Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2009-11-19
Fö2009/2300/SUND
Försvarets underrättelsenämnd
Box 1140
164 22 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets underrättelsenämnd
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Nämnder m.m. för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Försvarets underrättelsenämnd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

I enlighet med lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt åtföljande ändring i förordningen (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd, har myndigheten fr.o.m. den 1 januari 2009 fått utökade uppgifter vad avser granskning och beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets underrättelsenämnd5 300
ap.10Nämnder m.m. - del till FUN (ram)5 300

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Nämnder m.m.
ap.10159Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 060
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets underrättelsenämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-08-02884
2009-08-25883
2009-09-25883
2009-10-25883
2009-11-25883
2009-12-25884
Summa5 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets underrättelsenämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.10Nämnder m.m. - del till FUN
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Martin Talvik
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Försvarsdepartementet, EPS, MIL, SSK, SUND
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Signalspaningsnämnden
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannen