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrsson
Kristina Lindström
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/GY
Utbildningsdepartementet/SV
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
EU-representationen i Bryssel
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens skolverk