Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
4

2009-12-17
Jo2009/3637 (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SVA:s verksamhet bedrivs inom områdena Sjukdomsövervakning och beredskap, Diagnostik och analysverksamhet, Kunskapsförmedling samt Forskning och utveckling.

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

SVA ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Generell återrapportering

SVA ska i återrapporteringen där så är lämpligt göra en värdering av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Bedömning av djurhälsoläget i Sverige

SVA ska i återrapporteringen göra en övergripande bedömning av hälsoläget och sjukdomssituationen hos domesticerade och vilda djur i Sverige.

Prognoser

SVA ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober

Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska fortsatt driva en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade av epizootilagen (SFS 1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

Inom myndigheten ska det finnas ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom området veterinärmedicin och livsmedel (Strama-VL). Strategigruppen har som syfte att verka för en sektorsövergripande samordning och ta initiativ i frågor som rör förutsättningar för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur i första hand inom djurhälso- och livsmedelsområdet.

Klimatförändringar

SVA ska tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behovföreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 april 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt117 525
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)117 525

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2010 och hälften den 1 juli 2010.

2. SVA ska betala totalt 223 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för att utarbeta förebyggande åtgärder och bekämpningsstrategier avseende nya djuranknutna smittor i ett förändrat klimat.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 5263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)38 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-259 794
2010-02-259 794
2010-03-259 794
2010-04-259 794
2010-05-259 794
2010-06-259 794
2010-07-259 794
2010-08-259 794
2010-09-259 794
2010-10-259 794
2010-11-259 794
2010-12-259 791
Summa117 525
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet17 325-1 500196 000197 400-1 40014 425
Tjänsteexport3 0645004 0003 6004003 964
Summa20 389-1 000200 000201 000-1 00018 389
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. SVA:s uppdragsverksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.

2. SVA får bedriva export av varor och tjänster.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA ska sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: